Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 68/2005

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 9 grudnia 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie emitowania bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust. 3 pkt 2 i art. 48 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1389) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale

nr 30/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 września 2003 r. w sprawie emitowania bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 24) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. NBP emituje bony o wartości nominalnej 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych i okresach wykupu wynoszących od 1 do 365 dni, liczonych od obowiązującego terminu zapłaty za bony.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Bony mogą nabywać:

1) banki krajowe, oddziały banków zagranicznych i oddziały instytucji kredytowych, które uczestniczą bezpośrednio w systemie SORBNET i w Rejestrze Papierów Wartościowych oraz posiadają moduł ELBON,

2) Bankowy Fundusz Gwarancyjny.”.

§ 2. Uchwała

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego:

L. Balcerowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-12-22
  • Data wejścia w życie: 2006-01-01
  • Data obowiązywania: 2006-01-01

Dzienniki Urzędowe