Kategorie

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 95ea ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się regulamin Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
wz. Ministra Zdrowia
Sekretarz Stanu
Waldemar Kraska


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, 1493, 1578, 1875, 2112, 2345 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 97, 159 i 694.

Załącznik 1. [Regulamin Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia]

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 30 kwietnia 2021 r. (poz. 34)

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia

§ 1. Regulamin pracy Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia, zwanej dalej "Komisją", określa organizację, sposób i tryb działania oraz sposób obsługi Komisji.

§ 2. Do zadań Komisji należy wydawanie opinii w przedmiocie oceny wniosku, o którym mowa w art. 95d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.1) ), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach".

§ 3. 1. W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;

2) członkowie Komisji:

a) przedstawiciel Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

b) przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

c) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,

d) przedstawiciel Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia;

3) protokolant - przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia.

2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, który:

1) organizuje prace Komisji;

2) zwołuje posiedzenia Komisji;

3) informuje, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego, członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia na 5 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Komisji oraz przesyła dokumenty będące przedmiotem posiedzenia; termin nie musi być zachowany w przypadku nadzwyczajnych okoliczności;

4) przewodniczy posiedzeniom Komisji i czuwa nad sprawnym ich przebiegiem;

5) występuje o opinię do podmiotów, o których mowa w art. 95ec ust. 3 ustawy o świadczeniach;

6) podpisuje opinie wydane przez Komisję i przedkłada je ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;

7) reprezentuje Komisję na zewnątrz.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji pozostali członkowie Komisji wybierają ze swego grona jego zastępcę, w drodze głosowania, zwykłą większością głosów.

§ 4. 1. W pracach Komisji mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Komisji, zaproszone przez Przewodniczącego Komisji. Osobom tym nie przysługuje prawo głosu przy podejmowaniu rozstrzygnięć.

2. Przewodniczący Komisji może zlecać, osobom niebędącym członkami Komisji, sporządzanie opinii lub ekspertyz niezbędnych do wydania opinii, o której mowa w § 2.

§ 5. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia albo w trybie zdalnym z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej.

2. Pierwsze posiedzenie Komisji odbywa się niezwłocznie po wpływie pierwszego wniosku, o którym mowa w art. 95ec ust. 1 ustawy o świadczeniach.

3. Opinie Komisji są wydawane w formie decyzji, dla ważności której jest niezbędne zgodne stanowisko co najmniej trzech członków Komisji.

4. Komisja może podejmować decyzje w trybie obiegowym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

§ 6. 1. Przebieg posiedzeń Komisji jest protokołowany.

2. Protokół zawiera:

1) określenie terminu i miejsca posiedzenia;

2) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu wnioskującego oraz jego numer KRS w przypadku osób prawnych albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) w przypadku osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;

3) określenie przedmiotu opinii;

4) nazwiska i imiona obecnych członków Komisji, osób niebędących członkami Komisji, o których mowa w § 4 ust. 1, oraz protokolanta;

5) porządek dzienny posiedzenia;

6) omówienie przebiegu posiedzenia;

7) treść wydanych opinii;

8) uzasadnienie wydanych opinii.

3. Protokolant sporządza protokół i przedstawia do podpisu Przewodniczącego Komisji albo jego zastępcy, w terminie 14 dni od daty zakończenia posiedzenia.

§ 7. Przewodniczący Komisji przedkłada ministrowi właściwemu do spraw zdrowia opinię wydaną przez Komisję, niezwłocznie po jej podjęciu i podpisaniu, nie później jednak niż na 5 dni przed upływem terminu do wydania opinii, o którym mowa w art. 95g ust. 1 ustawy o świadczeniach.

§ 8. 1. Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji zapewnia Departament Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia.

2. Za udział w posiedzeniach Komisji osobom, o których mowa w § 3 ust. 1 nie przysługuje wynagrodzenie.1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, 1493, 1578, 1875, 2112, 2345 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 97, 159 i 694.


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.