reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zasad zbywania aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia, a także oddawania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W celu zapewnienia racjonalnego wykorzystania mienia posiadanego przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia, określa się zasady zbywania aktywów trwałych przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zwany dalej „zakładem”, a także oddawania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie.

§ 2.

1. Zbycie aktywów trwałych zakładu, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie należy każdorazowo poprzedzić oceną techniczną i ekonomiczną sporządzoną w formie pisemnej i zatwierdzoną przez kierownika zakładu. Ocena ta stanowi podstawę do podjęcia decyzji o przeznaczeniu do obrotu aktywów trwałych, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać uzasadnienie celowości dokonania obrotu aktywami trwałymi, jak również analizę ekonomiczną, techniczną oraz szacunkową wartość rynkową aktywów trwałych.

3. Zbycie, oddanie w dzierżawę lub najem aktywów trwałych zakładu powinno być dokonane w drodze przetargu przeprowadzonego na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.3)).

4. Minister właściwy do spraw zdrowia może udzielić zgody na odstąpienie od wymogu przeprowadzenia przetargu na oddanie w dzierżawę lub najem aktywów trwałych zakładu niezbędnych przedsiębiorcy do instalacji urządzeń wchodzących w skład przedsiębiorstwa i służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń podobnych, w tym urządzeń infrastruktury teleinformatycznej.

5. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do zbycia aktywów trwałych w drodze darowizny albo zamiany, a także do oddania nieruchomości w dzierżawę lub najem, o którym mowa w § 4 ust. 3.

6. Zbycie aktywów trwałych zakładu należy poprzedzić uzyskaniem opinii rady społecznej zakładu.

7. Zbycie aktywów trwałych zakładu, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie nie może prowadzić do ograniczenia dostępności świadczeń zdrowotnych, udzielanych przez zakład, a także nie może naruszać art. 13 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

8. Zakazuje się oddania w najem, dzierżawę, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych zakładu podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, wchodzących w zakres świadczeń udzielanych przez zakład, określony w regulaminie organizacyjnym zakładu.

9. Zbycie aktywów trwałych zakładu, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie nie może być dokonane na rzecz:

1) osób trzecich pozostających w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa wobec kierownika zakładu lub jego zastępców;

2) kierownika zakładu i jego zastępców;

3) podmiotów, w których zakład, kierownik zakładu lub jego zastępcy dysponują większością głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy albo zgromadzeniu wspólników lub pełnią funkcje w ich organach, a także podmiotów, w stosunku do których mogłoby powstać podejrzenie uprzywilejowanego ich traktowania.

§ 3.

1. Umowę mającą na celu zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie albo użyczenie aktywów trwałych zakładu, należy sporządzić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, chyba że ustawa zastrzega dla czynności prawnej inną formę szczególną, pod rygorem nieważności.

2. W umowie dzierżawy aktywów trwałych zakładu należy w szczególności:

1) określić wysokość (stawkę), termin płatności oraz zasady waloryzacji czynszu;

2) określić czas, na który umowa została zawarta (czas oznaczony albo czas nieoznaczony);

3) ustalić okres wypowiedzenia liczony pełnymi miesiącami kalendarzowymi;

4) określić, w jakim stanie przedmiot umowy powinien zostać zwrócony wydzierżawiającemu po zakończeniu dzierżawy.

3. W umowie najmu aktywów trwałych zakładu należy w szczególności:

1) określić wysokość (stawkę), termin płatności oraz zasady waloryzacji czynszu;

2) zastrzec obowiązek uiszczania przez najemcę opłat za świadczenia związane z eksploatacją rzeczy najętej;

3) określić sposób używania rzeczy najętej odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy;

4) określić czas, na który umowa została zawarta (czas oznaczony albo czas nieoznaczony);

5) zastrzec, iż najemca może wprowadzać ulepszenia i zmiany w rzeczy najętej tylko za pisemną zgodą wynajmującego;

6) zastrzec, iż najemca nie może bez pisemnej zgody wynajmującego podnajmować przedmiotu najmu, ani oddawać go do bezpłatnego używania osobie trzeciej.

4. W umowie użyczenia aktywów trwałych zakładu należy w szczególności:

1) określić sposób używania rzeczy użyczonej;

2) określić czas, na który umowa została zawarta, z uwzględnieniem ust. 7;

3) zastrzec, iż biorący do używania nie może bez pisemnej zgody użyczającego oddać przedmiotu użyczenia osobie trzeciej do używania.

5. W umowie użytkowania aktywów trwałych zakładu należy określić w szczególności:

1) czy użytkowanie będzie nieodpłatne, czy odpłatne;

2) w przypadku użytkowania odpłatnego wysokość, termin płatności oraz zasady waloryzacji wynagrodzenia;

3) czas, na który umowa została zawarta;

4) zakres użytkowania, a w przypadku nieruchomości zakres wykonywania użytkowania.

6. Zakład może zawrzeć umowę użytkowania aktywów trwałych wyłącznie z jednostką sektora finansów publicznych i w celu realizacji zadań publicznych przez tę jednostkę, na okres nie dłuższy niż 5 lat.

7. Zakład może zawrzeć umowę użyczenia aktywów trwałych na okres nie dłuższy niż 3 lata.

§ 4.

1. Zbycie nieruchomości, oddanie jej w użytkowanie oraz użyczenie, bez względu na jej wartość oraz powierzchnię, wymaga każdorazowo uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody ministra właściwego do spraw zdrowia.

2. Oddanie nieruchomości w dzierżawę lub najem wymaga, z wyjątkiem ust. 3, każdorazowo:

1) pisemnego powiadomienia ministra właściwego do spraw zdrowia o zamiarze dokonania tej czynności, jeżeli dotyczy ona nieruchomości o powierzchni nieprzekraczającej 50 m2 na rzecz jednego podmiotu;

2) uprzedniej, pisemnej zgody ministra właściwego do spraw zdrowia na dokonanie tej czynności, jeżeli dotyczy ona nieruchomości o powierzchni przekraczającej 50 m2 na rzecz jednego podmiotu.

3. Oddanie nieruchomości w dzierżawę lub najem, bez względu na jej powierzchnię, na czas oznaczony nieprzekraczający 2 dni w tygodniu (obejmującym dni od poniedziałku do niedzieli) wymaga pisemnego powiadomienia ministra właściwego do spraw zdrowia o zamiarze dokonania tej czynności.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy strony zawierają umowę najmu albo dzierżawy, o której mowa w tym przepisie, z zamiarem zawarcia kolejnych umów lub gdy zawarcie kolejnej umowy następuje bezpośrednio lub w ciągu 2 tygodni po zakończeniu obowiązywania poprzedniej umowy najmu albo dzierżawy.

5. W przypadku oddania nieruchomości w dzierżawę lub najem na rzecz jednego podmiotu powierzchnie będące przedmiotem innych umów z tym samym podmiotem sumuje się.

§ 5.

1. Zbycie rzeczy ruchomej stanowiącej aktywa trwałe zakładu o wartości przekraczającej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) wymaga każdorazowej, uprzedniej, pisemnej zgody ministra właściwego do spraw zdrowia, z uwzględnieniem ust. 2.

2. Zbycie rzeczy ruchomej stanowiącej aktywa trwałe zakładu o wartości przekraczającej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) w drodze darowizny albo zamiany wymaga każdorazowej, uprzedniej, pisemnej zgody ministra właściwego do spraw zdrowia.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia może udzielić zgody na zbycie w drodze zamiany aktywów, o których mowa w ust. 2, mając na względzie w szczególności:

1) celowość dokonania czynności prawnej;

2) ocenę, o której mowa w § 2 ust. 1;

3) porównywalność wartości aktywów trwałych mających być przedmiotem zamiany;

4) kwotę ewentualnej dopłaty, którą poniesie zakład w związku z dokonaniem czynności zamiany, przy czym kwota dopłaty, nie może przekraczać, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 14.000 euro, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia wystąpienia o zgodę.

4. Przepisy ust. 3 pkt 1 i 2 stosuje się do zbycia aktywów trwałych w drodze darowizny.

5. Oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie rzeczy ruchomej stanowiącej aktywa trwałe zakładu o wartości przekraczającej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i nieprzekraczającej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) wymaga każdorazowo pisemnego powiadomienia ministra właściwego do spraw zdrowia o zamiarze dokonania tej czynności.

6. Oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie rzeczy ruchomej stanowiącej aktywa trwałe zakładu o wartości przekraczającej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) wymaga każdorazowo uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 6.

Zmiana umowy dzierżawy, najmu, użytkowania oraz użyczenia aktywów trwałych zakładu powodująca:

1) wydłużenie czasu obowiązywania umowy,

2) rozszerzenie przedmiotu umowy

– traktowana jest jako zawarcie nowej umowy, do której mają zastosowanie zasady określone w zarządzeniu.

§ 7.

1. Wniosek zakładu o wyrażenie zgody, o której mowa w § 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oraz § 5 ust. 1, 2 i 6, albo powiadomienie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz § 5 ust. 5, powinny zawierać w szczególności:

1) wskazanie aktywów trwałych zakładu, których czynność prawna ma dotyczyć;

2) podanie szacunkowej wartości rynkowej aktywów trwałych, których czynność prawna ma dotyczyć wraz ze wskazaniem sposobu jej ustalenia;

3) informację o przeprowadzonym przetargu albo wskazanie przesłanek warunkujących odstąpienie od przetargu;

4) wskazanie podmiotu, z którym ma zostać zawarta umowa;

5) oświadczenie kierownika zakładu o braku zaistnienia przesłanek określonych w § 2 ust. 7 i 8;

6) oświadczenie kierownika zakładu, że zamierzona czynność prawna nie będzie dokonana na rzecz osób i podmiotów wymienionych w § 2 ust. 9;

7) informacje, o których mowa w § 5 ust. 3 i 4, w przypadku czynności prawnych wskazanych w tych przepisach.

2. Do wniosku albo powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności dołączyć:

1) ocenę, o której mowa w § 2 ust. 1;

2) opinię rady społecznej, o której mowa w § 2 ust. 6;

3) projekt umowy, na podstawie której ma być dokonane zbycie aktywów trwałych zakładu albo oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie;

4) dokumenty potwierdzające uprawnienie zakładu do dysponowania aktywami trwałymi, których czynność prawna ma dotyczyć.

§ 8.

Określone zarządzeniem zasady zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych zakładu nie naruszają zasad określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. 2012 r. poz. 1224).

§ 9.

W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 10.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz w sprawie zbycia aktywów trwałych publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia, a także oddania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 5, poz. 34, z 2004 r. Nr 4, poz. 40 oraz z 2010 r. Nr 6, poz. 39).

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER ZDROWIA

Bartosz Arłukowicz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741 i Nr 117, poz. 751, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855, Nr 74, poz. 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425, Nr 220, poz. 1431 i Nr 228, poz. 1506, z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 79, poz. 662 i Nr 131, poz. 1075, z 2010 r. Nr 40, poz. 222 i Nr 155, poz. 1037 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432, Nr 85, poz. 458 i Nr 230, poz. 1370.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama