reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 lutego 2016 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju e-zdrowia, w tym systemów informacyjnych w ochronie zdrowia

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw rozwoju e-zdrowia, w tym systemów informacyjnych w ochronie zdrowia, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy:

1) przygotowanie dokumentu strategicznego w zakresie rozwoju e-zdrowia, w tym systemów informacyjnych w ochronie zdrowia na lata 2016-2023, obejmującego w szczególności:

a) wizję i kierunki rozwoju e-zdrowia, w tym systemów informacyjnych w ochronie zdrowia,

b) cel główny i cele szczegółowe,

c) umiejscowienie dokumentu strategicznego w kontekście Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa,

d) umiejscowienie dokumentu strategicznego w kontekście kierunków rozwoju e-zdrowia, określonych na poziomie Unii Europejskiej,

e) warunki (finansowe, organizacyjne, prawne) i kluczowe czynniki sukcesu dla skutecznego wdrożenia dokumentu strategicznego, w tym osiągnięcia celów, o których mowa w lit. b,

f) priorytety i działania w zakresie, o którym mowa w pkt 2,

g) oczekiwane rezultaty i efekty, w tym kryteria oceny ich osiągnięcia,

h) wykaz głównych projektów realizujących cele, o których mowa w lit. b;

2) określenie priorytetów i działań w zakresie rozwoju e-zdrowia, obejmujących w szczególności:

a) wykorzystanie systemów teleinformatycznych w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz warunki wsparcia dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie wdrażania przyjętych rozwiązań, w tym dla rozwiązań w zakresie telemedycyny,

b) wykorzystanie systemów teleinformatycznych dla zwiększenia efektywności systemu ochrony zdrowia, w tym działania podmiotów tego systemu,

c) wykorzystanie e-usług publicznych do realizacji celów e-zdrowia,

d) optymalizację zakresu danych oraz redundancję danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych w ochronie zdrowia oraz poprawę efektywności ich wykorzystania,

e) informatyzację podmiotów działających w systemie ochrony zdrowia, z uwzględnieniem analizy jej aktualnego stanu i konieczności zapewnienia interoperacyjności wdrażanych rozwiązań,

f) model zapewniający identyfikację i uwierzytelnienie oraz składanie bezpiecznego podpisu elektronicznego przez pacjenta oraz osobę udzielającą świadczeń opieki zdrowotnej w systemach teleinformatycznych ochrony zdrowia,

g) model integracji lub współpracy systemów teleinformatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w związku z planowanymi systemowymi zmianami w systemie ochrony zdrowia, w podziale na model przejściowy i docelowy;

3) przygotowanie wytycznych, rekomendacji i zbioru dobrych praktyk związanych z wdrożeniem dokumentu strategicznego, o którym mowa w pkt 1;

4) proponowanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia priorytetów w zakresie rozwoju rejestrów medycznych.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Piotr Gryza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

2) członkowie:

a) Tomasz Berdyga,

b) Jacek Biernacki,

c) Grzegorz Bliźniuk,

d) Przemysław Bogusławski,

e) Krzysztof Jakubowski,

f) Mirosław Januszewski,

g) Grzegorz Józefiak,

h) Dorota Kilańska

i) Tomasz Latko,

j) Robert Leszczyński,

k) Paweł Michalak,

l) Wojciech Milota,

m) Jadwiga Miśkiewicz,

n) Marcin Pusz,

o) Mariusz Skrzypek,

p) Anna Sobańska,

q) Justyna Stępień,

r) Michał Tabor,

s) Andrzej Strug,

t) Marek Wesołowski,

u) Łukasz Zalicki,

v) Robert Zawadzki,

w) przedstawiciel Departamentu Infrastruktury i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,

x) przedstawiciel Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia,

y) przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia,

z) dwóch przedstawicieli Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,

za) dwóch przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia,

zb) przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji,

zc) przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny,

zd) przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Informatycznego,

ze) przedstawiciel Izby Gospodarczej Medycyna Polska,

zf) przedstawiciel Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji,

zg) przedstawiciel Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego,

zh) przedstawiciel Polskiej Izby Informatyki Medycznej;

3) Sekretarz Zespołu – przedstawiciel Departamentu Infrastruktury i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.

2. Przewodniczący Zespołu powołuje Zastępcę Przewodniczącego Zespołu spośród członków, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć również inne osoby, bez prawa głosu, niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

4. Podmioty delegujące przedstawicieli do udziału w pracach Zespołu wyznaczają równocześnie ich zastępców. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a-v oraz zb-zh, a także ich zastępcy, przed powołaniem w skład Zespołu, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

5. Przed powołaniem do Zespołu kandydat na jego członka składa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oświadczenie o zachowaniu bezstronności oraz poufności informacji, z którymi zapozna się jako członek Zespołu w trakcie wykonywania przez niego obowiązków. Przepis stosuje się odpowiednio do osób, o których mowa w ust. 3.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy, w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

4) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;

5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

6) powoływanie grup roboczych Zespołu;

7) zlecanie opracowania ekspertyz, analiz i opinii;

8) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.

3. Zadania Przewodniczącego Zespołu, w razie jego nieobecności, wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

2. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół. Protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu albo jego Zastępca oraz Sekretarz Zespołu.

3. Posiedzenia Zespołu są jawne.

4. Posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej 3 członków Zespołu, kierując się w szczególności wynikami prac Zespołu.

5. Na pierwszym posiedzeniu Zespół ustala harmonogram realizacji zadań, o których mowa w § 2.

6. Posiedzenia są rejestrowane na urządzeniu elektronicznym. W przypadku podejmowania ustaleń, wniosków i opinii w sposób, o którym mowa w § 6 ust. 3, korespondencja przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej jest archiwizowana na elektronicznym nośniku informacji.

§ 6.

1. Zespół działa kolegialnie.

2. Ustalenia, wnioski i opinie Zespołu oraz grup roboczych w sprawach dotyczących podstawowych rozstrzygnięć są przyjmowane przez Zespół w drodze konsensusu. W przypadku braku konsensusu, w protokole są odnotowywane wszystkie zdania odrębne.

3. Ustalenia, wnioski i opinie, o których mowa w ust. 2, mogą być przyjmowane w trybie obiegowym, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 7.

1. Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w § 3 ust. 3, nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach Zespołu.

2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów podróży odbytych na terenie kraju w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

3. Osobom, o których mowa w § 3 ust. 3, którym zlecono zadania wykraczające poza udział w posiedzeniach Zespołu lub grup roboczych, w szczególności w postaci opracowania ekspertyzy lub opinii w formie pisemnej, może być wypłacone wynagrodzenie na podstawie umowy cywilnoprawnej. W przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej, w związku z czynnościami objętymi tą umową, nie przysługuje zwrot kosztów podróży, o którym mowa w ust. 2.

§ 8.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Infrastruktury i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9.

Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Infrastruktury i e-Zdrowia.

§ 10.

Pierwsze posiedzenie Zespołu Przewodniczący Zespołu zwołuje z własnej inicjatywy w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 11.

Zespół zakończy swoją działalność po realizacji zadań, o których mowa w § 2, oraz akceptacji wyników jego prac przez ministra właściwego do spraw zdrowia, nie później jednak niż z dniem 30 września 2016 r.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER ZDROWIA

Konstanty Radziwiłł

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Danielewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama