REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 9

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 25 marca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 ust. 2 statutu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MT Nr 5, poz. 14, z późn. zm.1) oraz art. 39 ust. 6 w związku z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu nr 33 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. UKE z 2020 r. poz. 1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1:

a) § 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. 1. Urząd realizuje cele i zadania, z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem.

2. Politykę zarządzania ryzykiem ustala Dyrektor Generalny.",

b) w § 13 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Kierownik komórki audytu wewnętrznego, podległy w zakresie swoich obowiązków Prezesowi, prowadzi audyt wewnętrzny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374).",

c) w § 14:

- w pkt 4 skreśla się wyrazy "oraz sprawozdania z prowadzonych działań",

- po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) opracowuje, na polecanie członka Kierownictwa Urzędu wykonującego czynności kierownictwa wobec tej komórki organizacyjnej, sprawozdania z prowadzonych działań;",

d) w § 17 w ust. 3:

- po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) pisma kierowane na zewnątrz Urzędu w sprawach należących do zakresu działania komórki organizacyjnej, w tym pisma zawierające odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej lub wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, z zastrzeżeniem pism wskazanych w pkt 2 oraz pism zastrzeżonych w regulacjach wewnętrznych do kompetencji Kierownictwa Urzędu;",

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) pisma, decyzje i postanowienia w sprawach, do których mają zastosowanie przepisy Kpa, zgodnie z udzielonym upoważnieniem;",

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) krajowe polecenia wyjazdu służbowego podległym pracownikom, z zastrzeżeniem krajowych poleceń wyjazdu służbowego dla pracowników komórki audytu wewnętrznego, które podpisuje Dyrektor Generalny;",

e) po § 27 wyrazy "Dział VI" zastępuje się wyrazami "Dział V",

f) § 28:

- w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) realizacji, wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem i prowadzeniem kontroli zarządczej,

- pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) prowadzanie kontroli wewnętrznej oraz prowadzenie audytu wewnętrznego w komórkach organizacyjnych;";

2) w załączniku nr 2 po wyrazach "Podział pracy w komórce organizacyjnej" w § (...) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kierownik komórki organizacyjnej kieruje działalnością komórki organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi Kierownictwa Urzędu w rozumieniu § 2 pkt 5 regulaminu organizacyjnego Urzędu Komunikacji Elektronicznej, i ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności i wyniki pracy komórki organizacyjnej.".

§ 2.

 Kierownik Biura Dyrektora Generalnego opracuje regulamin organizacyjny Biura Dyrektora Generalnego i przekaże do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 3

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Prezes
Urz
ędu Komunikacji Elektronicznej

Marcin Cichy

 

 

1 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MI z 2009 r. Nr 10, poz. 42, z 2010 r. Nr 11, poz. 33, Dz. Urz. MAiC z 2012 r. poz. 17, z 2015 r. poz. 38, Dz. Urz. MC z 2016 r. poz. 49 i z 2018 r. poz. 24.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-26
  • Data wejścia w życie: 2020-03-27
  • Data obowiązywania: 2020-03-27

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA