REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 9 poz. 62

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 sierpnia 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 253 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) w związku z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 1970 r. w sprawie utworzenia samodzielnej placówki naukowo-dydaktycznej pod nazwą „Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego” (Dz. U. Nr 29, poz. 247) zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (Dz. Urz. Min. Zdrów. Nr 17, poz. 86) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, zwane dalej „Centrum Medycznym”, utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 1970 r. w sprawie utworzenia samodzielnej placówki naukowo-dydaktycznej pod nazwą „Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego” (Dz. U. Nr 29, poz. 247) działa na podstawie niniejszego statutu.”;

2) w § 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Centrum Medyczne ma prawa i obowiązki podmiotu, który utworzył zakład opieki zdrowotnej, określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.3)) zwanej dalej „ustawą o zoz”, w stosunku do:”;

3) w § 5 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Dyrektor Centrum Medycznego podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Centrum Medycznego, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwaną dalej „ustawą”, lub statut do kompetencji innych organów Centrum Medycznego, w szczególności:”;

4) w § 28 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Ta sama osoba może zostać wybrana do pełnienia funkcji dyrektora na nie więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.”;

5) w § 35 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem do Centrum Medycznego oraz jego pracowników i uczestników studiów podyplomowych oraz do szpitali klinicznych, ich kierowników i pracowników, stosuje się odpowiednio przepisy:

1) ustawy;

2) ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365);

3) ustawy o zoz w zakresie działalności związanej z wykonywaniem praw i obowiązków podmiotu, który utworzył zakład opieki zdrowotnej, oraz wykonywaniem zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

4) ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm.4)) w zakresie finansowania badań naukowych, prac rozwojowych i realizacji innych zadań szczególnie ważnych dla postępu w dziedzinie medycyny;

5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.5));

6) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.6));

7) ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 551);

8) innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484, z 2007 r. Nr 115, poz. 795 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-09-01
  • Data wejścia w życie: 2008-09-01
  • Data obowiązywania: 2008-09-01
  • Z mocą od: 2008-08-25
  • Dokument traci ważność: 2012-10-30

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA