| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 stycznia 2011 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw wielospecjalistycznej opieki leczniczej nad dziećmi z wadami części twarzowej czaszki

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół do spraw wielospecjalistycznej opieki leczniczej nad dziećmi z wadami części twarzowej czaszki, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – prof. dr hab. n. med. Kazimierz Kobus – Konsultant chirurgii plastycznej Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju;

2) Zastępca Przewodniczącego – prof. dr hab. n. med. Grażyna Śmiech-Słomkowska – Konsultant Krajowy w dziedzinie ortodoncji;

3) Sekretarz – mgr Ewa Sobiech – przedstawiciel Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia;

4) pozostali członkowie:

a) prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński – Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii dziecięcej,

b) prof. dr hab. Agnieszka Pisulska – Poradnia Wad Rozwojowych, Akademickie Centrum Medycyny Specjalistycznej i Stomatologicznej w Zabrzu,

c) prof. dr hab. Hubert Wanyura – Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej,

d) prof. dr hab. Jan Zapała – Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii stomatologicznej,

e) prof. dr hab. Andrzej Zieliński – Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii plastycznej,

f) dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego,

g) dr hab. Beata Kawała – Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu, kierownik Katedry Ortodoncji Akademii Medycznej we Wrocławiu,

h) dr hab. Piotr Wójcicki – kierownik Kliniki Chirurgii Plastycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu, ordynator Oddziału Chirurgii Plastycznej w Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy Zdroju,

i) dr hab. Krzysztof Woźniak – kierownik Katedry i Zakładu Ortodoncji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego,

j) dr n. med. Jan Skirpan – Prezes Sekcji Dziecięcej Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, ordynator Oddziału Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Oparzeń Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie,

k) dr n. med. Barbara Siemińska-Piekarczyk – kierownik Zakładu Ortodoncji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

I) dr n. med. Anna Wojtaszek Słomińska – kierownik Zakładu Ortodoncji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,

m) dr n. med. Elżbieta Małkiewicz – przedstawiciel Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia,

n) mgr BarbaraKwiatkowska – przedstawiciel Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia.

§ 3

1. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

2. Członkowie Zespołu, o których mowa w § 2 pkt 1, 2 i 4 lit. a–I, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 4

Do zadań Zespołu należy w szczególności opracowanie i przedłożenie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia:

1) programu zdrowotnego pt. „Wielospecjalistyczna opieka lecznicza nad dziećmi z wadami części twarzowej czaszki”;

2) rozwiązań dotyczących:

a) struktury i organizacji opieki leczniczej nad dziećmi z wadami części twarzowej czaszki oraz

b) poprawy jakości opieki leczniczej nad dziećmi z wadami części twarzowej czaszki.

§ 5

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego.

2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) ustalanie porządku dziennego i prowadzenie posiedzeń Zespołu;

3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

4) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

5) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.

3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Zespołu:

1) z własnej inicjatywy, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące;

2) na umotywowany wniosek co najmniej trzech członków Zespołu.

4. Przewodniczący może powoływać grupy robocze do wykonania określonych zadań Zespołu.

§ 6

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w innych miejscach, wyznaczonych przez Przewodniczącego.

3. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący.

4. Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

5. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin pracy uchwalony przez Zespół, na wniosek Przewodniczącego.

§ 7

1. Z tytułu realizacji zadań określonych w § 4, członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 1, zamieszkałym poza Warszawą, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, przysługuje zwrot kosztów przejazdów koleją na terenie kraju, w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 8

Przewodniczący przedkłada ministrowi właściwemu do spraw zdrowia pisemne sprawozdanie z działalności Zespołu, nie rzadziej niż raz na pół roku.

§ 9

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia.

§ 10

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia.

§ 11

Zespół ulega rozwiązaniu po akceptacji przez ministra właściwego do spraw zdrowia opracowanego przez Zespół programu zdrowotnego pt. „Wielospecjalistyczna opieka lecznicza nad dziećmi z wadami części twarzowej czaszki”, o którym mowa w § 4 pkt 1, nie później jednak niż z dniem 31 stycznia 2012 r.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »