REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 80

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 września 2023 r.

w sprawie powołania Zespołu do oceny dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do oceny dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, zwany dalej „Zespołem".

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący - Filip Nowak - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego - Daniel Rutkowski - zastępca Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;

3) członkowie:

a) Michał Dzięgielewski - Dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,

b) Sylwia Lis - Radca w Biurze Ministra w Ministerstwie Zdrowia,

c) Małgorzata Zadorożna - Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,

d) Paweł Masiarz - Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia,

e) Maciej Karaszewski - Zastępca Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia,

f) Dariusz Dziełak - Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia,

g) Filip Urbański - Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia,

h) Sekretarz - przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.

§ 3.

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego.

§ 4.

Zadaniem Zespołu jest:

1) analiza dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności w aspekcie czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej;

2) przygotowanie koncepcji zmian dotyczących rozwiązań poprawiających dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.

2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

4) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

5) podpisywanie uchwał podjętych przez Zespół;

6) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, związanych z przedmiotem działania Zespołu;

7) przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia rozwiązań poprawiających dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

§ 6.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego lub w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

2. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Zespołu oraz materiały będące przedmiotem posiedzenia Zespołu są dostarczane przez Przewodniczącego członkom Zespołu w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi, nie później jednak niż w terminie 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

3. W szczególnych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie Zespołu bez zachowania trybu, o którym mowa w ust. 2.

4. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu.

5. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

6. Za zgodą lub na wniosek Przewodniczącego, Zespół może podejmować uchwały w trybie obiegowym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§ 7.

Przewodniczący przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycje rozwiązań poprawiających dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej, nie później niż do dnia 16 października 2023 r.

§ 8.

1. Z tytułu uczestnictwa w pracach Przewodniczącemu i pozostałym członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Zamiejscowym członkom Zespołu, o których mowa w § 2, oraz osobom, o których mowa w § 3, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167 oraz z 2022 r. poz. 1481 i 2302).

§ 9.

Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane ze środków budżetu państwa, części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność, ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.

§ 10.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.

§ 11.

Pierwsze posiedzenie Zespołu jest zwoływane przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 12.

Zespół zakończy swoją działalność z dniem akceptacji przez ministra właściwego do spraw zdrowia rozwiązań, o których mowa w § 7.

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
Katarzyna Sójka


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1616).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-15
  • Data wejścia w życie: 2023-09-16
  • Data obowiązywania: 2023-09-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA