REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 1 poz. 14

ZARZĄDZENIE Nr 32 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 3 listopada 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Edukacji Narodowej do spraw kontaktów polsko-żydowskich oraz jego zadań

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2) ), w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 7 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Edukacji Narodowej do spraw kontaktów polsko-żydowskich oraz jego zadań (Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 4) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pełnomocnikiem jest Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, do którego zakresu czynności należą sprawy współpracy międzynarodowej.”;

2) w § 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) kierowanie pracami Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw nauczania o Holokauście.”;

3) uchyla się § 4;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Pełnomocnik lub wyznaczony przez niego pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej reprezentuje Ministra Edukacji Narodowej w Grupie Roboczej ds. Edukacji Międzynarodowej Grupy Zadaniowej do spraw Nauczania, Upamiętniania i Badań nad Holokaustem.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

2. Obsługę merytoryczną Pełnomocnika zapewnia grupa robocza składająca się z przedstawicieli komórek organizacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej: Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania, Departamentu Programów Nauczania i Podręczników i Departamentu Komunikacji Społecznej.

3. Obsługę administracyjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.”;

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Edukacji Narodowej

Katarzyna Hall

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-20
  • Data wejścia w życie: 2010-11-03
  • Data obowiązywania: 2010-11-03
  • Dokument traci ważność: 2021-05-14

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA