REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 1 poz. 17

ZARZĄDZENIE Nr 35 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 24 listopada 2010 r.

w sprawie włączenia Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie do Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą z siedzibą w Warszawie oraz zmiany nazwy tego Zespołu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) oraz art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych {Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie, zwane dalej „Centrum”, włącza się do Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej „Zespołem”.

2. Zespołowi nadaje się nazwę „Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą”.

3. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest zespołem szkół i placówek w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 2

1. Ośrodek jest prowadzony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2. Ośrodek jest państwową jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Zadania oraz organizację Ośrodka określa statut nadany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 3

1. Z dniem 1 stycznia 2011 r.:

1) należności i zobowiązania Centrum, stają się należnościami i zobowiązaniami Ośrodka;

2) mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu Centrum staje się mieniem odpowiednio w zarządzie lub użytkowaniu Ośrodka.

2. Zobowiązuje się dyrektorów Zespołu i Centrum do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia tych jednostek w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r.

3. Przejęcie składników majątkowych, o których mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 4

Pracownicy Centrum z dniem 1 stycznia 2011 r. stają się pracownikami Ośrodka.

§ 5

Rachunki bankowe i księgi rachunkowe Centrum zamyka się z dniem 31 grudnia 2010 r.

§ 6

Dokumentacja finansowo-księgowa oraz dokumentacja dotycząca spraw pracowniczych prowadzona przez Centrum, w zakresie niepodlegającym archiwizacji, zostaje przejęta przez dyrektora Ośrodka na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 7

1. Wszczęte i niezakończone przed dniem 1 stycznia 2011 r. sprawy z zakresu zadań prowadzonych przez Centrum przejmuje Ośrodek, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

2. Archiwum Centrum z dniem 1 stycznia 2011 r. staje się archiwum Ośrodka.

§ 8

Zobowiązuje się dyrektora Ośrodka do sporządzenia, w obowiązujących terminach sprawozdawczych, sprawozdań Zespołu i Centrum za 2010 rok, wymaganych w przepisach prawa.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., z wyjątkiem § 3 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2010 r.

 

Minister Edukacji Narodowej

Katarzyna Hall

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 oraz Nr 152, poz. 1020.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-20
  • Data wejścia w życie: 2011-01-01
  • Data obowiązywania: 2011-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA