| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 października 2004 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół do spraw opracowania kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących, jako organ pomocniczy Ministra Zdrowia, zwany dalej „Zespołem".

§ 2

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Paweł Sztwiertnia – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego – prof. dr hab. n. med. Marek Zembala;

3) Sekretarz Zespołu – Piotr Warczyński – Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia;

4) pozostali Członkowie Zespołu:

a) dr n. med. Jacek Grabowski,

b) prof. dr hab. Wiesław Jędrzejczak,

c) lek. med. Adam Kozierkiewicz,

d) dr hab. n. med. Maciej Krzakowski,

e) prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski.

§ 3

Zadaniem Zespołu jest opracowanie projektu kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących, uwzględniając aktualną wiedzę medyczną, zgodnie z brzmieniem art. 20 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135).

§ 4

Zespół realizuje swoje zadanie w szczególności poprzez:

1) analizę rozwiązań przyjętych w tym zakresie w wybranych krajach Unii Europejskiej i innych;

2) uzgadnianie opinii i założeń z przedstawicielami właściwych środowisk;

3) analizę proponowanych rozwiązań pod kątem ich zgodności z prawem Unii Europejskiej;

4) zebranie materiałów, na podstawie których zostaną opracowane kryteria medyczne, o których mowa w § 3.

§ 5

1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

3) zwracanie się do osób nie będących członkami Zespołu oraz do właściwych jednostek organizacyjnych o udzielenie niezbędnej pomocy przy wykonywaniu zadań Zespołu;

4) informowanie Ministra Zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.

2. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Zespołu wraz z porządkiem obrad Przewodniczący Zespołu przesyła członkom Zespołu co najmniej na 3 dni przed terminem wyznaczonego posiedzenia.

3. Posiedzenia Zespołu są protokołowane. Protokół z posiedzenia Zespołu podpisuje Przewodniczący Zespołu i Sekretarz Zespołu.

4. Przewodniczący Zespołu może powoływać, w razie potrzeby, zespoły robocze dla rozwiązywania poszczególnych problemów, wyznaczając ich przewodniczących.

§ 6

1. Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

2. Członkom Zespołu nie będącym pracownikami Ministerstwa Zdrowia za udział w posiedzeniach Zespołu przysługuje zwrot kosztów przejazdu na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej i samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990).

§ 7

Zespół zakończy realizację zadania, o którym mowa w § 3 do dnia 30 listopada 2004 roku.

§ 8

Obsługę administracyjną Zespołu prowadzi Departament Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9

Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Zdrowia

Marek Balicki

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – Zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. 134, poz. 1439).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Gnoińska

Ekspert w zakresie strategii HR i cyfrowej transformacji HR, właściciel revit.hr. Doświadczenie zdobywała jako dyrektor i członek Zarządu odpowiedzialny za HR, komunikację i zarządzanie zmianą. Pracowała w spółkach międzynarodowych i krajowych w sektorze bankowym, mediów i energetycznym. Studiowała finanse i zarządzanie we Francji i w Niemczech w ramach NEOMA Business School. Dodatkowo ukończyła program Swedish Institute w zakresie CSR i program „Creativity&Innovation in the Organization” na UCLA. Europejka z przekonania. Mówi pięcioma językami. Pasjonuje się przyszłością pracy, zrównoważonym rozwojem w dobie globalizacji oraz przywództwem kobiet.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »