Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 20/2017
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 7 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie emitowania bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust. 3 pkt 2 i art. 48 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 996 i 1997) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 30/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 września 2003 r. w sprawie emitowania bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 24, z 2005 r. Nr 20, poz. 28 oraz z 2006 r. Nr 10, poz. 11) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Bony mogą nabywać banki krajowe, oddziały banków zagranicznych i oddziały instytucji kredytowych, Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa.”;

2) uchyla się § 6.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 marca 2017 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: A. Glapiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-09
  • Data wejścia w życie: 2017-03-22
  • Data obowiązywania: 2017-03-22

Dzienniki Urzędowe