reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 3 września 2004 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)), w związku z art. 15 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 80) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Dział Bieżącego Nadzoru Sanitarnego:

a) Oddział Nadzoru Higieny Środowiska,

b) Oddział Nadzoru nad Żywnością, Żywieniem i Przedmiotami Użytku,

c) Oddział Nadzoru Środowiska Pracy,

d) Oddział Nadzoru Przeciwepidemicznego,

e) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;

2) Dział Laboratoryjny:

a) Oddział Badań Higieny Środowiska,

b) Oddział Badań Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

c) Oddział Badań i Pomiarów w Środowisku Pracy,

d) Oddział Mikrobiologii, Wirusologii, Parazytologii oraz Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji,

e) Oddział Badań Instrumentalnych;

3) Dział Ekonomiczno-Administracyjny:

a) Oddział Ekonomiczny,

b) Oddział Administracyjno-Techniczny;

4) Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej;

5) Oddział Nadzoru Zapobiegawczego;

6) Oddział Higieny Radiacyjnej;

7) Oddział Statystyki i Informacji;

8) Oddział Służb Pracowniczych;

9) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

10) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

11) Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych;

12) Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;

13) Stanowisko Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej;

14) Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych;

15) Stanowisko Pracy Specjalisty ds. Kontroli Wewnętrznej;

16) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

17) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji.”;

2) w załączniku nr 2 do zarządzenia:

a) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku Zdroju. Do podstawowych celów Powiatowej Stacji należą:

1) ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych;

2) zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;

3) kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

2. Cele, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:

1) nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;

2) prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych;

3) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

4) sprawowanie nadzoru nad warunkami procesów nauczania i wychowania oraz warunkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;

5) nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;

6) nadzorowanie warunków zdrowotnych żywności, żywienia i przedmiotów użytku;

7) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

8) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;

9) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;

10) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

11) działalność przeciwepidemiczną;

12) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

13) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

14) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

15) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

16) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

17) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań projektów działalności Powiatowej Stacji;

18) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;

19) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną.”,

b) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Bieżącego Nadzoru Sanitarnego:

a) Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska,

b) Sekcja Nadzoru nad Żywnością, Żywieniem i Przedmiotami Użytku,

c) Sekcja Nadzoru Środowiska Pracy,

d) Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego,

e) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;

2) Oddział Laboratoryjny:

a) Laboratorium Badania Wody,

b) Laboratorium Środowiska Pracy,

c) Laboratorium Żywności i Żywienia,

d) Laboratorium Mikrobiologii;

3) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:

a) Sekcja Ekonomiczna,

b) Sekcja Administracyjno-Techniczna;

4) Oddział Nadzoru Zapobiegawczego;

5) Stanowisko Pracy ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej;

6) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

7) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

8) Stanowisko Pracy ds. Statystyki i Informacji.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

3) w załączniku nr 3 do zarządzenia:

a) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska;

2) higieny pracy w zakładach pracy;

3) higieny procesów nauczania i wychowania;

4) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,

5) higieny wypoczynku i rekreacji;

6) higieniczno-sanitarnymi jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia w których są udzielane świadczenia zdrowotne;

7) ochrony zdrowia ludzkiego poprzez zapobieganie powstawaniu chorób w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:

1) nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;

2) prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych;

3) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

4) sprawowanie nadzoru nad warunkami procesów nauczania i wychowania oraz warunkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;

5) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;

6) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

7) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

8) działalność przeciwepidemiczną;

9) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

10) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

11) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

12) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

13) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

14) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań projektów działalności Powiatowej Stacji;

15) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;

16) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną.”,

b) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Bieżącego Nadzoru Sanitarnego:

a) Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska,

b) Sekcja Nadzoru nad Żywnością, Żywieniem i Przedmiotami Użytku,

c) Sekcja Nadzoru Środowiska Pracy,

d) Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego,

e) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;

2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:

a) Sekcja Ekonomiczna,

b) Sekcja Administracyjna;

3) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru;

4) Stanowisko Pracy ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej;

5) Stanowisko Pracy ds. Służb Pracowniczych;

6) Stanowisko Pracy Specjalisty ds. Systemu Jakości;

7) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

8) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

9) Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;

10) Stanowisko Pracy ds. Statystyki i Informacji;

11) Stanowisko Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

4) w załączniku nr 4 do zarządzenia:

a) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach. Do podstawowych celów Powiatowej Stacji należą:

1) ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych;

2) zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;

3) kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

2. Cele, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:

1) nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;

2) prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych;

3) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

4) sprawowanie nadzoru nad warunkami procesów nauczania i wychowania oraz warunkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;

5) nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;

6) nadzorowanie warunków zdrowotnych żywności, żywienia i przedmiotów użytku;

7) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

8) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

9) działalność przeciwepidemiczną;

10) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

11) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

12) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

13) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

14) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

15) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań projektów działalności Powiatowej Stacji;

16) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;

17) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną.”,

b) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Bieżącego Nadzoru Sanitarnego:

a) Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska,

b) Sekcja Nadzoru nad Żywnością, Żywieniem i Przedmiotami Użytku,

c) Sekcja Nadzoru Środowiska Pracy,

d) Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego,

e) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;

2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:

a) Sekcja Ekonomiczna,

b) Sekcja Administracyjno-Techniczna;

3) Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej;

4) Oddział Nadzoru Zapobiegawczego;

5) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

6) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

7) Stanowisko Pracy Specjalisty ds. Personalnych;

8) Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych;

9) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

10) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

11) Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;

12) Stanowisko Pracy ds. Informacji Niejawnych;

13) Stanowisko Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

5) w załączniku nr 5 do zarządzenia:

a) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich. Do podstawowych celów Powiatowej Stacji należą:

1) ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych;

2) zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;

3) kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

2. Cele, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:

1) nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;

2) prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych;

3) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

4) sprawowanie nadzoru nad warunkami procesów nauczania i wychowania oraz warunkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;

5) nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;

6) nadzorowanie warunków zdrowotnych żywności, żywienia i przedmiotami użytku;

7) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

8) działalność przeciwepidemiczną;

9) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

10) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

11) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

12) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

13) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

14) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań projektów działalności Powiatowej Stacji;

15) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;

16) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną.”,

b) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Bieżącego Nadzoru Sanitarnego:

a) Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska,

b) Sekcja Nadzoru nad Żywnością, Żywieniem i Przedmiotami Użytku,

c) Sekcja Nadzoru Środowiska Pracy,

d) Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego,

e) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;

2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:

a) Stanowisko Pracy ds. Finansowych,

b) Stanowisko Pracy ds. Administracyjno-Gospodarczych i Osobowych,

c) Stanowisko Pracy ds. Statystyki,

d) Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjnej;

3) Stanowisko Pracy ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej;

4) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

5) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

6) Stanowisko Pracy Kierownika Systemu Jakości;

7) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

6) w załączniku nr 6 do zarządzenia:

a) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie. Do podstawowych celów Powiatowej Stacji należą:

1) ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych;

2) zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;

3) kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

2. Cele, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:

1) nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;

2) prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych;

3) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

4) sprawowanie nadzoru nad warunkami procesów nauczania i wychowania oraz warunkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;

5) nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;

6) nadzorowanie warunków zdrowotnych żywności, żywienia i przedmiotów użytku;

7) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

8) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

9) działalność przeciwepidemiczną;

10) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

11) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

12) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

13) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

14) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

15) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań projektów działalności Powiatowej Stacji;

16) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;

17) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną.”,

b) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Bieżącego Nadzoru Sanitarnego:

a) Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska,

b) Sekcja Nadzoru nad Żywnością, Żywieniem i Przedmiotami Użytku,

c) Sekcja Nadzoru Środowiska Pracy,

d) Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego,

e) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;

2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:

a) Stanowisko Pracy ds. Finansowych,

b) Stanowisko Pracy ds. Administracyjno-Gospodarczych,

c) Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych;

3) Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej;

4) Sekcja Nadzoru Zapobiegawczego;

5) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

6) Stanowisko Pracy ds. Statystyki i Informacji;

7) Stanowisko Pracy ds. Służb Pracowniczych

8) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

9) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

10) Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;

11) Stanowisko Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji."

7) w załączniku nr 7 do zarządzenia:

a) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do podstawowych celów Powiatowej Stacji należą:

1) ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych;

2) zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;

3) kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

2. Cele, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:

1) nadzór nad urządzeniami wodnymi i jakością wody przeznaczonej do spożycia;

2) nadzorowanie przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, obiektach wczasowo-turystycznych i innych obiektach użyteczności publicznej;

3) sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku;

4) nadzór nad warunkami higieny pracy w celu ochrony zdrowia pracowników przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych.

5) prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej;

6) działalność przeciwepidemiczną;

7) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

8) sprawowanie nadzoru nad warunkami procesów nauczania i wychowania oraz warunkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;

9) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

10) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań projektów działalności Powiatowej Stacji;

11) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;

12) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;

13) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

14) pobór prób do badań w ramach nadzoru sanitarnego i przekazywanie ich do badań;

15) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

16) prowadzenie czynności w zakresie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji;

17) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

18) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów.”,

b) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Bieżącego Nadzoru Sanitarnego:

a) Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska,

b) Sekcja Nadzoru nad Żywnością, Żywieniem i Przedmiotami Użytku,

c) Sekcja Nadzoru Środowiska Pracy,

d) Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego,

e) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;

2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:

a) Stanowisko Pracy ds. Finansowych,

b) Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej;

3) Stanowisko Pracy ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej;

4) Stanowisko Pracy ds. Nadzoru Zapobiegawczego;

5) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

6) Stanowisko Pracy Kierownika Jakości;

7) Stanowisko Pracy ds. Statystyki i Informacji;

8) Stanowisko Pracy ds. Służb Pracowniczych

9) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

10) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;

11) Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

8) w załączniku nr 8 do zarządzenia:

a) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu. Do podstawowych celów Powiatowej Stacji należą:

1) ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych;

2) zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;

3) kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

2. Cele, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:

1) nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;

2) prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych;

3) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

4) sprawowanie nadzoru nad warunkami procesów nauczania i wychowania oraz warunkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;

5) nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;

6) nadzorowanie warunków zdrowotnych żywności, żywienia i przedmiotów użytku;

7) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

8) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;

9) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;

10) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

11) działalność przeciwepidemiczną;

12) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

13) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

14) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

15) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

16) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

17) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań projektów działalności Powiatowej Stacji;

18) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;

19) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną.”,

b) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Bieżącego Nadzoru Sanitarnego:

a) Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska,

b) Sekcja Nadzoru nad Żywnością, Żywieniem i Przedmiotami Użytku,

c) Sekcja Nadzoru Środowiska Pracy,

d) Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego,

e) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:

a) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego,

b) Stanowisko Pracy ds. Finansowych,

c) Stanowisko Pracy ds. Zaopatrzenia,

d) Stanowisko Pracy Kierowcy,

e) Stanowisko Pracy Dezynfekatora,

f) Stanowisko Pracy ds. Gospodarczych,

g) Stanowisko Pracy Informatyka;

4) Stanowisko Pracy ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej;

5) Stanowisko Pracy ds. Nadzoru Zapobiegawczego;

6) Stanowisko Pracy Kierownika Jakości;

7) Stanowisko Pracy ds. Służb Pracowniczych;

8) Stanowisko Pracy ds. Statystyki;

9) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

10) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

11) Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;

12) Stanowisko Pracy ds. Informacji Niejawnych;

13) Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

9) w załączniku nr 9 do zarządzenie § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Bieżącego Nadzoru Sanitarnego:

a) Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska,

b) Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

c) Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska Pracy,

d) Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego i Statystyki,

e) Sekcja Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży;

2) Oddział Laboratoryjny:

a) Laboratorium Mikrobiologii,

b) Laboratorium Badań Fizyczno-Chemicznych;

3) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:

a) Sekcja Ekonomiczna:

– Stanowisko Pracy Głównego Księgowego,

– Stanowiska Pracy Referentów księgowych,

– Stanowisko Pracy Kasjera,

b) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza:

– Stanowisko Pracy Referentów Administracyjnych z Obsługą Sekretariatu,

– Stanowisko Pracy ds. Dozoru i Obsługi,

– Stanowisko Pracy Informatyka,

4) Stanowisko Pracy ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej;

5) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

6) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

7) Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;

8) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

9) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;

10) Stanowisko Pracy ds. Informacji Niejawnych.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

10) w załączniku nr 10 do zarządzenia:

a) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach. Do podstawowych celów Powiatowej Stacji należą:

1) ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych;

2) zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;

3) kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

2. Cele, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:

1) nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;

2) prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych;

3) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

4) sprawowanie nadzoru nad warunkami procesów nauczania i wychowania oraz warunkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;

5) nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;

6) nadzorowanie warunków zdrowotnych żywności, żywienia i przedmiotów użytku;

7) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

8) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;

9) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;

10) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

11) działalność przeciwepidemiczną;

12) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

13) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

14) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

15) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

16) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

17) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań projektów działalności Powiatowej Stacji;

18) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;

19) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną.”,

b) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Bieżącego Nadzoru Sanitarnego:

a) Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska,

b) Sekcja Nadzoru nad Żywnością, Żywieniem i Przedmiotami Użytku,

c) Sekcja Nadzoru Środowiska Pracy,

c) Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego,

d) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;

2) Oddział Laboratoryjny:

a) Sekcja Badań Higieny Środowiska,

b) Sekcja Badań i Pomiarów Środowiska Pracy,

c) Sekcja Mikrobiologii, Parazytologii oraz Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji;

3) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:

a) Stanowisko Pracy ds. Finansowych,

b) Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych,

c) Stanowisko Pracy ds. Gospodarczych;

3) Stanowisko Pracy ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej;

4) Stanowisko Pracy ds. Nadzoru Zapobiegawczego;

5) Stanowisko Pracy ds. Statystyki i Informacji;

6) Stanowisko Pracy Kierownika Jakości;

7) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

8) Stanowisko Pracy ds. Służb Pracowniczych;

9) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

10) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

11) Stanowisko pracy ds. Obsługi Sekretariatu i Rejestracji Medycznej;

12) Stanowisko Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;

13) Stanowisko Pracy ds. Informacji Niejawnych.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

11) w załączniku nr 11 do zarządzenia:

a) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:

1) nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;

2) prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych;

3) sprawowanie nadzoru nad warunkami procesów nauczania i wychowania oraz warunkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;

4) nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;

5) sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku;

6) sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w środkach transportu komunikacji publicznej;

7) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;

8) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;

9) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

10) działalność przeciwepidemiczną;

11) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

12) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

13) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

14) prowadzenie spraw w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

15) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

16) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

17) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań projektów działalności Powiatowej Stacji;

18) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;

19) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną.”,

b) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Bieżącego Nadzoru Sanitarnego:

a) Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska,

b) Sekcja Nadzoru nad Żywnością, Żywieniem i Przedmiotami Użytku,

c) Sekcja Nadzoru Środowiska Pracy,

d) Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego,

e) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;

2) Oddział Laboratoryjny:

a) Laboratorium Mikrobiologii,

b) Laboratorium Higieny Środowiska,

c) Laboratorium Badań Wody i Pomiarów Środowiska Pracy;

3) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

4) Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej;

5) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

6) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

7) Stanowisko Pracy Specjalisty ds. Systemu Jakości;

8) Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;

9) Stanowisko Pracy ds. Informacji Niejawnych;

10) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

11) Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;

12) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

13) Stanowisko Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej;

14) Stanowisko Pracy ds. Statystyki.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

12) w załączniku nr 12 do zarządzenia:

a) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie. Do podstawowych celów Powiatowej Stacji należą:

1) ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych;

2) zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;

3) kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

2. Cele, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:

1) nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;

2) prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych;

3) prowadzenie spraw w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

4) sprawowanie nadzoru nad warunkami procesów nauczania i wychowania oraz warunkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;

5) nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;

6) nadzorowanie warunków zdrowotnych żywności, żywienia i przedmiotów użytku;

7) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

8) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;

9) opracowywanie analiz i ocen środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

10) działalność przeciwepidemiczną;

11) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

12) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

13) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

14) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

15) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

16) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań projektów działalności Powiatowej Stacji;

17) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;

18) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną.”,

b) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Bieżącego Nadzoru Sanitarnego:

a) Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska,

b) Sekcja Nadzoru nad Żywnością, Żywieniem i Przedmiotami Użytku,

c) Sekcja Nadzoru Środowiska Pracy,

d) Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego,

e) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:

a) Sekcja ds. Administracyjno-Gospodarczych,

b) Stanowisko Pracy ds. Finansowych;

4) Stanowisko Pracy ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej;

5) Stanowisko Pracy ds. Nadzoru Zapobiegawczego;

6) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

7) Stanowisko Pracy Kierownika ds. Systemu Jakości;

8) Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;

9) Stanowisko Pracy ds. Informacji Niejawnych;

10) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

11) Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;

12) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

13) Stanowisko Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej;

14) Stanowisko Pracy ds. Statystyki.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia

Marek Balicki

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382–1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151–1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407–1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 42, poz. 473, Nr 74, poz. 676, oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 208, poz. 2020.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Czapska-Małecka

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy, mediator w sprawach pracowniczych, trener

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama