REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 1 poz. 4

ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 8 kwietnia 2008 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Edukacji Narodowej do spraw kontaktów polsko-żydowskich oraz jego zadań

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn. zm1)), w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Edukacji Narodowej do spraw kontaktów polsko-żydowskich, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnika wyznacza i odwołuje Minister Edukacji Narodowej.

§ 2

Do zadań Pełnomocnika należy:

1) inicjowanie i wspieranie działań Ministra Edukacji Narodowej w zakresie nauczania o historii, kulturze i religii Żydów oraz Holokauście;

2) współpraca z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami oraz organizacjami w zakresie kształtowania i realizacji projektów i programów edukacyjnych dotyczących nauczania o historii, kulturze i religii Żydów oraz Holokauście;

3) koordynowanie działań realizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w kraju i za granicą, w zakresie:

a) spraw wynikających ze współpracy bilateralnej Polska – Izrael (wymiana młodzieży i nauczycieli, różne formy współpracy szkół),

b) prac Polsko-lzraelskiej Komisji Podręcznikowej,

c) udziału młodzieży polskiej w „Marszu Żywych”,

d) realizacji projektów edukacyjnych o historii, kulturze i religii Żydów w ramach współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej z organizacjami międzynarodowymi,

e) nauczania o Holokauście („Dni Pamięci o Holokauście ...” 27 stycznia, 19 kwietnia, 9 listopada),

f) wizyt w muzeach i miejscach pamięci,

g) szkoleń nauczycieli i przewodników,

h) upowszechniania materiałów edukacyjnych i środków dydaktycznych.

§ 3

Pełnomocnik wykonuje zadania, o których mowa w § 2, w szczególności poprzez:

1) współpracę z polskimi instytucjami państwowymi, organizacjami prywatnymi oraz organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie zadań Pełnomocnika lub zajmującymi się stosunkami polsko-żydowskimi w Polsce lub za granicą;

2) prezentowanie w kontaktach, zgodnej z prawdą i interesami polskimi, interpretacji wydarzeń historycznych i współczesnych.

§ 4

Pełnomocnik działa w oparciu o roczny plan pracy zatwierdzany przez Ministra Edukacji Narodowej, po akceptacji właściwego podsekretarza stanu.

§ 5

Pełnomocnik reprezentuje Ministra Edukacji Narodowej w Grupie Roboczej ds. Edukacji Międzynarodowej Grupy Zadaniowej do spraw Nauczania, Upamiętniania i Badań nad Holokaustem.

§ 6

Pełnomocnik opiniuje działania komórek organizacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie problematyki objętej zakresem swojego działania.

§ 7

1. Nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje właściwy podsekretarz stanu oraz Minister Edukacji Narodowej.

2. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Departament Współpracy Międzynarodowej.

§ 8

Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa, w części dotyczącej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Edukacji Narodowej

Katarzyna Hall

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA