reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 lutego 2009 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw dokonania analizy sytuacji dostępności świadczeń kardiochirurgicznych dla dzieci

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Tworzy się Zespół do spraw dokonania analizy sytuacji dostępności świadczeń kardiochirurgicznych dla dzieci, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia;

2) Sekretarz Zespołu – pracownik Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia;

3) pozostali członkowie Zespołu:

a) Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiochirurgii,

b) Przedstawiciel Klubu Kardiochirurgów Polskich,

c) przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia,

d) przedstawiciel Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg,

e) przedstawiciel Departamentu Polityki Zdrowotnej,

f) przedstawiciel Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia.

2. W pracach Zespołu mogą brać udział również eksperci zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu.

3. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a i lit. b, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 3

1. Do zadań Zespołu należy:

1) analiza dostępności świadczeń kardiochirurgicznych dla dzieci;

2) przedstawienie propozycji działań krótkofalowych mających na celu poprawę dostępności świadczeń kardiochirurgicznych dla dzieci;

3) przedstawienie rozwiązań długofalowych mających na celu wprowadzenie zmian systemowych w opiece kardiochirurgicznej dla dzieci.

2. Po zakończeniu prac Zespołu, trwających nie dłużej niż 6 miesięcy, przedstawi on ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, za pośrednictwem członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, o którym mowa w § 7, sprawozdanie z działalności Zespołu zawierające wyniki prac Zespołu i wynikające z nich wnioski.

3. Po przedłożeniu ministrowi właściwemu do spraw zdrowia sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, Zespół ulega rozwiązaniu.

§ 4

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) ustalanie porządku posiedzenia Zespołu;

3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

6) powoływanie zespołów problemowych do wykonania określonego zadania oraz powoływanie przewodniczących tych zespołów;

7) informowanie członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, sprawującego nadzór nad działalnością Zespołu, o bieżącej jego działalności.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu, zadania określone w ust. 2, wykonuje osoba będąca członkiem Zespołu, wyznaczona przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 5

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

2. Decyzje Zespołu mogą być także podejmowane w trybie obiegowym.

3. Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

4. Sekretarz Zespołu przygotowuje i prowadzi dokumentację prac Zespołu, w tym sporządza protokół z posiedzenia Zespołu, który podpisuje Przewodniczący Zespołu lub wyznaczony przez niego członek prowadzący posiedzenie.

§ 6

Komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia, na wniosek Przewodniczącego Zespołu lub wyznaczonego przez niego członka Zespołu, udzielają Zespołowi pomocy przy wykonywaniu jego zadań, a w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 7

Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje członek Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, koordynujący wykonywanie zadań przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

§ 8

1. Z tytułu zadań określonych w § 3 ust. 1 członkom Zespołu oraz ekspertom, o których mowa w § 2 ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz ekspertom, o których mowa w § 2 ust. 2, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 9

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

§ 10

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu – 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama