Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 9
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 11 lutego 2020 r.

w sprawie założenia Szkoły Polskiej przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Reykjaviku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Z dniem 1 września 2020 r. zakłada się Szkołę Polską przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Reykjaviku.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ: DARIUSZ PIONTKOWSKI

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-26
  • Data wejścia w życie: 2020-02-11
  • Data obowiązywania: 2020-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe