Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 30/2003

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 12 września 2003 r.

w sprawie emitowania bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust. 3 pkt 2 i art. 48 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8 poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Uchwała określa warunki emisji bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego, zwanych dalej „bonami".
§ 2.
1. NBP emituje bony o wartości nominalnej 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych i okresach wykupu wynoszących 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 28, 91, 182, 273 i 364 dni, liczonych od obowiązującego terminu zapłaty za bony.

2. Bony są papierami wartościowymi na okaziciela.

3. Sprzedaż bonów następuje z dyskontem.

§ 3.
Bony mogą nabywać:

1) na rynku pierwotnym – banki, będące na podstawie umowy z NBP dealerami rynku pieniężnego oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny,

2) na rynku wtórnym – podmioty wymienione w pkt. 1 oraz pozostałe banki.

§ 4.
1. Wykup bonów następuje według ich wartości nominalnej, po upływie okresu, na który zostały wyemitowane, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W uzasadnionych przypadkach, Zarząd NBP może oferować posiadaczom bonów ich przedterminowy wykup przez NBP, który następuje w trybie przetargu bądź w drodze umowy zawartej przez NBP z zainteresowanym podmiotem.

§ 5.
1. Traci moc uchwała nr 35/2000 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 listopada 2000 r. w sprawie emitowania bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego oraz obrotu tymi bonami (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 28, z 2001 r. Nr 5, poz. 12 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 7 i Nr 8, poz. 22).

2. Bony wyemitowane do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały zachowują ważność i podlegają wykupowi na zasadach i w trybie określonym w uchwale, o której mowa w ust. 1.

§ 6.
1. Umowy o prowadzenie przez NBP rachunku i konta depozytowego bonów pieniężnych NBP w Rejestrze Bonów Pieniężnych NBP zawarte na podstawie uchwały, o której mowa w § 5 ust 1, zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia lub rozwiązania.

2. W przypadku niezawarcia przez dotychczasowego uczestnika Rejestru Bonów Pieniężnych NBP umowy z NBP o prowadzenie rachunku i konta depozytowego papierów wartościowych w Rejestrze Papierów Wartościowych, na warunkach określonych w „Regulaminie prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów", stanowiącym załącznik do uchwały nr 29/2003 Zarządu NBP z dnia 12 września 2003 r. (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 23), posiadane przez niego bony pozostają na odpowiednim rachunku lub koncie tych bonów, do terminu ich wykupu przez NBP.

3. Do transakcji na bonach zawartych przed datą wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się postanowienia uchwały, o której mowa w § 5 ust. 1.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 października 2003 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: L. Balcerowicz

Dzienniki Urzędowe