reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 lipca 2008 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw Chorób Rzadkich

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół do spraw Chorób Rzadkich, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół ma charakter opiniodawczo-doradczy.

§ 2

W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu – członek Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorujący Departament Polityki Lekowej i Farmacji;

2) sekretarz Zespołu – przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia:

3) pozostali członkowie Zespołu:

a) przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia,

b) przedstawiciel Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,

c) dwóch przedstawicieli Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,

d) przedstawiciel Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

e) przedstawiciel Dyrektora Agencji Oceny Technologii Medycznych,

f) przedstawiciel Głównego Inspektora Farmaceutycznego,

g) dwóch przedstawicieli z grona naukowców – ekspertów i autorytetów w dziedzinie medycyny, których wykształcenie, doświadczenie i dorobek zawodowy będą przydatne w pracach Zespołu,

h) przedstawiciel organizacji zrzeszającej pacjentów,

i) przedstawiciel przemysłu, reprezentujący firmy zajmujące się obrotem lub wytwarzaniem produktów leczniczych stosowanych w leczeniu chorób rzadkich,

j) przedstawiciel środowisk lub organizacji pozarządowych zrzeszających osoby chore na choroby rzadkie,

k) przedstawiciel lub przedstawiciele Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczący w grupach roboczych lub komitetach, działających przy organach lub instytucjach Unii Europejskiej, zajmujących się zagadnieniami chorób rzadkich oraz ich leczeniem,

I) etyk lub duchowny, którego wykształcenie z zakresu zagadnień etycznych, doświadczenie i dorobek zawodowy będą przydatne w pracach Zespołu.

§ 3

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć osoby inne niż wymienione w § 2, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu.

§ 4

1. Sekretarza oraz członków Zespołu powołuje minister właściwy do spraw zdrowia spośród kandydatów przedstawionych przez wskazane w § 2 instytucje, organizacje, środowiska lub z własnej inicjatywy.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia może odwołać członka Zespołu na umotywowany wniosek przewodniczącego Zespołu lub z własnej inicjatywy.

§ 5

Prace Zespołu służą dążeniu do zapewnienia dostępu do informacji, diagnostyki, terapii i opieki dla chorych na choroby rzadkie.

§ 6

Do zadań Zespołu należy:

1) proponowanie kierunków polityki w zakresie opieki i terapii chorych na choroby rzadkie;

2) opracowywanie i proponowanie rozwiązań opartych na dowodach naukowych, precyzyjnie określających zasady na jakich zapewnia się obywatelom równy dostęp do informacji, diagnostyki, terapii oraz opieki;

3) opracowywanie opartych na dowodach naukowych przejrzystych kryteriów finansowania ze środków publicznych innowacyjnych technologii lekowych;

4) prowadzenie działań służących i dążących do zapewnienia podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej chorym na choroby rzadkie, w szczególności poprzez wskazywanie właściwych rozwiązań problemów powstałych przy realizacji opieki i terapii chorych z chorobami rzadkimi;

5) proponowanie rozwiązań służących i dążących do integracji systemu terapii i opieki nad chorymi na choroby rzadkie z ogólnym systemem opieki zdrowotnej;

6) upowszechnianie wiedzy dotyczącej diagnostyki i leczenia chorób rzadkich w opinii publicznej, w tym w szczególności w środowisku medycznym;

7) wspieranie bezpiecznych i skutecznych metod leczenia w obszarze terapii chorób rzadkich;

8) wspieranie racjonalizacji procesu terapii chorób rzadkich;

9) monitorowanie stosowania terapii chorób rzadkich;

10) współpraca ze środowiskami zainteresowanymi poprawą opieki i terapii chorób rzadkich, w tym z towarzystwami medycznymi, stowarzyszeniami pacjentów, organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działania na rzecz ochrony zdrowia, producentami lub dostawcami sierocych produktów leczniczych stosowanych w terapii chorób rzadkich;

11) zapewnienie koordynacji międzyresortowej i międzynarodowej, w tym w szczególności z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, w zakresie realizacji polityki dotyczącej terapii i opieki nad chorymi na choroby rzadkie;

12) definiowanie, analiza oraz formułowanie zaleceń rozwiązywania bieżących problemów w realizacji polityki w zakresie opieki i terapii chorych na choroby rzadkie oraz realizacji podstawowej oraz specjalistycznej terapii i opieki chorych na choroby rzadkie;

13) opracowywanie diagnozy stanu terapii oraz podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej dla chorych na choroby rzadkie;

14) opracowywanie stanowisk lub rekomendacji odnośnie prac prowadzonych na forum Unii Europejskiej, a także zajmowanie stanowisk w sprawie dokumentów dotyczących chorób rzadkich przygotowywanych przez organy lub instytucje Unii Europejskiej;

15) opracowywanie informacji lub stanowisk dotyczących produktów leczniczych stosowanych w leczeniu chorób rzadkich oraz przekazywanie ich Zespołowi do Spraw Gospodarki Lekami. Przekazywane informacje i stanowiska nie mają charakteru wiążącego i mogą być przez Zespół do Spraw Gospodarki Lekami nie uwzględnione;

16) proponowanie stanowisk, sprostowań i informacji przekazywanych mediom, z zakresu zagadnień objętych zadaniami Zespołu;

17) współpraca z Rzecznikiem Prasowym Ministerstwa Zdrowia w zakresie zagadnień objętych zadaniami Zespołu.

§ 7

Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 8

Zespół przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia roczne sprawozdanie z podejmowanych lub realizowanych działań, w tym na temat podejmowanych działań na forum Unii Europejskiej oraz w zakresie współpracy międzynarodowej.

§ 9

1. Przewodniczący Zespołu:

1) zwołuje posiedzenie Zespołu i ustala program posiedzenia;

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

3) reprezentuje Zespół na zewnątrz;

4) zwraca się do członków Zespołu o przygotowanie materiałów niezbędnych do omówienia poszczególnych tematów programu posiedzenia;

5) informuje ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu;

6) zaprasza osoby, o których mowa w § 3, do uczestnictwa w pracach Zespołu.

2. Przewodniczącego Zespołu, w razie jego nieobecności, zastępuje wyznaczony przez niego członek Zespołu.

§ 10

1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w spornych kwestiach w drodze głosowania. Przy równej liczbie głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego albo zastępującego go wyznaczonego członka Zespołu, o którym mowa w § 9 ust. 2.

2. Jeśli nie jest możliwe lub celowe zwołanie posiedzenia Zespołu ze względu na pilność spraw lub ich rodzaj, to może on również prowadzić prace, podejmować rozstrzygnięcia i zajmować stanowiska w drodze obiegowej, również w formie elektronicznej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Z podjętych w tym trybie czynności sporządzany jest protokół, który przyjmowany jest na najbliższym posiedzeniu.

3. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalony przez Zespół na wniosek przewodniczącego Zespołu albo zastępującego go wyznaczonego członka Zespołu, o którym mowa w § 9 ust. 2.

§ 11

1. Przewodniczący Zespołu może tworzyć, spośród członków Zespołu i osób, o których mowa w § 3, grupy robocze w sprawach należących do zadań Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu może zwrócić się do osób nie będących członkami Zespołu o opinie lub stanowiska w sprawach należących do zadań Zespołu.

§ 12

Komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia, na wniosek przewodniczącego Zespołu albo wyznaczonego przez niego członka Zespołu, udzielają Zespołowi pomocy przy wykonywaniu jego zadań, a w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 13

1. Posiedzenia Zespołu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia albo w uzasadnianych przypadkach w innym miejscu.

3. Zawiadomienia o terminie i miejscu posiedzenia Zespołu, planowany porządek posiedzenia oraz materiały mające być przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Zespołu powinny być dostarczone członkom Zespołu w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi.

4. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół.

5. Protokół jest podpisywany przez:

1) przewodniczącego Zespołu;

2) sekretarza Zespołu.

§ 14

1. Członkom Zespołu oraz osobom zaproszonym do uczestnictwa w pracach Zespołu przez przewodniczącego Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

2. Zamiejscowym członkom Zespołu, o których mowa w § 3, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 15

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia.

§ 16

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność.

§ 17

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rzędowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Gniezdzia

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama