Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 12
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 5 marca 2020 r.

w sprawie powołania Zespołu monitorującego wdrażanie Deklaracji w sprawie oświaty polskiej mniejszości narodowej w Republice Litewskiej i litewskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W celu realizacji punktu 3.2 Deklaracji w sprawie oświaty polskiej mniejszości narodowej w Republice Litewskiej i litewskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w dniu 20 listopada 2019 r. w Warszawie, zwanej dalej "Deklaracją", powołuje się Zespół monitorujący wdrażanie Deklaracji, zwany dalej "Zespołem".

2. W skład Zespołu wchodzą:

1) członek Kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej, do którego zakresu czynności należą sprawy mniejszości narodowych i etnicznych - Przewodniczący Zespołu;

2) dyrektorzy albo wyznaczeni przez nich zastępcy dyrektorów (po jednej osobie z danej komórki organizacyjnej) lub po jednym, wyznaczonym przez właściwego dyrektora, pracowniku następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej:

a) Departamentu Współpracy Międzynarodowej,

b) Departamentu Kształcenia Ogólnego,

c) Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji,

d) Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym;

3) dyrektorzy albo wyznaczeni przez nich zastępcy dyrektorów (po jednej osobie z danej jednostki) lub po jednym, wyznaczonym przez właściwego dyrektora, pracowniku następujących jednostek podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych:

a) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,

b) Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,

c) Ośrodka Rozwoju Edukacji.

§ 2.

W posiedzeniach Zespołu może brać udział przedstawiciel litewskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej, wyznaczony przez Wspólnotę Litwinów w Polsce na wniosek Przewodniczącego Zespołu.

§ 3.

Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, ekspertów w zakresie edukacji oświaty litewskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w Republice Litewskiej.

§ 4.

Do zadań Zespołu należy:

1) opracowanie harmonogramu wdrażania Deklaracji;

2) monitorowanie wdrażania Deklaracji;

3) coroczne podsumowywanie wyników monitorowania wdrażania Deklaracji.

§ 5.

1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu.

2. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.

3. Z prac Zespołu sporządza się roczne sprawozdanie, które zatwierdza Przewodniczący Zespołu.

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, jest przekazywane przez Przewodniczącego Zespołu Ministrowi Edukacji Narodowej.

§ 6.

Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową prac Zespołu oraz posiedzeń Zespołu zapewnia Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

§ 7.

Koszty obsługi prac Zespołu, w tym koszty związane z udziałem w tych pracach osób, o których mowa w § 2 i 3, pokrywa się z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji Ministra Edukacji Narodowej.

§ 8.

1. Osobom, o których mowa w § 2 i 3, biorącym udział w posiedzeniach Zespołu, zwraca się koszty przejazdu i noclegu związane z udziałem w posiedzeniu Zespołu na podstawie dokumentów, w szczególności rachunków, faktur lub biletów, potwierdzających poniesione koszty przejazdu lub noclegu, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - na podstawie informacji o wysokości poniesionych kosztów przejazdu lub noclegu.

2. Zwrotu kosztów przejazdu, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na podstawie wniosku złożonego w terminie 14 dni od dnia zakończenia posiedzenia Zespołu. W przypadku przesłania wniosku pocztą za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

4. Zwrotu kosztów noclegu, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na podstawie wniosku złożonego w terminie 14 dni od dnia zakończenia posiedzenia Zespołu.

5. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 4, stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

6. Do wniosków, o których mowa w ust. 2 i 4, dołącza się dokumenty potwierdzające poniesione koszty przejazdu lub noclegu, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - informację o wysokości poniesionych kosztów przejazdu lub noclegu.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ: DARIUSZ PIONTKOWSKI

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU]

Załączniki do zarządzenia nr 12 Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 5 marca 2020 r. (poz. 12)

Załącznik nr 1

WZÓR - WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW NOCLEGU]

Załącznik nr 2

WZÓR - WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW NOCLEGU

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-09
  • Data wejścia w życie: 2020-03-05
  • Data obowiązywania: 2020-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe