Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 21/2006
Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 21 sierpnia 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie emitowania bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust. 3 pkt 2 i art. 48 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 30/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 września 2003 r. w sprawie emitowania bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 24 i z 2005 r. Nr 20, poz. 28) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Bony mogą nabywać banki krajowe, oddziały banków zagranicznych i oddziały instytucji kredytowych oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

2. Bony mogą być przedmiotem obrotu pomiędzy podmiotami, o których mowa w ust. 1.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: L. Balcerowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-08-30
  • Data wejścia w życie: 2006-08-30
  • Data obowiązywania: 2006-08-30

Dzienniki Urzędowe