| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 3 listopada 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, dysponenta głównego środków budżetowych części 46 – Zdrowie

Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, dysponenta głównego środków budżetowych części 46 – Zdrowie (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 26), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Instrukcja w sprawie sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dysponenta głównego środków budżetowych części 46 – Zdrowie, zwana dalej „Instrukcją”, została opracowana na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2016 r. poz. 1047);

3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289 oraz z 2015 r. poz. 1954).”;

2) § 16 i 17 otrzymują brzmienie:

„§ 16. W obiegu dokumentów finansowo-księgowych uczestniczą następujące komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia:

1) Departament Analiz i Strategii;

2) Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji;

3) Departament Dialogu Społecznego;

4) Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia;

5) Departament Matki i Dziecka;

6) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

7) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia;

8) Departament Pielęgniarek i Położnych;

9) Departament Polityki Lekowej i Farmacji;

10) Departament Polityki Zdrowotnej;

11) Departament Prawny;

12) Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych;

13) Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego;

14) Departament Zdrowia Publicznego;

15) Biuro Dyrektora Generalnego.

§ 17. W zakresie swoich kompetencji komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia, uczestniczące w obiegu dokumentów finansowo-księgowych, wystawiają lub akceptują następujące dokumenty:

1) plany finansowe;

2) umowy;

3) aneksy do umów;

4) harmonogramy realizacji zadań;

5) faktury;

6) rachunki i noty księgowe;

7) rozliczenia;

8) roczne rozliczenia dotacji;

9) wnioski o płatność;

10) zlecenia płatności;

11) polecenia przelewu;

12) sprawozdania z Narodowego Funduszu Zdrowia;

13) prawomocne wyroki sądowe;

14) nakazy zapłaty.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz.1908).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »