reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 marca 2011 r.

w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Norm Zatrudnienia i Wartościowania Stanowisk Pracy dla Pracowników Wykonujących Zawody Medyczne Objętych Skróconą Dobową Normą Czasu Pracy

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół do Spraw Opracowania Norm Zatrudnienia i Wartościowania Stanowisk Pracy dla Pracowników Wykonujących Zawody Medyczne Objętych Skróconą Dobową Normą Czasu Pracy, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzą następujący członkowie:

1) Przewodniczący – dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego;

2) przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii:

a) Cezary Staroń,

b) Mirosław Soja,

c) Leszek Koroch,

d) Małgorzata Staroń;

3) przedstawiciele Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Sekcji Techników Elektroradiologii:

a) Czesław Pływacz,

b) Aneta Wilczek,

c) Grażyna Penza;

4) przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii:

a) Jacek Zingler,

b) Joanna Rydzewska,

c) Beata Chwalborska,

d) Robert Nocoń,

e) Maciej Kaniewski,

f) Andrzej Wrzosek;

5) przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia.

2. W posiedzeniach Zespołu mogą brać udział przedstawiciele, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, w liczbie 2 osób z każdej z wymienionych w ust. 1 organizacji związkowych.

3. Członkowie Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2–4 wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 3

1. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby nie będące członkami Zespołu, w szczególności przedstawicieli administracji rządowej i przedstawicieli innych instytucji.

2. Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wskazany przez niego członek Zespołu prowadzący posiedzenie, może zwracać się do ekspertów w celu sporządzenia opinii lub ekspertyz.

§ 4

Zadaniem Zespołu jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycji norm zatrudnienia i wartościowania stanowisk pracy dla pracowników wykonujących zawody medyczne objętych skróconą dobową normą czasu pracy.

§ 5

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wskazany przez niego członek Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego należy:

1) planowanie i organizowanie prac Zespołu;

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

3) prowadzenie posiedzeń Zespołu.

§ 6

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

2. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wskazany przez niego członek Zespołu prowadzący posiedzenie.

§ 7

Obsługę administracyjno-biurową prac Zespołu zapewnia Departament Dialogu Społecznego Ministerstwa Zdrowia.

§ 8

1. Członkom Zespołu, a także innym osobom, o których mowa w § 3 ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom wymienionym w § 3 ust. 1 przysługuje zwrot kosztów podróży, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

3. Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85 195 – Pozostała działalność, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Dialogu Społecznego.

§ 9

1. Przewodniczący, po zakończeniu prac Zespołu, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw Zdrowia propozycję, o której mowa w § 4, wraz ze sprawozdaniem z działalności Zespołu.

2. Zespół ulega rozwiązaniu z dniem przedstawienia wyników prac, o których mowa w ust. 1.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama