| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 14 czerwca 2012 r.

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Readaptacyjno-Rehabilitacyjnemu

Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ośrodkowi Readaptacyjno-Rehabilitacyjnemu nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Traci moc statut nadany zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2008 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Readaptacyjno-Rehabilitacyjnemu (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 12, poz. 81), wraz ze wszystkimi jego zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Społecznej, zatwierdzonymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER ZDROWIA

Bartosz Arłukowicz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

Załącznik 1. [Statut Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego]

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 14 czerwca 2012 r. (poz. 46)

STATUT
Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092), prowadzonym w formie państwowej jednostki budżetowej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Rozdział 2

Siedziba i obszar działania

§ 2

1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Karczew.

2. Obszarem działania Ośrodka jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 3

Cele i zadania

§ 3

Celem Ośrodka jest udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne, które obejmują swoim zakresem w szczególności rehabilitację i readaptację w zakresie zapobiegania i zwalczania HIV i AIDS oraz przeciwdziałania narkomanii, osobom wymagającym opieki ze względów medycznych, w tym zwłaszcza osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS oraz osobom uzależnionym od środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, niewymagającym hospitalizacji.

§ 4

1. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1) działalność w zakresie zapobiegania oraz zwalczania HIV i AIDS, w szczególności polegająca na opracowywaniu lub współudziale w opracowywaniu programów postępowania terapeutycznego z osobami uzależnionymi lub chorymi na AIDS lub zakażonymi HIV;

2) działalność w zakresie przeciwdziałania narkomanii, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania w celach innych niż medyczne środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych;

3) działalność w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w zakresie profilaktyki używania środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, terapii i przeciwdziałania narkomanii oraz HIV i AIDS;

4) działalność w zakresie rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych;

5) udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne, w szczególności osobom uzależnionym od środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych oraz żyjącym z HIV lub chorym na AIDS, polegających na:

a) udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnianiu im produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych,

b) udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnianiu im produktów leczniczych potrzebnych do kontynuacji leczenia, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych,

c) udzielaniu świadczeń zdrowotnych polegających na działaniach usprawniających, które służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia,

d) sprawowaniu wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologicznej i społecznej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym oraz opieki nad rodzinami tych pacjentów;

6) realizowanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

2. Ośrodek może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób.

3. Wykonując zadania, Ośrodek może podejmować współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami ochrony zdrowia, kształcenia i doskonalenia kadr medycznych, w tym w szczególności z uczelniami, instytutami badawczymi, a także z samorządami zawodowymi, towarzystwami naukowymi, organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz innymi organizacjami realizującymi cele zbliżone do działalności Ośrodka.

Rozdział 4

Organy i struktura organizacyjna

§ 5

Organami Ośrodka są:

1) Dyrektor;

2) Rada Społeczna.

§ 6

1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Ośrodkiem, kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

3. Dyrektor zarządza Ośrodkiem przy pomocy Zastępcy Dyrektora oraz Głównego Księgowego.

4. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora, a w razie jego nieobecności inny pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

5. Dyrektor wydaje akty wewnętrzne dotyczące działalności Ośrodka.

§ 7

1. Organem inicjującym i opiniodawczym ministra właściwego do spraw zdrowia oraz organem doradczym Dyrektora jest Rada Społeczna, w składzie pięciu osób, która powoływana jest przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

2. W skład Rady Społecznej wchodzi:

1) trzech przedstawicieli ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym jeden jako przewodniczący;

2) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;

3) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

3. Członkiem Rady Społecznej nie może być osoba zatrudniona w Ośrodku.

4. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

5. Członek Rady Społecznej może być odwołany z jej składu przez ministra właściwego do spraw zdrowia przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji;

2) wniosku podmiotu, którego jest przedstawicielem;

3) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;

4) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie powierzonych zadań.

6. W przypadku odwołania, albo śmierci członka Rady Społecznej przed upływem kadencji, minister właściwy do spraw zdrowia z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego ten członek był przedstawicielem, uzupełnia skład Rady Społecznej.

7. Osoby powołane w skład Rady Społecznej w przypadku określonym w ust. 6 pełnią swą funkcję do końca danej kadencji Rady Społecznej.

8. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

9. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Ośrodku.

10. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 8

Zadania Rady Społecznej określa art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

§ 9

1. W skład struktury organizacyjnej Ośrodka wchodzą:

1) Biuro Informacyjno-Konsultacyjne;

2) Biuro Kadr;

3) Dział Administracyjno-Gospodarczy;

4) Dział Farmacji Szpitalnej;

5) Dział Finansowo-Księgowy;

6) Hospicjum;

7) Hostel dla Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych;

8) Ośrodek Leczenia Uzależnień w Karczewie;

9) Ośrodek Leczenia Uzależnień w Piastowie;

10) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

11) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Zamówień Publicznych;

12) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Zadania komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi, strukturę podporządkowania komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, a także odpowiedzialność kadry zarządzającej określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

Rozdział 5

Gospodarka finansowa

§ 10

1. Ośrodek jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą prowadzonym w formie państwowej jednostki budżetowej, finansowanej z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Ośrodek sporządza przewidziane dla jednostek budżetowych sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania.

4. Obieg dokumentacji finansowo-księgowej w Ośrodku regulują odrębne przepisy wewnętrzne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »