reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 8 maja 2007 r.

w sprawie powołania Komisji w celu dokonania oceny oraz opracowania warunków, na jakich zostanie dokonane połączenie Państwowego Zakładu Higieny Instytutu Naukowo-Badawczego w Warszawie z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.1)) w związku z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 90, poz. 996) oraz § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie działania oraz tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1076) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się wspólną Komisję w celu dokonania oceny oraz opracowania warunków, na jakich zostanie dokonane połączenie Państwowego Zakładu Higieny Instytutu Naukowo-Badawczego w Warszawie zwanego dalej „Państwowym Zakładem Higieny” z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie zwanego dalej „Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii”, zwaną dalej „Komisją”.

2. Komisja ma za zadanie przygotować warunki połączenia jednostek, o których mowa w ust. 1.

§ 2

Zadaniem Komisji jest w szczególności:

1) ocena jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, uwzględniająca możliwości realizowania zadań statutowych w obecnym stanie prawnym, sytuację finansową, stosunki własnościowe, stan kadry, stan bazy i zaplecza technicznego oraz aparaturowego;

2) opracowanie wniosków z dokonanej oceny;

3) ocena przygotowanego przez jednostki, o których mowa w § 1, programu restrukturyzacji i reorganizacji jednostek z uwzględnieniem harmonogramu jego realizacji;

4) przygotowanie i przedłożenie Ministrowi Zdrowia i Ministrowi Obrony Narodowej sprawozdania z wykonanych czynności, o których mowa w pkt 1–3.

§ 3

W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji – Andrzej Wojtyła, Główny Inspektor Sanitarny;

2) Wiceprzewodniczący, przedstawiciel Ministra Zdrowia – Roman Danielewicz, Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia;

3) Wiceprzewodniczący, przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej – płk Tadeusz Nierebiński, Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego;

4) Pozostali Członkowie:

a) Przedstawiciele Ministra Zdrowia:

– Emilia Powała – Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

– Małgorzata Cholewińska – Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

– Joanna Zielińska – Departament Prawny,

– Jacek Bębenek – Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji,

– Monika Domańska – Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg;

b) Przedstawiciele Ministra Obrony Narodowej:

– kmdr Andrzej Zabielski – Oddział Profilaktyki i Lecznictwa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia,

– płk Jarosław Ziaja – Oddział Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia,

– płk Marian Kozłowski – Oddział Finansów Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia,

– płk Krzysztof Kozarzewski – radca prawny Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia,

– ppłk Robert Śliwa – Oddział Nadzoru Właścicielskiego Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia;

c) Przedstawiciele Państwowego Zakładu Higieny:

– prof. dr hab. Mirosław J. Wysocki – pełniący obowiązki Kierownika Państwowego Zakładu Higieny,

– prof. dr hab. Stanisław Kałużewski – Przewodniczący Rady Naukowej,

– prof. dr hab. Jan K. Ludwicki,

– prof. dr hab. Andrzej Zieliński,

– Elżbieta Sladeczek – Główny Księgowy Państwowego Zakładu Higieny,

d) Przedstawiciele Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii:

– płk doc. dr hab. Marek K. Janiak – Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii,

– prof. dr hab. Piotr Heczko – Przewodniczący Rady Naukowej,

– prof. dr hab. Marek Kowalczyk – przedstawiciel Rady Naukowej,

– Czesław Kowalczyk – radca prawny,

– Paweł Czupryniak – Główny Księgowy Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii;

e) przedstawiciel związków zawodowych działających w Państwowym Zakładzie Higieny:

– Bogdan Wojtyniak – reprezentant Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”;

f) przedstawiciel związków zawodowych działających przy Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii:

– Wanda Stankiewicz – przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników Wojska przy Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii;

§ 4

1. W pracach Komisji mogą uczestniczyć inne osoby niż wymienione w § 3 zaproszone przez Przewodniczącego Komisji.

2. Z osobami, o których mowa w ust. 1, nie będącymi pracownikami jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 albo Ministerstwa Zdrowia albo Ministerstwa Obrony Narodowej, mogą być zawierane umowy cywilnoprawne.

3. Umowy mogą być zawierane dla przygotowania ocen, analiz lub ekspertyz.

4. Umowy, o których mowa w ust. 2 i 3, będą zawierane i rozliczane przez tę z łączonych jednostek, której dotyczy zadanie będące przedmiotem umowy.

§ 5

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący Komisji.

2. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:

1) reprezentowanie Komisji na zewnątrz;

2) zwoływanie posiedzeń Komisji;

3) informowanie nadzorujących prace Komisji Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Ministerstwie Obrony Narodowej o bieżącej działalności Komisji.

§ 6

1. Komisja obraduje na posiedzeniach.

2. Komisja podejmuje decyzje w drodze uchwał zwykłą większością głosów, zaś w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

3. Komisja może również rozstrzygać poszczególne sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk, a wyniki tych rozstrzygnięć będą przedstawione na najbliższym posiedzeniu Komisji.

4. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący Komisji.

§ 7

Nadzór nad pracami Komisji sprawują: Jarosław Pinkas, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia i gen. bryg. Marek Kondracki, Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej, którym Komisja przekazuje protokoły z posiedzeń oraz informację o przebiegu prac.

§ 8

Komisja kończy swoją działalność po przedłożeniu Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrowi Zdrowia i Ministrowi Obrony Narodowej sprawozdania z wykonanych czynności, o których mowa w § 2.

§ 9

Koszty działalności Komisji są finansowane przez łączone jednostki, o których mowa w § 1 ust. 1.

§ 10

Obsługę administracyjno-techniczną Komisji zapewniają łączone jednostki.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

Minister Zdrowia

 

Zbigniew Religa

Minister Obrony Narodowej

 

Aleksander Szczygło

 

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1683, Nr 240, poz. 2052, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Kijaczko

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama