reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 11 czerwca 2008 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania i wynegocjowania treści projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego na zakup 23 śmigłowców oraz 1 symulatora lotów na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe" oznaczonego numerem ZZP-66/06

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół do spraw opracowania i wynegocjowania treści projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego na zakup 23 śmigłowców oraz 1 symulatora lotów na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe" oznaczonego numerem ZZP-66/06, zwany dalej „Zespołem", jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Mariola Dwornikowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

2) Sekretarz Zespołu – Michał Waszkiewicz – radca ministra, przedstawiciel Departamentu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia;

3) pozostali członkowie Zespołu:

a) Zdzisław Chmielewski – Dyrektor Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia,

b) Robert Gałązkowski – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe",

c) Krzysztof Jankowski – Kierownik Zespołu Przetargów Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia,

d) Elżbieta Jazgarska – Dyrektor Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia,

e) Andrzej Kaliński – radca prawny, przedstawiciel Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia,

f) Barbara Pyś – radca prawny, przedstawiciel Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia,

g) Stanisław Steckiewicz – radca prawny, przedstawiciel Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia,

h) Izabela Trojanowska – Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia.

2. Przy Zespole działa stała grupa ekspertów nadzorowana przez osobę, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, w składzie:

1) Marian Dąbrowski – Zastępca Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe"

2) Paweł Kamiński – Główny Księgowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe"

3) Janusz Roguski – pilot Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe"

4) Marcin Wiktorzak – koordynator projektu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe"

5) Wojciech Woźniczka – Zastępca Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe"

6) Zbigniew Żyła – Zastępca Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe".

§ 3

1. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu może powoływać ekspertów spośród osób dysponujących specjalistyczną wiedzą lub doświadczeniem, w celu sporządzenia opinii lub ekspertyz.

§ 4

1. Zadaniem Zespołu jest przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia celem akceptacji, nie później niż na 7 dni przed terminem podpisania umowy wynikającym z obowiązujących przepisów, opracowanej i wynegocjowanej treści projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego na zakup 23 śmigłowców oraz 1 symulatora lotów na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe" oznaczonego numerem ZZP-66/06, zwanej dalej „umową".

2. Do zadań Zespołu w zakresie, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności przeprowadzenie na podstawie posiadanych pełnomocnictw w imieniu ministra właściwego do spraw zdrowia negocjacji treści umowy z upoważnionymi przedstawicielami wykonawcy wybranego w postępowaniu określonym w ust. 1.

§ 5

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

3) ustalanie porządku posiedzenia Zespołu;

4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

5) powoływanie zespołów problemowych do wykonania określonego zadania oraz powoływanie przewodniczących tych zespołów;

6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

7) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu;

8) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

3. Przewodniczącego Zespołu, w razie jego nieobecności, zastępuje osoba wyznaczona pisemnie przez Przewodniczącego Zespołu spośród członków Zespołu.

§ 6

1. Zespół działa na posiedzeniach.

2. Członkowie Zespołu podejmują decyzje w drodze uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów członków Zespołu decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

3. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół, który po podpisaniu przez Przewodniczącego Zespołu, przedstawiany jest ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

4. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia albo w siedzibie Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

5. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Zespołu może odbyć się w innym miejscu niż określone w ust. 3, wskazanym przez Przewodniczącego Zespołu.

6. Posiedzenia Zespołu, w tym negocjacje, o których mowa w § 4 ust. 2, są rejestrowane za pomocą aparatury dźwiękowej lub audiowizualnej.

§ 7

Osoby, o których mowa w § 2 i 3, są zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji i danych dotyczących przedmiotu i przebiegu prac Zespołu.

§ 8

Komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia oraz jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia, na wniosek Przewodniczącego Zespołu lub upoważnionego przez niego członka Zespołu, udzielają Zespołowi wszelkiej niezbędnej pomocy przy wykonywaniu jego zadań, a w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty, w terminach wyznaczonych przez Przewodniczącego Zespołu lub upoważnionego przez niego członka Zespołu.

§ 9

1. Z tytułu zadań określonych w § 4 powierzonych do opracowania osobom, o których mowa w § 3, osoby te mogą otrzymać wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób, które wykonują prace na rzecz Zespołu w ramach obowiązków pracowniczych lub obowiązków wynikających z odrębnych przepisów.

3. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom określonym w § 3 przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w pracach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 10

1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departamentem Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia, z wyjątkiem posiedzeń Zespołu, które odbywają się w siedzibie Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia. W takim przypadku obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

2. Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział – 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Departamentu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia.

§ 11

Zespół ulega rozwiązaniu z dniem podpisania umowy.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama