reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 26 września 2008 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy skutków prawnych, społecznych, gospodarczych finansowych projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół do spraw analizy skutków prawnych, społecznych, gospodarczych i finansowych projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej, zwany dalej „Zespołem”, jako organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Pan Adam Fronczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Pani Sylwia Lis, Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia;

3) Sekretarz Zespołu – przedstawiciel Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia;

4) pozostali członkowie Zespołu:

a) przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia,

b) przedstawiciel Departamentu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia,

c) przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia,

d) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia,

e) przedstawiciel Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Zdrowia,

f) przedstawiciel Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia,

g) dwóch przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia,

h) przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych,

i) przedstawiciel Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia,

j) przedstawiciel Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia.

§ 3

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4

Do zadań Zespołu należy analiza skutków prawnych, społecznych, gospodarczych i finansowych projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej, prowadzona na podstawie prac Grupy Roboczej Rady Unii Europejskiej do Spraw Zdrowia Publicznego, zwanej dalej „Grupą Roboczą Rady”, nad projektem dyrektywy, o której mowa w § 1.

§ 5

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

4) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;

5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

6) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.

3. W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu zadania, o których mowa w ust. 2, wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§ 6

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

2. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół.

3. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy, kierując się w szczególności wynikami prac Grupy Roboczej Rady.

4. W celu wykonywania zadań Zespołu, o których mowa w § 4, Przewodniczący Zespołu może, w razie potrzeby, powoływać zespoły robocze.

5. Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

§ 7

1. Z tytułu wykonywania zadań określonych w § 4 członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3, nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Osobom, o których mowa w § 3, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 8

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia.

§ 9

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność.

§ 10

Zespół kończy swoją działalność po przedstawieniu ministrowi właściwemu do spraw zdrowia analizy skutków prawnych, społecznych, gospodarczych i finansowych projektu dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej, uzgodnionego przez Grupę Roboczą Rady, w terminie 30 dni od dnia zakończenia prac Grupy Roboczej Rady.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama