REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 2 poz. 11

ZARZĄDZENIE Nr 15 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 18 czerwca 2008 r.

w sprawie powołania Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw kształcenia zawodowego, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Edukacji Narodowej.

§ 2

W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu – podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, właściwy w sprawach kształcenia zawodowego i ustawicznego;

2) zastępca przewodniczącego Zespołu – dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej;

3) członkowie Zespołu:

a) przedstawiciel Ministra Finansów,

b) przedstawiciel Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

c) przedstawiciel Ministra Gospodarki,

d) przedstawiciel Ministra Infrastruktury,

e) przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

f) przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

g) przedstawiciel Ministra Środowiska,

h) przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

i) przedstawiciel Ministra Zdrowia,

j) przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego,

k) przedstawiciel Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,

I) przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego,

m) przedstawiciel Konfederacji Pracodawców Polskich,

n) przedstawiciel Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”,

o) przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej,

p) przedstawiciel Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa,

r) przedstawiciel Naczelnej Organizacji Technicznej,

s) przedstawiciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty,

t) przedstawiciel Stowarzyszenia Dyrektorów Centrów Kształcenia Praktycznego,

u) przedstawiciel Rady Szkół Katolickich,

w) przedstawiciel Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego,

x) przedstawiciel Unii Metropolii Polskich,

y) przedstawiciel Konwentu Marszałków,

z) przedstawiciel Związku Powiatów Polskich,

za) przedstawiciel Związku Miast Polskich;

4) sekretarz Zespołu – pracownik Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej, wyznaczony przez dyrektora tego Departamentu.

§ 3

1. Do zadań Zespołu należy:

1) przygotowanie projektu założeń zmian organizacyjnych i programowych w szkolnictwie zawodowym;

2) udział w przeprowadzeniu szerokich konsultacji społecznych na temat projektowanych zmian w szkolnictwie zawodowym, w tym ogólnopolskiej konferencji podsumowującej konsultacje;

3) opracowanie projektu koncepcji zmian organizacyjnych i programowych, jako dokumentu programowego, zawierającego propozycje zmian w obowiązujących przepisach prawa oraz skutki finansowe proponowanych zmian.

2. Zespół opracuje harmonogram prac, o których mowa w ust. 1.

§ 4

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu może tworzyć, w ramach Zespołu, grupy robocze. Przewodniczący Zespołu określa skład grupy roboczej oraz zakres jej zadań.

§ 5

1. Przewodniczący Zespołu zwołuje i prowadzi posiedzenia Zespołu oraz rozstrzyga kwestie sporne powstałe w toku prac Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w jego pracach, z głosem doradczym, osoby nie będące jego członkami, w szczególności posłów i senatorów zainteresowanych sprawami kształcenia zawodowego oraz ekspertów lub specjalistów w sprawach omawianych w ramach prac Zespołu lub grup roboczych.

3. Posiedzenia Zespołu odbywają się co najmniej raz na kwartał.

4. Przewodniczący Zespołu może zlecać opracowywanie analiz, opinii i ekspertyz na potrzeby prac Zespołu.

§ 6

Przewodniczący Zespołu przedstawi Ministrowi Edukacji Narodowej projekt koncepcji zmian organizacyjnych i programowych w szkolnictwie zawodowym, w terminie do końca lipca 2009 r.

§ 7

Zespół zakończy prace z dniem zaakceptowania przez Ministra Edukacji Narodowej projektu koncepcji zmian, o którym mowa w § 6.

§ 8

Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Zespołu zapewnia Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

§ 9

Koszty związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa w części będącej w dyspozycji Ministra Edukacji Narodowej.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Edukacji Narodowej

Katarzyna Hall

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-12-31
  • Data wejścia w życie: 2008-06-18
  • Data obowiązywania: 2008-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA