REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 1 poz. 2

ZARZĄDZENIE Nr 4 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 6 marca 2008 r.

w sprawie powołania Rady Edukacji Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Radę Edukacji Narodowej, zwaną dalej „Radą”, jako organ pomocniczy Ministra Edukacji Narodowej.

§ 2

Do zadań Rady należy:

1) przygotowywanie opinii dla Ministra Edukacji Narodowej na temat kierunków zmian w obszarze oświaty i wychowania;

2) przedstawianie propozycji kierunków zmian w obszarze oświaty i wychowania, uwzględniających dorobek międzynarodowy;

3) opiniowanie projektów aktów prawnych i opracowań, zawierających propozycje systemowych zmian w obszarze oświaty i wychowania.

§ 3

W skład Rady wchodzą:

1) Irena Dzierzgowska;

2) prof. dr hab. Andrzej Janowski;

3) prof. dr hab. Stefan Pastuszka;

4) prof. dr hab. Tadeusz Pilch;

5) Franciszek Potulski;

6) dr Anna Radziwiłł;

7) Mirosław Sawicki;

8) dr Stanisław Stawiński;

9) Anna Urbanowicz.

§ 4

Pracami Rady kieruje Minister Edukacji Narodowej.

§ 5

Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

§ 6

Minister Edukacji Narodowej:

1) zwołuje posiedzenia Rady;

2) przewodniczy posiedzeniom Rady;

3) wyznacza członka Rady prowadzącego posiedzenia w przypadku swojej nieobecności.

§ 7

Minister Edukacji Narodowej może zapraszać do udziału w pracach Rady inne osoby, których wiedza będzie przydatna do realizacji zadań Rady, w szczególności przedstawicieli środowisk oświatowych i akademickich.

§ 8

Minister Edukacji Narodowej może powierzać członkom Rady przygotowywanie odpłatnych opracowań i ekspertyz.

§ 9

Obsługę merytoryczną i organizacyjną prac Rady zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej właściwa do spraw strategicznych.

§ 10

Koszty związane z działalnością Rady pokrywa się z budżetu państwa, w części dotyczącej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Edukacji Narodowej

Katarzyna Hall

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-06-30
  • Data wejścia w życie: 2008-03-06
  • Data obowiązywania: 2008-03-06
  • Dokument traci ważność: 2014-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA