REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 6 poz. 39

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 kwietnia 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz w sprawie zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Ministra Zdrowia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 i art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz w sprawie zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Ministra Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 5, poz. 34 oraz z 2004 r. Nr 4, poz. 40) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz w sprawie zbycia aktywów trwałych publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia, a także oddania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie”;

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W celu zapewnienia racjonalnego wykorzystania mienia posiadanego przez publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia, określa się zasady:

1) zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zwany dalej „Zakładem”;

2) zbycia aktywów trwałych przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zwany dalej „Samodzielnym Zakładem”, a także oddania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Zbycie aktywów trwałych Samodzielnego Zakładu, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie należy każdorazowo poprzedzić oceną techniczną i ekonomiczną sporządzoną w formie pisemnej przez Samodzielny Zakład. Ocena ta stanowi podstawę do podjęcia decyzji o przeznaczeniu do obrotu zbędnych aktywów trwałych, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, powinna uwzględniać uzasadnienie celowości dokonania obrotu aktywami trwałymi, jak również pełną analizę ekonomiczną, techniczną oraz szacunkową wartość rynkową aktywów trwałych.

3. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie aktywów trwałych Samodzielnego Zakładu powinno być dokonane w drodze przetargu przeprowadzonego na zasadach określonych przepisami kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4. W przypadku czynności prawnych, przedmiotem których będzie zamiana aktywów trwałych Samodzielnego Zakładu, minister właściwy do spraw zdrowia może udzielić zgody na odstąpienie od wymogu dokonania ich w drodze przetargu, mając na względzie w szczególności:

1) celowość dokonania czynności prawnej w drodze zamiany;

2) ocenę, o której mowa w ust. 1 i 2;

3) porównywalność wartości aktywów trwałych mających być przedmiotem zamiany;

4) kwotę ewentualnej dopłaty, którą poniesie Samodzielny Zakład w związku z dokonaniem czynności zamiany. W odniesieniu do rzeczy ruchomych stanowiących aktywa trwałe Samodzielnego Zakładu kwota dopłaty, nie może przekraczać, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 14 000 euro.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia może udzielić zgody na odstąpienie od wymogu przetargu na wydzierżawianie albo wynajęcie aktywów trwałych Samodzielnego Zakładu niezbędnych przedsiębiorcy do instalacji urządzeń wchodzących w skład przedsiębiorstwa i służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń podobnych, w tym urządzeń infrastruktury teleinformatycznej.

6. Zbycie aktywów trwałych Samodzielnego Zakładu, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie nie może prowadzić do ograniczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych, udzielanych przez Samodzielny Zakład, a także nie może naruszać art. 1 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.

7. Zbycie aktywów trwałych Samodzielnego Zakładu należy poprzedzić uzyskaniem opinii Rady Społecznej Samodzielnego Zakładu.

8. Zbycie aktywów trwałych Samodzielnego Zakładu, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie nie może być dokonane na rzecz:

1) osób trzecich pozostających w stosunku pokrewieństwa z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w Samodzielnym Zakładzie;

2) osób trzecich pozostających w stosunku powinowactwa wobec osób pełniących funkcje kierownicze w Samodzielnym Zakładzie;

3) kierownika Samodzielnego Zakładu i jego zastępców;

4) podmiotów utworzonych przez Samodzielny Zakład oraz podmiotów, w których Samodzielny Zakład lub osoby pełniące funkcje kierownicze w Samodzielnym Zakładzie, posiadają większość głosów uprawniających do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy albo zgromadzeniu wspólników lub pełnią funkcje w ich organach, a także podmiotów w stosunku do których mogłoby powstać podejrzenie uprzywilejowanego ich traktowania.”;

4) w § 6a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Umowę mającą na celu zbycie, dzierżawę oraz najem aktywów trwałych Samodzielnego Zakładu, a także oddanie ich w użytkowanie albo użyczenie należy sporządzić w formie pisemnej, pod rygorem wynikającym z art. 53 ust. 6 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.”;

b) po ust. 3 dodaje ust. 4-7 w brzmieniu:

„4. W umowie użyczenia aktywów trwałych Samodzielnego Zakładu należy w szczególności:

1) określić sposób używania rzeczy użyczonej;

2) określić czas, na który umowa została zawarta;

3) zastrzec, iż biorący do używania nie może bez pisemnej zgody użyczającego oddać przedmiotu użyczenia osobie trzeciej do używania.

5. W umowie użytkowania aktywów trwałych Samodzielnego Zakładu należy określić w szczególności:

1) czy użytkowanie będzie nieodpłatne, czy też odpłatne;

2) w przypadku użytkowania odpłatnego wysokość, termin płatności oraz zasady waloryzacji wynagrodzenia;

3) czas, na który umowa została zawarta;

4) zakres użytkowania, a w przypadku nieruchomości zakres wykonywania użytkowania.

6. Samodzielny Zakład może zawrzeć umowę użytkowania aktywów trwałych wyłącznie z jednostką sektora finansów publicznych i w celu realizacji zadań publicznych przez tą jednostkę, na okres nie dłuższy niż 7 lat.

7. Samodzielny Zakład może zawrzeć umowę użyczenia aktywów trwałych na okres nie dłuższy niż 3 lata.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Zbycie nieruchomości, oddanie jej w użytkowanie oraz użyczenie, bez względu na jej wartość, wymaga każdorazowo uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ministra właściwego do spraw zdrowia.

2. Zbycie rzeczy ruchomej stanowiącej aktywa trwałe Samodzielnego Zakładu o wartości powyżej 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) wymaga każdorazowego pisemnego powiadomienia ministra właściwego do spraw zdrowia o zamiarze dokonania tej czynności.

3. Wynajęcie albo wydzierżawienie nieruchomości wymaga każdorazowo:

1) pisemnego powiadomienia ministra właściwego do spraw zdrowia o zamiarze dokonania tej czynności, jeżeli dotyczy ona nieruchomości o powierzchni do 50 m2 na rzecz jednego podmiotu;

2) uprzedniej pisemnej zgody ministra właściwego do spraw zdrowia na dokonanie tej czynności, jeżeli dotyczy ona nieruchomości o powierzchni powyżej 50 m2 na rzecz jednego podmiotu.

4. Wynajęcie, wydzierżawienie, oddanie w użyczenie oraz użytkowanie rzeczy ruchomej stanowiącej aktywa trwałe Samodzielnego Zakładu o wartości powyżej 3 500,00 zł (trzy i pół tysiąca złotych) i nieprzekraczającej 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) wymaga każdorazowego pisemnego powiadomienia ministra właściwego do spraw zdrowia o zamiarze dokonania tej czynności.

5. Wynajęcie, wydzierżawienie, oddanie w użyczenie oraz użytkowanie rzeczy ruchomej stanowiącej aktywa trwałe Samodzielnego Zakładu o wartości powyżej 10 000,00 (dziesięć tysięcy złotych) wymaga każdorazowo uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody ministra właściwego do spraw zdrowia.

6. W przypadku zawierania umowy najmu albo dzierżawy nieruchomości dokonanej na rzecz jednego podmiotu powierzchnie będące przedmiotem innych umów z tym samym podmiotem sumuje się.

7. Zakazuje się dokonywania najmu, dzierżawy, użyczenia oraz użytkowania aktywów trwałych podmiotom świadczącym usługi mające charakter konkurencyjny w stosunku do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Samodzielny Zakład.

8. Zmiana umowy dzierżawy, najmu, użyczenia oraz użytkowania aktywów trwałych Samodzielnego Zakładu powodująca wydłużenie czasu obowiązywania umowy, traktowana jest jako zawarcie nowej umowy, do której mają zastosowanie zasady określone w zarządzeniu.”;

6) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. 1. Wniosek Samodzielnego Zakładu o wyrażenie zgody, o której mowa w § 7 ust. 1, ust. 3 pkt 2 i ust. 5, albo zawiadomienie, o którym mowa w § 7 ust. 2, ust. 3 pkt 1 i ust. 4, powinny zawierać w szczególności:

1) wskazanie aktywów trwałych Samodzielnego Zakładu, których czynność prawna ma dotyczyć;

2) podanie szacunkowej wartości rynkowej aktywów trwałych, których czynność prawna ma dotyczyć wraz ze wskazaniem sposobu jej ustalenia;

3) informację o przeprowadzonym przetargu albo wskazanie przesłanek warunkujących odstąpienie od przetargu;

4) wskazanie podmiotu, z którym ma zostać zawarta umowa;

5) oświadczenie kierownika Samodzielnego Zakładu, że zamierzona czynność prawna nie będzie prowadzić do ograniczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych, udzielanych przez Samodzielny Zakład, a także nie będzie naruszać art. 1 ust. 4 i 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej;

6) oświadczenie kierownika Samodzielnego Zakładu, że zamierzona czynność prawna nie będzie dokonana na rzecz podmiotów wymienionych w § 6 ust. 8.

2. Do wniosku albo zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności dołączyć:

1) ocenę, o której mowa w § 6 ust. 1;

2) opinię rady społecznej, o której mowa w § 6 ust. 7;

3) projekt umowy, na podstawie której ma być dokonane zbycie aktywów trwałych Samodzielnego Zakładu albo oddanie ich w najem, dzierżawę, użyczenie oraz użytkowanie;

4) dokumenty potwierdzające uprawnienie Samodzielnego Zakładu do dysponowania aktywem trwałym, którego czynność ma dotyczyć.”;

7) użyte w zarządzeniu, w różnej liczbie i przypadku, wyrazy „majątek trwały” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „aktywa trwałe”.

§ 2

Przepisy niniejszego zarządzenia stosuje się do czynności prawnych dokonywanych po dniu jego wejścia w życie.

§ 3

W terminie 90 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia jest obowiązany poinformować o aktywach trwałych oddanych w najem, dzierżawę, użyczenie albo użytkowanie. Informacja powinna zawierać dane, o których mowa w § 7a ust. 1 zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA