| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 września 2008 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji przygotowań do turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół do spraw koordynacji przygotowań turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

2. Przed powołaniem Zespołu osoby, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 lit. I i m, wyrażają pisemnie zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Pan Adam Fronczak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Pan Wojciech Kutyła – Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia;

3) Sekretarz Zespołu – Pani Magdalena Stakuć – starszy specjalista w Biurze Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia;

4) pozostali członkowie Zespołu:

a) Pani Anna Kamińska – Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia,

b) Pan Piotr Warczyński – Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,

c) Pani Ineza Królik – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia,

d) Pani Sylwia Lis – Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia,

e) Pan Edward Włodarczyk – Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych w Ministerstwie Zdrowia,

f) Pan Roman Danielewicz – Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia,

g) Pan Wojciech Kłosiński – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,

h) Pani Elżbieta Jazgarska – Dyrektor Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,

i) Pani Jolanta Skolimowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych,

j) Dyrektor Biura Prasy i Promocji w Ministerstwie Zdrowia,

k) Pan Andrzej Wojtyła – Główny Inspektor Sanitarny,

I) Pan Hubert Krysztofiak – Dyrektor Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej,

m) Pan Jerzy Smorawiński – Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny sportowej.

2. W pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć osoby inne niż wymienione w ust. 1, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 3

Do zadań Zespołu należy koordynacja przygotowań do turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w zakresie działań ministra właściwego do spraw zdrowia oraz współpraca w tym zakresie z Koordynatorem Krajowym ds. Opieki Medycznej PL.2012 Spółka z o.o.

§ 4

1. Zespół działa kolegialnie.

2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.

3. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:

a) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz,

b) planowanie i organizowanie pracy Zespołu,

c) zwoływanie oraz prowadzenie posiedzeń Zespołu,

d) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.

§ 5

1. Zespół działa na posiedzeniach.

2. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

§ 6

Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

§ 7

Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 8

Obsługę organizacyjno-techniczną prac Zespołu zapewnia Biuro Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9

1. Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Biura Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Zdrowia.

2. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

3. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 2, przysługuje zwrot kosztów podróży, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 10

Przewodniczący Zespołu zwołuje pierwsze posiedzenie Zespołu w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »