reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 10 września 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Centrum Egzaminów Medycznych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie Centrum Egzaminów Medycznych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 9, poz. 55) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do zarządzenia w § 4 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Zamówień Publicznych;"

2) w załączniku nr 2 do zarządzenia:

a) w § 1 w pkt 3 użyte wyrażenia „Lekarskiego Egzaminu Państwowego" i „Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego" zastępuje się odpowiednio wyrażeniami „Lekarskiego Egzaminu Końcowego" i „Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego",

b) w § 2 w ust. 6 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Zamówień Publicznych;",

c) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. Do zadań osoby zatrudnionej na Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Zamówień Publicznych należy:

1) przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

2) prowadzenie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

3) sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych;

4) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi CEM i samodzielnymi stanowiskami pracy;

5) wykonywanie innych zadań zleconych.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

 

MINISTER ZDROWIA

Bartosz Arłukowicz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzania Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Daniela Wybrańczyk

prawnik, mediator

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama