reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 18 września 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 12, 37 i 56) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 23 otrzymuje brzmienie:

"§ 23. Do podstawowych zadań Departamentu Oceny Inwestycji należy:

1) wykonywanie zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji właściwej Instytucji w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych dla alokacji przeznaczonej na ochronę zdrowia, z wyłączeniem obsługi prawnej i kontroli;

2) pełnienie funkcji beneficjenta projektów finansowanych ze źródeł krajowych lub zagranicznych w zakresie zdefiniowanym w dokumentach programowych;

3) programowanie i koordynowanie wykorzystania środków europejskich oraz innych środków zagranicznych w zakresie sektora zdrowie, w tym proponowanie obszarów wsparcia, koordynowanie wdrożenia wymagań wstępnych oraz obsługa komitetu odpowiedzialnego za koordynację wykorzystania tych środków, a także ewaluacja wykorzystania tych środków;

4) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem należności budżetowych w zakresie właściwości merytorycznej Departamentu;

5) koordynowanie spraw związanych z projektami programów i zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków budżetu państwa część 46 - zdrowie;

6) rozpatrywanie wniosków o wydanie opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia;

7) rozpatrywanie protestów od negatywnej opinii o celowości inwestycji wojewody lub Ministra;

8) współudział w opracowywaniu i zmianach programów polityki zdrowotnej, programów wieloletnich, zadań z zakresu zdrowia publicznego i innych programów strategicznych finansowanych z części 46 - zdrowie, ukierunkowanych w szczególności na promocję zdrowia oraz profilaktykę przewlekłych chorób niezakaźnych stanowiących największe obciążenie dla zdrowia populacji (choroby układu sercowo-naczyniowego, nowotwory, choroby układu oddechowego, otyłość, cukrzyca) lub dotyczących ważnych zjawisk epidemiologicznych, innych istotnych problemów zdrowotnych dotyczących całej lub określonej grupy świadczeniobiorców przy istniejących możliwościach eliminowania bądź ograniczania tych problemów albo wdrożenia nowych procedur medycznych lub przedsięwzięć profilaktycznych skierowanych do zdefiniowanej populacji docelowej o określonej chorobie lub o określonym problemie zdrowotnym;

9) prowadzenie we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi spraw związanych z procedurą wyłaniania realizatorów programów polityki zdrowotnej, w tym programów wieloletnich, powierzaniem zadań z zakresu zdrowia publicznego i innych programów strategicznych finansowanych ze środków krajowych;

10) występowanie z wnioskami o uruchomienie środków na realizację Narodowego Programu Zdrowia;

11) zawieranie, monitorowanie realizacji oraz rozliczanie umów na programy i zadania, o których mowa w pkt 8;

12) przyjmowanie i akceptacja produktów powstałych w wyniku realizacji umów na programy i zadania, o których mowa w pkt 8, we współpracy z departamentem merytorycznym;

13) realizacja lub współudział w realizacji zadań z obszaru organizacji systemu opieki onkologicznej, z wyłączeniem spraw będących w kompetencjach innych komórek organizacyjnych;

14) obsługa administracyjna Krajowej Rady do spraw Onkologii i prowadzenie spraw dotyczących powoływania i odwoływania członków Rady;

15) współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi w sprawach dotyczących planowania środków budżetowych w zakresie programów, o których mowa w pkt 8;

16) planowanie przeznaczenia środków w ramach realizacji umów, zawartych na programy i zadania, o których mowa w pkt 8;

17) opracowywanie rocznych raportów z realizacji programów i zadań, o których mowa w pkt 8;

18) prowadzenie spraw związanych z nadzorowaniem przez Ministra funkcjonowania publicznej służby krwi;

19) prowadzenie spraw związanych z nadzorowaniem przez Ministra zadań z zakresu, pobierania, przechowywania oraz przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w Rzeczypospolitej Polskiej;

20) obsługa administracyjna Krajowej Rady Transplantacyjnej, w tym prowadzenie spraw dotyczących powoływania i odwoływania członków Rady;

21) prowadzenie spraw dotyczących programu wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej", w tym prowadzenie spraw związanych z procedurą wyłaniania realizatorów, zawierania umów, monitorowaniem realizacji oraz rozliczaniem pod względem merytorycznym;

22) prowadzenie spraw dotyczących nadawania oraz wręczania przez Ministra odznaki i legitymacji "Zasłużony dawca przeszczepu";

23) realizowanie zadań w zakresie sprawowania przez Ministra nadzoru merytorycznego nad:

a) Bankiem Tkanek Oka w Warszawie,

b) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji "Poltransplant" w Warszawie,

c) Krajowym Centrum Bańkowania Tkanek i Komórek w Warszawie,

d) Narodowym Centrum Krwi w Warszawie,

e) regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa,

f) Zakładem Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie.";

2) w § 24 w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

"21) prowadzenie spraw związanych z nadzorem merytorycznym nad realizacją zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie realizowania kontroli świadczeniodawców, aptek i kontroli refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;";

3) w § 25:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) realizowanie zadań wynikających ze sprawowania przez Ministra nadzoru merytorycznego nad:

a) Agencją Badań Medycznych,

b) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,

c) Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,

d) Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,

e) Instytutem "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi,

f) Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,

g) Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,

h) Instytutem Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

i) Instytutem Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,

j) Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie,

k) Instytutem Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi,

l) Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,

m) Instytutem Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,

n) Instytutem "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie,

o) Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,

p) Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,

r) Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu,

s) uczelniami medycznymi;",

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem członków Rad Naukowych instytutów badawczych;",

c) uchyla się pkt 34;

4) w § 30:

a) w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych" dodaje się wyrazy "z wyłączeniem zadań, o których mowa w § 24 pkt 21,",

b) uchyla się pkt 17-19,

c) pkt 22 otrzymuje brzmienie:

"22) prowadzenie spraw związanych z nadzorem merytorycznym nad realizacją zadań:

a) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,

b) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi;",

d) po pkt 22 dodaje się pkt 23 w brzmieniu:

"23) prowadzenie we współpracy z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia spraw związanych z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych oraz Międzynarodową Klasyfikacją Procedur Medycznych.";

5) w § 32:

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) prowadzenie spraw związanych ze stosowaniem antybiotyków;",

b) uchyla się pkt 3.

§ 2.

Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia, których dotyczą zmiany, o których mowa w § 1, w terminie 10 dni od dnia wejścia wżycie zarządzenia, dostosują wewnętrzne regulaminy organizacyjne komórek organizacyjnych do przepisów zarządzenia i przekażą je do Biura Administracyjnego, które następnie przekaże je do podpisu Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Zdrowia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

Łukasz Szumowski

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

MyAdvice

MyAdvice jest nowoczesną kancelarią prawno-podatkową, oferującą kompleksową obsługę przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama