reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 25 lipca 2002 r.

w sprawie powołania Rady do Spraw Niekonwencjonalnych Metod Terapii.

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Radę do Spraw Niekonwencjonalnych Metod Terapii, zwaną dalej „Radą", jako organ pomocniczy Ministra Zdrowia.

§ 2

W skład Rady wchodzą:

1) dr med. Zygmunt Filipowicz – Prezes Towarzystwa Uzdrowiska Konstancin, Naczelny Lekarz Uzdrowiska Konstancin, Prezes Rady Nadzorczej i koordynator programów prozdrowotnych Polskiej Agencji Ekologicznej – jako Przewodniczący Rady,

2) dr Jan Kopczyk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – jako Zastępca Przewodniczącego Rady,

3) prof. dr hab. med. Henryk Gaertner – Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Uniwersytetu Jagiellońskiego,

4) Dariusz Stencel – prawnik. Dyrektor Instytutu Zdrowia w Katowicach,

5) doc. dr hab. Marzanna Magdoń – Prezes Polskiego Towarzystwa Schweitzerowskiego, Prezes Towarzystwa Edukacji Psychosomatycznej, Redaktor Naczelny kwartalnika „Sztuka Leczenia", pracownik naukowy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,

6) prof. dr hab. Jan Tylka – Zastępca Kierownika Kliniki i Zakładu Rehabilitacji Instytutu Kardiologii, Dziekan Studiów Zaocznych Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

7) Wojciech Rudnicki – radca prawny Naczelnej Rady Aptekarskiej, koordynator zespołu radców prawnych Naczelnej Rady Lekarskiej,

8) Marek Piątkowski – Doradca Prawny Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

9) dr Małgorzata Celuch – Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia Starostwa Piaseczyńskiego,

10) dr Robert Strzelczyk – Dyrektor Leczniczo-Rehabilitacyjnego Ośrodka Medycyny Rodzinnej w Sobótce, Wiceprezes Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce,

11) Małgorzata Krowiak – główny specjalista. Departament Akredytacji i Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.

§ 3

1. Do zadań Rady należy w szczególności:

1) opracowanie merytorycznych założeń do uregulowania w przepisach prawnych problematyki niekonwencjonalnych metod terapii, ze szczególnym uwzględnieniem:

a) kryteriów prowadzenia działalności w tym zakresie,

b) zasad i trybu uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie takiej działalności,

c) zasad współdziałania osób prowadzących tę działalność z lekarzami,

2) opracowanie założeń dotyczących kontroli w zakresie stosowania przepisów, o których mowa w pkt 1,

3) inicjowanie badań naukowych z zakresu niekonwencjonalnych metod terapii oraz wykorzystywanie ich wyników,

4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra Zdrowia.

§ 4

1. W skład Rady może wchodzić od 9 do 15 osób, w tym Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego Rady.

2. Minister Zdrowia w każdym czasie może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady i Zastępcę Przewodniczącego Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.

§ 5

1. Rada wykonuje swoje zadania na posiedzeniach oraz poprzez działalność powoływanych przez siebie komisji lub zespołów roboczych.

2. Wewnętrzną organizację oraz tryb pracy Rady określa regulamin podjęty w formie uchwały na posiedzeniu Rady, zatwierdzony przez Ministra Zdrowia.

3. W sprawach wymagających wiedzy specjalistycznej Przewodniczący Rady może zasięgać opinii specjalistów i ekspertów oraz zlecać opracowanie niezbędnych ekspertyz, opinii i projektów.

§ 6

1. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący, który w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia Rady,

2) przewodniczy posiedzeniom Rady,

3) formułuje zadania do planu prac Rady,

4) reprezentuje Radę na zewnątrz,

5) przedkłada Ministrowi Zdrowia okresowe sprawozdania z działalności Rady.

2. Zastępca Przewodniczącego Rady pełni obowiązki Przewodniczącego Rady, określone w ust. 1, w przypadku nieobecności Przewodniczącego na posiedzeniu.

§ 7

1. Posiedzenia Rady odbywają się stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż 4 razy w roku.

2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, albo na wniosek Ministra Zdrowia, lub co najmniej trzech członków Rady.

3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

4. Posiedzenia Rady są protokołowane.

§ 8

1. Obsługę techniczno-organizacyjną Rady zapewnia Departament Akredytacji i Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady pokrywane są z części 46 – Zdrowie.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia

Mariusz Łapiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama