REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2007 nr 3 poz. 9

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 10 października 2007 r.

w sprawie powołania Zespołu do Spraw Gospodarki Rybnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół do Spraw Gospodarki Rybnej, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy Ministra Gospodarki Morskiej w sprawach związanych ze strategicznym podejściem do sektora rybackiego oraz bieżących problemów funkcjonowania tego sektora.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzą członkowie upoważnieni do udziału w posiedzeniu Zespołu przez właściwe władze następujących instytucji lub organizacji:

1) Stowarzyszenie Armatorów Łodziowych w Kołobrzegu;

2) Stowarzyszenie Armatorów Rybackich w Kołobrzegu;

3) Stowarzyszenie Rybak w Tolkmicku;

4) Stowarzyszenie Rybaków Zalewu Wiślanego we Fromborku;

5) Związek Rybaków Polskich w Ustce;

6) Zrzeszenie Rybaków Zalewów Szczecińskiego, Kamieńskiego i Jeziora Dąbie w Trzebieży;

7) Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni;

8) Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku;

9) Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie;

– nie więcej niż dwie osoby z każdej instytucji lub organizacji.

2. Przewodniczącym Zespołu jest minister właściwy do spraw rybołówstwa lub sekretarz lub podsekretarz stanu upoważniony przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

3. Funkcje sekretarza Zespołu pełni pracownik Departamentu Rybołówstwa na podstawie upoważnienia udzielonego przez dyrektora Departamentu:

1) ustnie – jeżeli posiedzenie Zespołu zwołane zostało w Warszawie;

2) pisemnie, w formie polecenia wyjazdu służbowego – jeżeli posiedzenie Zespołu zwołane zostało poza Warszawą.

4. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu osoby niebędące członkami Zespołu.

§ 3

1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zespołu oraz akceptacja porządku obrad Zespołu.

2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

3. Sekretarz Zespołu powiadamia członków Zespołu o miejscu i terminie posiedzenia oraz o porządku obrad nie później niż 3 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.

§ 4

1. Zespół uchwala regulamin działania określający szczegółowe zasady i formy pracy Zespołu oraz sposób podejmowania stanowisk i wyrażania opinii przez Zespół.

2. Zespół może wybrać ze swojego składu Zastępcę Przewodniczącego.

§ 5

1. Z posiedzenia Zespołu sekretarz sporządza protokół, który przedkłada do podpisu Przewodniczącemu Zespołu.

2. Załącznikiem do protokołu jest lista obecności uczestników posiedzenia Zespołu.

3. Protokół rozsyłany jest wszystkim członkom Zespołu w terminie do 10 dni roboczych od dnia posiedzenia Zespołu.

§ 6

Obsługę organizacyjną i techniczno-biurową Zespołu zapewnia Departament Rybołówstwa.

§ 7

Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 8

Traci moc zarządzenie nr 8 Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Gospodarki Rybnej. (Dz. Urz. MGM Nr 2, poz. 4).

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 października 2007 r.

 

Minister Gospodarki Morskiej

Marek Gróbarczyk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-11-12
  • Data wejścia w życie: 2007-10-10
  • Data obowiązywania: 2007-10-10
  • Dokument traci ważność: 2011-02-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA