reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 18 kwietnia 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołów Ekspertów do prac nad Centralną Bazą Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2006 r. w sprawie powołania Zespołów Ekspertów do prac nad Centralną Bazą Świadczeń Opieki Zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 14, poz. 67) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przygotowanie metodologii wyceny świadczeń opieki zdrowotnej, wybór zakładów opieki zdrowotnej stanowiących bazę badawczą kosztów wytworzenia świadczeń opieki zdrowotnej oraz koordynacja i weryfikacja wyceny świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonych przez wybrane zakłady opieki zdrowotnej.”;

2) w § 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Osoby wchodzące w skład Zespołów mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu wykonywanych zadań tylko w jednym Zespole.”;

3) w § 6:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zespoły podejmują decyzje w drodze uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczy głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu, a w razie jego nieobecności głos członka Zespołu zastępującego Przewodniczącego Zespołu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Posiedzenia Zespołów odbywają się w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych, zwanej dalej „Agencją” lub w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczących Zespołów.”;

4) w § 8:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Z tytułu zadań określonych w § 2 członkowie Zespołu mogą otrzymywać w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 czerwca 2007 r. wynagrodzenie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej przez Dyrektora Agencji w wysokości:

1) Przewodniczący Zespołów – do kwoty 3.000 zł brutto miesięcznie;

2) członkowie Zespołów – do kwoty wyliczonej wg algorytmu (2.300 zł brutto x liczba członków Zespołu) miesięcznie na Zespół, do podziału zgodnie z indywidualną oceną pracy poszczególnych członków Zespołu przez Przewodniczącego Zespołu.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, ustala, w ramach posiadanych środków finansowych przewidzianych na realizację zadań określonych w zarządzeniu, Dyrektor Agencji, biorąc po uwagę listy wypłat, o których mowa w ust. 4.

2b. Przy ustaleniu wysokości wynagrodzenia Dyrektor Agencji, uwzględnia zakres prac faktycznie zrealizowanych przez Przewodniczących Zespołów oraz pozostałych członków Zespołów.”,

c) ust. 4–5 otrzymują brzmienie:

„4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, będzie płatne w dwóch ratach. Przewodniczący Zespołów przedstawiają do akceptacji Dyrektorowi Agencji do dnia:

1) 31 marca 2007 r. – listę wypłat dla członków danego Zespołu wraz z częścią opisów świadczeń opieki zdrowotnej wpisanych na listę CBŚOZ;

2) 30 czerwca 2007 r. – listę wypłat dla członków danego Zespołu wraz z pozostałą częścią opisów świadczeń opieki zdrowotnej tworzących pełną listę świadczeń wpisanych do CBŚOZ, w zakresie kompetencji danego Zespołu.

5. Finansowanie wykonywania zadań przez Zespoły odbywa się w ramach zatwierdzonego planu finansowego wydatków bieżących Agencji na 2007 r. i obejmuje zakres prac faktycznie zrealizowanych przez Zespoły do dnia 30 czerwca 2007 r.”,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Przepisu ust. 1 i 2 nie stosuje się do osób, które zadania określone w § 2, wykonują w ramach obowiązków pracowniczych lub obowiązków wynikających z odrębnych przepisów.”;

5) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r.

 

Minister Zdrowia

Zbigniew Religa

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

Załącznik 1. [Nazwy i skład osobowy Zespołów Ekspertów powołanych do opracowania Centralnej Bazy Świadczeń Opieki Zdrowotnej]

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 18 kwietnia 2007 r.
(Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 8, poz. 27)

Nazwy i skład osobowy Zespołów Ekspertów powołanych do opracowania Centralnej Bazy Świadczeń Opieki Zdrowotnej.

Wyświetl załącznik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama