REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 2 poz. 19

ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 8 października 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia nr 1 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej wprowadza się następujące zmiany:

1) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. 1. Do zakresu działania Departamentu Ekonomicznego (DE) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:

1) projektowania budżetu państwa w części 30 – Oświata i wychowanie, w tym:

a) sporządzania planów rzeczowych zadań finansowanych ze środków budżetowych (na formularzach określonych przez Ministra Finansów),

b) sporządzania zbiorczych planów dochodów i wydatków budżetowych oraz układu wykonawczego dochodów i wydatków dla części 30 – Oświata i wychowanie (na formularzach określonych przez Ministra Finansów),

c) sporządzania zbiorczych planów wydatków dla jednostek bezpośrednio podległych Ministrowi oraz nadzorowanych w zakresie wydatków w części 30 – Oświata i wychowanie, a także zmian tych planów,

d) sporządzania planów i podziału środków budżetowych części 30 – Oświata i wychowanie na zadania realizowane centralnie przez Ministerstwo (według wytycznych Ministra Finansów);

2) opracowywania w koordynacji zbiorczych informacji o projekcie budżetu państwa w działach „Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza” na podstawie materiałów Ministerstwa Finansów, innych ministerstw oraz wojewodów;

3) przygotowywania projektów zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, analizowania wysokości i stopnia wykorzystania części oświatowej subwencji ogólnej, współpracy z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego w zakresie opiniowania projektów algorytmów przydzielania środków finansowych na zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego;

4) realizacji zadań dysponenta części 30 budżetu państwa – Oświata i wychowanie;

5) zapewnienia prowadzenia rachunkowości w Ministerstwie, w szczególności:

a) opracowywania zasad (polityki) rachunkowości oraz prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej wydatków i dochodów budżetowych w części 30 – Oświata i wychowanie, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2)),

b) prowadzenia ewidencji księgowej i umorzenia środków trwałych,

c) prowadzenia obsługi bankowej i operacji finansowych dotyczących finansowania zadań w części 30 – Oświata i wychowanie,

d) dokonywania płatności na rzecz beneficjentów i wykonawców realizujących zadania w ramach projektów Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013,

e) prowadzenia ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującymi wymogami dla Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013,

f) prowadzenia bieżącej analizy operacji finansowych dokonywanych na rzecz projektów finansowanych z funduszy strukturalnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006, oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013;

6) naliczania do wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy pracowników, rozliczania umów o dzieło i umów zleceń oraz prowadzenia wszelkich rozliczeń wynikających z obowiązujących aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i podatku dochodowego od osób fizycznych;

7) sporządzania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz bieżąca realizacja i ewidencja uruchamiania środków z budżetu Ministerstwa w zakresie jednostek podległych i nadzorowanych;

8) prowadzenia bieżącej analizy wykorzystania środków budżetowych Ministerstwa;

9) dokonywania okresowych analiz z wykonania wydatków budżetowych w części 30 – Oświata i wychowanie;

10) przygotowywania okresowych i rocznych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz łącznych sprawozdań z realizacji budżetu w części 30 – Oświata i wychowanie, przekazywanych do Ministerstwa Finansów;

11) opracowywania zbiorczych okresowych informacji z przebiegu wykonywania zadań oraz dochodów i wydatków realizowanych przez Ministerstwo, a także jednostki podległe i nadzorowane;

12) współpracy z departamentami w zakresie opracowywania zasad podziału rezerw celowych budżetu państwa, przeznaczonych na zadania oświaty i wychowania oraz przedstawiania Ministrowi Finansów propozycji podziału tych rezerw;

13) współudziału w przygotowywaniu średniookresowych strategii rozwoju oświaty;

14) współudziału w programowaniu działań z obszaru oświaty i wychowania współfinansowanych z funduszy strukturalnych;

15) współudziału w planowaniu środków krajowych na współfinansowanie działań w obszarze oświaty i wychowania, ujętych w programach operacyjnych;

16) współudziału, w zakresie właściwości Departamentu, w realizacji działań w obszarze oświaty i wychowania, współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych;

17) opracowywania projektów rocznych planów dochodów i wydatków budżetowych Ministerstwa oraz podległych jednostek;

18) wyposażania jednostek samorządu terytorialnego w autobusy szkolne.

2. Główny księgowy resortu nadzoruje poprawność i rzetelność prowadzenia rachunkowości w Ministerstwie, w szczególności przez głównego księgowego Ministerstwa. Główny księgowy resortu podlega Ministrowi.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Edukacji Narodowej

Katarzyna Hall

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393 i Nr 144, poz. 900.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-12-31
  • Data wejścia w życie: 2008-10-08
  • Data obowiązywania: 2008-10-08
  • Dokument traci ważność: 2009-04-29

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA