REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 28

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 95ea ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 34 i 90) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Przewodniczący Komisji - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia w randze Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji albo jego wyłączenia z prac Komisji na podstawie art. 95eb ust. 5 ustawy o świadczeniach, szczegółowy sposób jego zastępstwa określa zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 6 i 15).”,

c) dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:

„4. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może złożyć do ministra właściwego do spraw zdrowia wniosek o powołanie zastępcy lub zastępców przedstawiciela wskazanego przez niego do składu Komisji, na wypadek nieobecności tego przedstawiciela albo jego wyłączenia na podstawie art. 95eb ust. 5 ustawy o świadczeniach. Zastępcę albo zastępców, o których mowa w zdaniu pierwszym, powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.

5. Do zastępców, o których mowa w ust. 3 i 4, stosuje się przepisy 95ea ust. 4 oraz art. 95eb ust. 1-7 ustawy o świadczeniach.

6. W przypadku, gdy zostanie powołany więcej niż jeden zastępca danego członka Komisji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w pracach Komisji może brać udział tylko jeden z nich.”;

2) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji zapewnia Departament Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia, do którego zadań należy w szczególności:

1) organizowanie prac Komisji;

2) informowanie członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia Komisji,

3) doręczanie członkom Komisji dokumentów będących przedmiotem posiedzenia Komisji

- za pośrednictwem poczty elektronicznej lub korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
wz. Ministra Zdrowia
Sekretarz Stanu
Wojciech Konieczny


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-12
  • Data wejścia w życie: 2024-04-13
  • Data obowiązywania: 2024-04-13

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA