Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 11 maja 2021 r.

w sprawie powołania Rady do spraw edukacji o Holokauście

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Radę do spraw edukacji o Holokauście, zwaną dalej "Radą".

2. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Edukacji i Nauki, zwanego dalej "Ministrem".

§ 2.

Do zadań Rady należy:

1) wyrażanie opinii w sprawach ustalania przez Ministra kierunków i zakresu działań w dziedzinie edukacji o Holokauście;

2) przygotowywanie opinii i stanowisk w sprawie doskonalenia edukacji o Holokauście;

3) przedstawianie propozycji rozwiązań w dziedzinie edukacji o Holokauście;

4) konsultowanie projektów opracowań i materiałów z zakresu edukacji o Holokauście;

5) współpraca merytoryczna w przygotowywaniu propozycji przedsięwzięć promujących polskie rozwiązania w dziedzinie edukacji o Holokauście w kraju i za granicą.

§ 3.

1. W skład Rady wchodzą:

1) przewodniczący Rady - Pełnomocnik Ministra do spraw kontaktów polsko-żydowskich;

2) członkowie Rady:

a) przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, do pięciu osób,

b) dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej,

c) dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich,

d) wicedyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, kierujący pracami Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście,

e) dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego,

f) Przewodniczący Komitetu do spraw Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski,

g) Naczelny Rabin Polski,

h) prezes Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata,

i) przedstawiciel Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

j) przewodniczący rady Fundacji Auschwitz-Birkenau,

k) dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,

l) kierujący komórką organizacyjną Ministerstwa Edukacji i Nauki właściwą do spraw informacji i promocji,

m) przedstawiciel Ministra Spraw Zagranicznych;

3) sekretarz Rady - pracownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Edukacji i Nauki właściwej do spraw współpracy międzynarodowej, do którego zakresu zadań należą sprawy kontaktów polsko-żydowskich.

2. Przewodniczący Rady może, w uzasadnionych przypadkach, zapraszać do udziału w posiedzeniach Rady, z głosem doradczym, ekspertów, w szczególności ekspertów w sprawach związanych z edukacją o Holokauście, będących przedstawicielami:

1) ministrów właściwych do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych;

2) środowisk naukowych;

3) organizacji pozarządowych;

4) mediów.

3. Członkowie Rady mogą być zastępowani przez upoważnionych przez nich przedstawicieli.

§ 4.

1. Przewodniczący Rady:

1) kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz;

2) zwołuje posiedzenia Rady;

3) przewodniczy posiedzeniom Rady.

2. Przewodniczący Rady składa Ministrowi roczne sprawozdanie z działalności Rady, w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

3. W przypadku nieobecności przewodniczącego Rady zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyznaczony przez niego członek Rady.

§ 5.

Sekretarz Rady:

1) zapewnia organizację posiedzeń Rady;

2) nadzoruje wykonywanie uchwał Rady;

3) prowadzi korespondencję dotyczącą prac Rady;

4) koordynuje działalność Rady w okresach pomiędzy jej posiedzeniami;

5) sporządza protokoły posiedzeń Rady;

6) przygotowuje sprawozdanie, o którym mowa w § 4 ust. 2.

§ 6.

Przewodniczący Rady może powierzać poszczególnym członkom Rady przygotowanie opracowań i ekspertyz z zakresu edukacji o Holokauście.

§ 7.

1. Rada działa na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz w roku.

3. Posiedzenia Rady mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewniających:

1) transmisję obrad posiedzenia Rady w czasie rzeczywistym;

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą uczestnikom posiedzenia Rady wypowiadanie się w jego toku.

§ 8.

Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równiej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady albo członka Rady, o którym mowa w § 4 ust. 3.

§ 9.

1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia Rady oraz treść rozstrzygnięć podjętych przez Radę.

2. Projekt protokołu udostępnia się członkom Rady z możliwością wnoszenia uwag.

3. Protokół podpisuje przewodniczący Rady albo członek Rady, o którym mowa w § 4 ust. 3.

4. Podpisany protokół jest przedkładany Ministrowi do wiadomości.

§ 10.

Udział w pracach Rady jest nieodpłatny.

§ 11.

1. Członkom Rady zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie Rady, przysługuje zwrot kosztów podróży związanych z uczestnictwem w posiedzeniu Rady, w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167), na zasadach obowiązujących w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

2. Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są z części 30 budżetu państwa - Oświata i wychowanie, ze środków będących w dyspozycji komórki organizacyjnej Ministerstwa Edukacji i Nauki właściwej do spraw współpracy międzynarodowej.

§ 12.

Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową Rady zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki właściwa do spraw współpracy międzynarodowej.

§ 13.

Traci moc zarządzenie nr 4 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Rady opiniodawczo-doradczej do spraw edukacji o Holokauście (Dz. Urz. MEN poz. 5).

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działami administracji rządowej - oświata i wychowanie oraz szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-14
  • Data wejścia w życie: 2021-05-14
  • Data obowiązywania: 2021-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe