reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 maja 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1

W

załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 6, poz. 25, z późn. zm.3)), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9:

a) pkt 2a otrzymuje brzmienie:

„2a) Departament Funduszy Europejskich (FE);”;

b) po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

„2b) Departament Matki i Dziecka (MD);”;

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego (OKR);”;

2) w § 10 w ust. 2 pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22) współpraca z Departamentem Funduszy Europejskich w zakresie realizacji zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażającej w systemie wdrażania funduszy strukturalnych oraz innych europejskich programów pomocowych.”;

3) w § 18:

a) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

„12a) prowadzenie spraw związanych z zasadami rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej;”,

b) pkt 25 otrzymuje brzmienie:

„25) prowadzenie prac w zakresie finansowania lub dofinansowania działalności wspomagającej badania jednostek naukowych i naukowo-badawczych resortu (DWB) w ramach środków corocznie przydzielanych Ministrowi przez ministra właściwego do spraw nauki ze środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę;”;

4) w § 19a:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do podstawowych zadań Departamentu Funduszy Europejskich należy:”,

b) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażającej;

2) prowadzenie innych spraw z zakresu funduszy europejskich, w tym funduszy strukturalnych i programów pomocowych, w zakresie określonym przez Ministra;”,

c) uchyla się pkt 3;

5) po § 19a dodaje się § 19b w brzmieniu:

„§ 19b. Do podstawowych zadań Departamentu Matki i Dziecka należy:

1) realizacja zadań związanych z profilaktyczną opieką nad kobietami ciężarnymi, w okresie okołoporodowym, noworodkami, niemowlętami, dziećmi w wieku przedszkolnym oraz dziećmi i młodzieżą szkolną;

2) inicjowanie i wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie opieki zdrowotnej nad osobami, o których mowa w pkt 1;

3) przygotowywanie analiz i opinii w zakresie związanym z opieką zdrowotną nad osobami, o których mowa w pkt 1;

4) prowadzenie spraw związanych z postanowieniami Konwencji o Prawach Dziecka oraz innych spraw związanych ze współpracą pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Światową Organizacją Zdrowia (WHO), Radą Europy oraz Unią Europejską w zakresie należącym do właściwości Departamentu;

5) prowadzenie spraw związanych z rozwojem sieci szkół promujących zdrowie oraz współpraca w realizacji programów rządowych, uwzględniających promocję zdrowia oraz edukację zdrowotną, jak również współdziałanie w tym zakresie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym;

6) realizacja zadań związanych z przepisami ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży;

7) realizacja zadań związanych ze zdrowiem prokreacyjnym, w tym leczeniem niepłodności m.in. z zastosowaniem procedury zapłodnienia pozaustrojowego oraz edukacją seksualną realizowaną w systemie ochrony zdrowia;

8) realizacja zadań związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą uprawiającymi sport oraz prowadzenie spraw związanych z medycyną sportową;

9) prowadzenie spraw z zakresu stomatologii;

10) prowadzenie spraw z zakresu zakupu szczepionek służących do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych oraz współpraca z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w zakresie realizacji założeń Programu Szczepień Ochronnych;

11) współpraca w zakresie właściwości Ministra z Rzecznikiem Praw Dziecka;

12) realizacja zadań w zakresie sprawowania przez Ministra nadzoru merytorycznego nad:

a) Ośrodkiem Diagnostyczno-Badawczym Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,

b) Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej w Warszawie.”;

6) w § 20 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) prowadzenie spraw dotyczących stosunków własnościowych jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra.”;

7) w § 21:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) współpraca z ministrem właściwym do spraw nauki w zakresie nadzoru nad wykonaniem i finansowaniem prac badawczych oraz prowadzenie spraw dotyczących zadań realizowanych w ramach działalności wspomagającej badania naukowe;”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) współpraca z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego w zakresie opracowywania podstaw programowych i minimów programowych kształcenia w zawodach medycznych, z wyłączeniem zawodów pielęgniarki i położnej;”,

c) w pkt 18:

– uchyla się lit. s,

– lit. t otrzymuje brzmienie:

„t) Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny.”.

8) w § 22:

a) w pkt 3 uchyla się lit. e,

b) po pkt 15a dodaje się pkt 15b w brzmieniu:

„15b) prowadzenie we współpracy z Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego spraw związanych ze szpitalami klinicznymi.”,

c) w pkt 16 dodaje się lit. h i lit. i w brzmieniu:

„h) Lecznicą – Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii w Warszawie,

i) Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy-Zdroju Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,”;

9) w § 23:

a) uchyla się pkt 5,

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) współpraca z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego w zakresie opracowywania standardów kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo;”,

c) po pkt 14 dodaje się pkt 14a i 14b w brzmieniu:

„14a) pełnienie roli jednostki właściwej merytorycznie (beneficjenta systemowego) w zakresie wdrażania projektu systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007–2013;

14b) współpraca z Departamentem Funduszy Europejskich oraz Departamentem Budżetu, Finansów i Inwestycji w zakresie prowadzenia rozliczeń finansowo-księgowych projektu systemowego, o którym mowa w pkt 14a.”;

10) w § 24:

a) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

„12a) weryfikacja i zatwierdzanie przekazywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia sprawozdań w zakresie leków dla świadczeniobiorców, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 12 pkt 2–4, 6 i 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;”,

b) w pkt 13 dodaje się lit. c i lit. d w brzmieniu:

„c) Agencją Oceny Technologii Medycznych w Warszawie,

d) Narodowym Instytutem Leków w Warszawie.”;

11) w § 25:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) planowanie, kontraktowanie, monitorowanie realizacji oraz rozliczanie pod względem merytorycznym programów zdrowotnych;”,

b) uchyla się pkt 3,

c) uchyla się pkt 6,

d) uchyla się pkt 8,

e) w pkt 10 uchyla się lit. e i lit. g;

12) w § 27:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do podstawowych zadań Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego należy:”;

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) koordynowanie całokształtu przedsięwzięć organizacyjnych, polegających na opracowywaniu planów, w tym planów reagowania kryzysowego i programów, mających na celu optymalne wykorzystanie dostępnych sił i środków w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny, w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowania do przejmowania nad nimi kontroli, reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz odtwarzania infrastruktury i przywracania jej pierwotnego charakteru.”,

c) po pkt 10 dodaje się pkt 10a i 10b w brzmieniu:

„10a) realizacja zadań związanych z nadzorem Ministra nad państwowym ratownictwem medycznym, w tym planowanie, kontraktowanie, monitorowanie realizacji oraz rozliczanie pod względem merytorycznym programów zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego;

10b) planowanie i dokonywanie podziału dotacji celowych w zakresie ratownictwa medycznego.”,

d) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) realizowanie zadań w zakresie sprawowania przez Ministra nadzoru merytorycznego nad:

a) Centralną Bazą Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemiologicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli,

b) Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe” w Warszawie;”;

13) w § 28:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) ustalanie i dokonywanie zmian w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, w sytuacji określonej w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;”,

b) pkt 13 i 14 otrzymują brzmienie:

„13) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów leczenia cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych;

14) wykonywanie zadań związanych z zatwierdzaniem rozliczeń dotyczących finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ze środków budżetu państwa z części której dysponentem jest Minister, świadczeń opieki zdrowotnej, udzielanych osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 12 pkt 2–4, 6 i 9 oraz art. 26 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;”,

c) dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15) nadzór merytoryczny nad realizacją przez Narodowy Fundusz Zdrowia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom kierowanym na leczenie poza granicami kraju na podstawie art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.”;

14) w § 29:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) koordynacja działań służących realizacji polityki Ministra w dziedzinie współpracy międzynarodowej;”,

b) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) koordynacja prac związanych z realizacją współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO);”;

15) w § 30:

a) uchyla się pkt 3–6,

b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) prowadzenie spraw z zakresu współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w zakresie zagadnień dotyczących odpadów medycznych, promieniowania jonizującego stosowanego w celach medycznych, a także medycyny pracy”,

c) w pkt 15:

– uchyla się lit. c,

– uchyla się lit. g,

– lit. h otrzymuje brzmienie:

„h) Ośrodkiem Readaptacyjno-Rehabilitacyjnym w Karczewie,”,

– uchyla się lit. m i lit. n;

16) w § 32:

a) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 14 000 euro, w zakresie wspierania realizacji merytorycznych zadań komórek organizacyjnych (dział klasyfikacji budżetowej 851, rozdz. 85195);”,

b) dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

„20) prowadzenie Rejestru Korzyści, o którym mowa w art. 39a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.”;

17) w § 35 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) sprawowanie nadzoru nad działaniami promocyjnymi komórek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra.”.

§ 2

Dyrektorzy

właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia, dostosują regulaminy wewnętrzne podległych im komórek organizacyjnych i przedłożą je do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Zdrowia, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie

wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45. poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337.

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2006 r. Nr 16, poz. 81 oraz z 2007 r. Nr 10, poz. 33 i 37, Nr 12, poz. 64 i Nr 15, poz. 81.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz i Zamroch. Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama