reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 21 czerwca 2001 r.

w sprawie Gospodarstwa Pomocniczego przy Ministerstwie Zdrowia.

Na podstawie art. 20 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315) oraz art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje:

§ 1

Gospodarstwo Pomocnicze przy Ministerstwie Zdrowia utworzone i działające na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1986 r. w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego przy Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej staje się gospodarstwem utworzonym i działającym na podstawie niniejszego zarządzenia.

Przedmiotem działalności gospodarstwa pomocniczego, zwanego dalej „Gospodarstwem" jest obsługa administracyjna, techniczna i gospodarcza Ministerstwa Zdrowia zwanego dalej „Ministerstwem" w zakresie określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia. Siedzibą Gospodarstwa jest gmach Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w Warszawie.

§ 2

Gospodarstwo może świadczyć usługi na rzecz innych podmiotów.

§ 3

1. Gospodarstwo realizuje zadania na rzecz Ministerstwa odpłatnie po kosztach własnych, na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowego zatwierdzanego przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia, zwanego dalej „Dyrektorem Generalnym".

2. Gospodarstwo wykonuje dodatkowe zadania na rzecz Ministerstwa odpłatnie na podstawie zleceń.

§ 4

Składniki majątkowe przydzielone nieodpłatnie Gospodarstwu przez Ministerstwo na prowadzenie działalności, o której mowa w § 1 przekazuje się protokołem zdawczo-odbiorczym.

§ 5

1. Ministerstwo może przekazywać na konto Gospodarstwa dotacje przedmiotowe.

2. Gospodarstwo posiada odrębne rachunki bankowe i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową, zgodnie z ogólnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Gospodarstwo może uzyskiwać zysk z usług świadczonych na rzecz innych jednostek organizacyjnych.

4. Roczny plan finansowy i sprawozdanie z jego wykonania zatwierdza Dyrektor Generalny.

§ 6

1. Organizację wewnętrzną i zasady organizacji pracy w Gospodarstwie oraz zakres działania komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny, zatwierdzany przez Dyrektora Generalnego.

2. Bezpośredni nadzór nad Gospodarstwem sprawuje Biuro Administracyjno-Gospodarcze Ministerstwa Zdrowia.

§ 7

1. Gospodarstwem kieruje dyrektor, powoływany i odwoływany przez Dyrektora Generalnego.

2. Zastępcę dyrektora oraz głównego księgowego powołuje i odwołuje Dyrektor Generalny na wniosek dyrektora Gospodarstwa.

3. Z zastrzeżeniem ust. 2, wszelkie czynności z zakresu prawa pracy dotyczące zastępcy dyrektora, głównego księgowego i innych pracowników wykonuje dyrektor Gospodarstwa.

§ 8

1. Zasady premiowania pracowników Gospodarstwa ustala w drodze regulaminu dyrektor Gospodarstwa.

2. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Dyrektora Generalnego.

§ 9

Tracą moc:

1) zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1986 r. w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego przy Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej,

2) zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2000 r. zmieniające zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1986 r. w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego przy Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2001 r.

 

Minister Zdrowia

Grzegorz Opala

 

Załącznik 1. [Obsługa administracyjna, techniczna i gospodarcza Ministerstwa Zdrowia obejmuje]

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 21 czerwca 2001 r. (poz. 43)

Obsługa administracyjna, techniczna i gospodarcza Ministerstwa Zdrowia obejmuje:

1) Ochronę nieruchomości, w tym sprawy związane z ruchem pieszym i kołowym oraz portierni.

2) Ochronę nieruchomości pod względem bezpieczeństwa ppoż. i zapewnienie na jej terenie przestrzegania przepisów bhp.

3) Konserwację i wykonywanie napraw urządzeń i instalacji technicznych.

4) Konserwację i naprawę wyposażenia technicznego i biurowego.

5) Obsługę w zakresie:

– łączności,

– małej poligrafii,

– transportu.

6) Zapewnienie ładu, porządku i czystości:

– w budynku Ministerstwa,

– na terenie, tj.: m.in. utrzymanie ciągów pieszych i komunikacyjnych, placów utwardzonych i terenów zieleni,

– najbliższego otoczenia nieruchomości, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.

7) Odbiór korespondencji z poczty i dostarczanie jej do Kancelarii Ministerstwa.

8) Dostarczanie korespondencji i prasy do sekretariatów Ministerstwa z Kancelarii Ministerstwa.

9) Dostarczanie korespondencji z Kancelarii Ministerstwa do jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia.

10) Prace załadunkowe i rozładunkowe związane z zaopatrzeniem Ministerstwa.

11) Dostarczanie materiałów biurowych do sekretariatów komórek organizacyjnych Ministerstwa, jak również innych materiałów, sprzętu itp., we wskazane miejsce.

12) Urządzanie wskazanych pomieszczeń, w budynku Ministerstwa, w tym przenoszenie sprzętu i wyposażenia oraz wystrój tych pomieszczeń.

13) Administrowanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Ministra Zdrowia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama