REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 112

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 24 października 2022 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynowanej opieki nad pacjentami z rozpoznaną otyłością

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw koordynowanej opieki nad pacjentami z rozpoznaną otyłością, zwany dalej "Zespołem".

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący - Dariusz Poznański, Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;

2) członkowie:

a) Dominika Janiszewska-Kajka, Zastępca Dyrektora Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,

b) prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański, Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych i Dietetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

c) prof. dr hab. med. Artur Mazur, II Klinika Pediatrii Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Uniwersytetu Rzeszowskiego,

d) dr hab. n. med. Karolina Kłoda, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej,

e) dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł, II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

f) dr hab. n. med. Michał Brzeziński, Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,

g) dr n. ekon. Małgorzata Sobotka-Gałązka, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego;

3) Sekretarz - przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b-g, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego.

§ 3.

Zadaniem Zespołu jest:

1) przygotowanie propozycji programu pilotażowego dotyczącego kompleksowej opieki nad pacjentem w wieku poniżej 18 lat, u którego stwierdzono występowanie otyłości lub wysokie ryzyko jej rozwoju;

2) przygotowanie propozycji programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad chorymi w wieku powyżej 18 lat leczonymi z powodu otyłości (KOS-BMI 30+).

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.

2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

4) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;

5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

6) określanie sposobów i terminów wykonania zadań Zespołu;

7) wskazywanie osób odpowiedzialnych za wykonanie zadań Zespołu;

8) podpisywanie protokołów z posiedzeń Zespołu.

3. Przewodniczący może zlecać sporządzanie ekspertyz, opinii i analiz, niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

4. Obowiązki Przewodniczącego, w przypadku jego nieobecności, wykonuje osoba wyznaczona przez Przewodniczącego.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub stacjonarnie w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

2. Przewodniczący przekazuje członkom Zespołu zawiadomienie o terminie posiedzenia Zespołu, planowany porządek dzienny posiedzenia oraz materiały będące przedmiotem posiedzenia Zespołu, nie później niż w terminie 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie Zespołu bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2.

4. Z posiedzenia Zespołu jest sporządzany protokół.

5. W przypadku prowadzenia prac Zespołu w trybie zdalnym, członkowie przesyłają wymagane dokumenty i informacje bezpośrednio do Sekretarza, w terminie i formie wskazanych przez Przewodniczącego.

6. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. Głosowania są jawne.

7. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

8. Zespół może podejmować uchwały w trybie obiegowym z zastosowaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

9. Uchwały podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.

10. Uchwały stanowią załączniki do protokołu z posiedzenia Zespołu.

§ 6.

1. Za udział w posiedzeniach Zespołu osobom, o których mowa w § 2 ust. 1 i 3, nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.

2. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność, ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 7.

Obsługę organizacyjno-techniczną prac Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 8.

Pierwsze posiedzenie Zespołu jest zwoływane przez Przewodniczącego nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 9.

Zespół zakończy swoją działalność z dniem przedstawienia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycji programów pilotażowych, o których mowa w § 3, nie później jednak niż do dnia 31 marca 2023 r.

§ 10.

Zarządzenie traci moc z dniem 1 kwietnia 2023 r.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
wz. Ministra Zdrowia Sekretarz Stanu

Waldemar Kraska


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA