reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 6 kwietnia 2009 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz realizujących je podmiotów

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz realizujących je podmiotów, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodnicząca Zespołu – Grażyna Kieljan – główny specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia;

2) Wiceprzewodniczący Zespołu – Stefan Pechciński – Naczelnik w Departamencie Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia;

3) pozostali członkowie Zespołu:

a) Joanna Próchniewicz – specjalista w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia,

b) Marta Fijołek – specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia,

c) Magdalena Machura – specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia,

d) Anna Błażejczyk – specjalista w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia,

e) Aleksandra Saniewska – specjalista w Departamencie Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia,

f) Anna Mieczkowska – Naczelnik w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

§ 3

1. Zadaniem Zespołu jest przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycji wyboru ofert oraz realizujących je podmiotów, którym zostaną przyznane dotacje celowe na realizację zadań publicznych.

2. Do zadań Zespołu w zakresie, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności:

1) przeprowadzenie postępowania konkursowego;

2) rozpatrzenie odwołań składanych przez podmioty w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym;

3) przygotowanie do akceptacji ministra właściwego do spraw zdrowia wniosku zawierającego listę wybranych ofert oraz realizujących je podmiotów.

§ 4

Przewodniczący Zespołu w przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych opinii może zapraszać na posiedzenia ekspertów, których specjalistyczna wiedza znajduje zastosowanie w pracach Zespołu.

§ 5

1. Zespół realizuje zadania, o których mowa w § 3, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.3)).

2. Zespół działa zgodnie z Regulaminem pracy Zespołu, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 6

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

§ 7

1. Członkowie Zespołu wymienieni w § 2 nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach Zespołu.

2. Osoby wymienione w § 4 mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w pracach Zespołu na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej.

3. Koszty związane z finansowaniem prac Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność.

§ 8

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

2. Zarządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2009 r.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 22, poz. 120.

Załącznik 1. [REGULAMIN PRACY ZESPOŁU DO SPRAW WYBORU OFERT DOTYCZĄCYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ZDROWIA ORAZ REALIZUJĄCYCH JE PODMIOTÓW]

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 6 kwietnia 2009 r. (poz. 14)

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU DO SPRAW WYBORU OFERT DOTYCZĄCYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ZDROWIA ORAZ REALIZUJĄCYCH JE PODMIOTÓW

§ 1

1. Zespół do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz realizujących je podmiotów, zwany dalej „Zespołem”, działa kolegialnie.

2. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący Zespołu.

3. W razie nieobecności przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, pracami Zespołu kieruje osoba wskazana przez przewodniczącego.

4. Zespół rozpatruje oferty na posiedzeniach, ocenia je pod względem merytorycznym, a następnie dokonuje ich wyboru w drodze głosowania.

5. W przypadku braku jednomyślności, co do wyboru oferty, rozstrzygnięcie następuje w głosowaniu zwykłą większością głosów. W przypadku równego podziału głosów, głos rozstrzygający należy do przewodniczącego Zespołu, a w przypadku jego nieobecności – do wiceprzewodniczącego lub innej osoby, o której mowa w ust. 3.

6. Głosowanie jest ważne, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 5 członków Zespołu.

7. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zespołu.

§ 2

Przystępując do rozpatrzenia zgłoszonych ofert, Zespół dokonuje następujących czynności:

1) sporządza listę otrzymanych w ustalonym terminie ofert;

2) otwiera koperty z ofertami, sprawdza czy spełniają one warunki określone w ogłoszeniu, odrzuca oferty niespełniające formalnych warunków przyjęcia zgłoszonej oferty do oceny merytorycznej;

3) odczytuje istotne elementy nadesłanych ofert, a w szczególności informacje o sposobach realizacji zadania;

4) sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu;

5) ocenia oferty spełniające wymogi formalne według kryteriów przedstawionych w ogłoszeniu;

6) sporządza listę wybranych ofert.

§ 3

1. Członek Zespołu podlega wyłączeniu od udziału w rozpatrywaniu ofert, jeżeli oferentem jest osoba pozostająca z nim w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem, jego przedstawicielem prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych realizujących je podmiotów ubiegających się o dofinansowywanie zadania, a także gdy pozostaje z oferentem, w takim stosunku prawnym, który może wywołać wątpliwości co do bezstronności członka Zespołu.

2. Po ustaleniu listy ofert spełniających warunki formalne, określone w ogłoszeniu, członkowie Zespołu podpisują oświadczenie, iż nie zachodzi okoliczność wykluczająca ich z pracy Zespołu, zgodnie z warunkami, o których mowa w ust. 1.

§ 4

Po rozpatrzeniu wszystkich ofert Zespół sporządza protokół końcowy, który zawiera:

1) określenie miejsca i czasu przeprowadzenia procedury konkursowej;

2) imiona i nazwiska członków Zespołu oraz innych zaproszonych do udziału w pracach Zespołu osób;

3) liczbę złożonych ofert wraz z ich listą;

4) listę ofert spełniających warunki formalne, określone w ogłoszeniu;

5) listę ofert odrzuconych, z podaniem przyczyn odrzucenia;

6) protokół z rozpatrzenia odwołań i ewentualne wyjaśnienia i oświadczenia oferentów;

7) listę wybranych ofert albo stwierdzenie wraz z uzasadnieniem, że żadna ze złożonych ofert nie została przyjęta;

8) podpisy wszystkich członków Zespołu.

§ 5

Przewodniczący Zespołu składa do ministra właściwego do spraw zdrowia, za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego, wniosek o akceptację wybranych ofert oraz realizujących je podmiotów. Do wniosku dołącza się protokół końcowy.

§ 6

1. Po zaakceptowaniu ofert i realizujących je podmiotów, o których mowa w § 9 przez ministra właściwego do spraw zdrowia, Zespół ogłasza wyniki konkursu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ministerstwa Zdrowia oraz na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

2. Ogłoszenie listy wybranych ofert oraz realizujących je podmiotów jest równoznaczne z zakończeniem postępowania konkursowego.

§ 7

Zaakceptowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia lista wybranych ofert oraz realizujących je podmiotów jest podstawą do zawierania umów o wykonanie zadania publicznego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Biznes na Plus

Specjalizuje się w przeprowadzaniu procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama