REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 12 poz. 131

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 187/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 czerwca 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 14 lit. c oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z konstytucyjną zasadą pomocniczości państwa wobec obywateli i obowiązkiem współpracy administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi, wynikającym z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.1)), mając na względzie rozwój Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się „Zasady współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi”, stanowiące załącznik do decyzji.

2. Traci moc decyzja Nr 257/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 września 2003 r. w sprawie określenia zasad i trybu współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi (Dz. Urz. MON Nr 15, poz. 166).

3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 22, poz. 120.

Załącznik 1. [ZASADY WSPÓŁPRACY RESORTU OBRONY NARODOWEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI]

Załącznik do decyzji Nr 187/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 9 czerwca 2009 r. (poz. 131)

ZASADY WSPÓŁPRACY RESORTU OBRONY NARODOWEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Niniejszy dokument określa:

1) ogólne cele i zasady współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi;

2) zasady, warunki i procedurę zawierania porozumień o współpracy;

3) zasady i harmonogram planowania współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi;

4) formy i zasady ogólne merytorycznego i logistycznego (niefinansowego) wspierania organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych, między innymi poprzez udostępnianie nieruchomości, uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

§ 2. Poniższej użyte określenia oznaczają:

1) organizacja pozarządowa – w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.1)) oznacza w szczególności: stowarzyszenie, związek stowarzyszeń, stowarzyszenie kultury fizycznej, fundację, organizację pracodawców, związek i samorząd zawodowy, uczelnianą organizację studencką, uczniowski lub uczelniany klub sportowy, a także inne niebędące jednostkami sektora finansów publicznych osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, z wyłączeniem partii politycznych, fundacji partii politycznych i komitetów wyborczych;

2) partner społeczny – oznacza, poza organizacjami pozarządowymi, także:

a) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

b) podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną, na przykład kulturalną, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową, turystyczną i oświatową, przede wszystkim muzea, instytuty badawcze, publiczne i niepubliczne uczelnie i szkoły, na przykład szkoły z rozszerzonym programem edukacji dla bezpieczeństwa lub noszące imiona polskich oddziałów, pododdziałów i formacji zbrojnych, czy też noszące imiona żołnierzy walczących o niepodległość Polski,

c) kościelne osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, w szczególności organizacje kościelne2) działające na podstawie ustaw o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli prowadzą działalność pożytku publicznego;

3) Minister – Ministra Obrony Narodowej;

4) Sekretarz Stanu – Sekretarza Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji;

5) Szef Sztabu Generalnego – Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

6) Dyrektor DWiPO – Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności;

7) Siły Zbrojne – Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej;

8) Ministerstwo – Ministerstwo Obrony Narodowej;

9) resort – resort obrony narodowej;

10) kierownik jednostki organizacyjnej – dowódcę, szefa, komendanta, rektora – komendanta lub dyrektora jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi lub przez niego nadzorowanej – z wyłączeniem przedsiębiorstw państwowych i spółek, dla których Minister jest organem założycielskim lub wykonuje uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa – oraz dowódcę jednostki wojskowej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.3)).

Rozdział 2

Podstawowe cele i zasady ogólne

§ 3. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Ministerstwie, dyrektorzy i szefowie komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz kierownicy jednostek organizacyjnych podejmują współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi oraz wspierają inicjatywy społeczne, odpowiednio do swoich kompetencji, kierując się następującymi celami:

1) pozyskiwaniem społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa;

2) upowszechnianiem działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej;

3) kształtowaniem pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych i służby wojskowej.

§ 4. Współpraca z partnerami społecznymi opiera się na zasadach pomocniczości, jawności i przejrzystości działania, efektywności, równoprawnego traktowania i poszanowania autonomiczności partnerów społecznych.

§ 5. Współpraca, o której mowa w § 3 i § 4, może być podejmowana wyłącznie z podmiotami, które zachowują neutralność w sprawach politycznych, działają niezależnie od partii politycznych lub innych organizacji o charakterze politycznym.

§ 6. Minister kieruje współpracą resortu z partnerami społecznymi za pośrednictwem Sekretarza Stanu.

§ 7. Sekretarz Stanu wykonuje zadania wynikające z § 6 przy pomocy Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, w szczególności:

1) określa w corocznych wytycznych do działalności wychowawczej i promocyjnej bieżące i perspektywiczne potrzeby Sił Zbrojnych w zakresie współpracy z partnerami społecznymi;

2) koordynuje planowanie i prowadzenie współpracy z partnerami społecznymi;

3) przeprowadza roczną ocenę współpracy resortu z partnerami społecznymi.

Rozdział 3

Porozumienia o współpracy

§ 8. Porozumienie o współpracy z partnerem społecznym, zwane dalej „porozumieniem”, jest dokumentem potwierdzającym wolę rozwijania stałej współpracy, który w szczególności:

1) określa cele, obszar i formy współdziałania, zobowiązania stron, warunki i czas współpracy oraz zasady rozwiązania porozumienia;

2) angażuje partnera społecznego do wykonania określonych zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa narodowego przy wsparciu resortu.

§ 9. Przedmiotem porozumień nie mogą być, regulowane odrębnymi przepisami i umowami: dotacje celowe, nieodpłatne przekazywanie mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, patronaty honorowe, ani też użyczanie, najem lub dzierżawa mienia Skarbu Państwa będącego w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych.

§ 10. 1. Porozumienia z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi mogą być zawierane przez kierownika jednostki organizacyjnej od szczebla dowódcy jednostki wojskowej, zwanego dalej „dowódcą jednostki wojskowej”, odpowiednio do kompetencji, po przeprowadzeniu procedury, zgodnej z ideą i zapisami niniejszej decyzji.

2. Wnioski o podpisanie porozumienia z dowódcą jednostki wojskowej rozpatruje szef oddziału (wydziału) wychowawczego lub sekcji wychowawczej, który w razie potrzeby uzgadnia treść porozumienia z komórkami wewnętrznymi jednostki wojskowej, lub też z dowództwem rodzaju Sił Zbrojnych (równorzędnym), Dowódcą Garnizonu Warszawa, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej lub rektorem – komendantem uczelni wojskowej bezpośrednio nadzorowanej przez Ministra (zwanym dalej „rektorem – komendantem”).

3. Projekt porozumienia wymaga uzasadnienia i uzgodnienia z dysponentem środków budżetowych sprawującym obsługę finansową jednostki wojskowej, jeżeli porozumienie może powodować wydatki finansowe, wcześniej nie planowane w budżecie jednostki.

4. Projekt porozumienia – przed przedstawieniem go do podpisu dowódcy jednostki wojskowej – wymaga adnotacji (parafy) radcy prawnego (lub podmiotu sprawującego obsługę prawną jednostki wojskowej) potwierdzającej uzgodnienie projektu pod względem prawnym i redakcyjnym.

§ 11. 1. Dowódca jednostki wojskowej zamieszcza treść podpisanego porozumienia na stronie internetowej jednostki oraz składa meldunek pisemny

o podpisaniu porozumienia równocześnie do bezpośredniego przełożonego, wyższych przełożonych oraz, odpowiednio, do dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych (równorzędnego), Dowódcy Garnizonu Warszawa lub Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, a także do Dyrektora DWiPO – niezwłocznie po zawarciu porozumienia.

2. Radca prawny jednostki wojskowej dokonuje bieżącej oceny zgodności podpisanych porozumień o współpracy z przepisami prawa.

§ 12. Dyrektor DWiPO, poza zadaniami wynikającymi z § 7, wykonuje zadania bezpośrednio związane z zawieraniem, obowiązywaniem i rozwiązywaniem porozumień z Ministrem, w szczególności:

1) rozpatruje wnioski o podpisanie porozumień i uzgadnia treść porozumień, stosownie do wytycznych, stanowiących załącznik do decyzji Nr 232/ MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada z 1999 r. w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 8, poz. 63, z późn. zm.);

2) przeprowadza roczny przegląd porozumień z Ministrem, obejmujący między innymi ocenę realizacji porozumień oraz ocenę ich zgodności z obowiązującymi przepisami;

3) prowadzi ewidencję wniosków i porozumień z Ministrem.

§ 13. Partner społeczny będący stroną porozumienia z Ministrem przekazuje Dyrektorowi DWiPO do dnia 31 marca każdego roku informację o realizacji porozumienia w roku poprzednim w celu przeprowadzenia oceny przebiegu i wyników współdziałania.

§ 14. Porozumienia, o których mowa w § 10 i § 12, mogą być zawarte z partnerami społecznymi, którzy:

1) wystąpią z wnioskiem, uzasadnieniem wniosku i projektem porozumienia do Ministra lub dowódcy jednostki wojskowej, odpowiednio do projektu;

2) mają osobowość prawną i ją udokumentują aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru, z wyłączeniem szkół publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.4));

3) dostarczą statut oraz sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informację dodatkową) za ostatni rok, zatwierdzone przez statutowy organ nadzorczy;

4) wykażą w uzasadnieniu wniosku realną możliwość wywiązania się ze zobowiązań wynikających z projektu porozumienia, między innymi poprzez informacje o czasie, formach i zasięgu działania, potencjale osobowym i rzeczowym, dotychczasowych osiągnięciach, współpracy z resortem i planowanym rozwoju.

§ 15. 1. Partner społeczny wnioskujący o podpisanie porozumienia, poza spełnieniem wymogów, o których mowa § 14, składa pisemne oświadczenie, że:

1) nie zalega z płatnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego;

2) zachowuje neutralność w sprawach politycznych, działa zgodnie ze statutem i innymi wewnętrznymi dokumentami;

3) nie jest wykonawcą odpłatnej umowy na rzecz resortu, ani nie działa na rzecz takiego wykonawcy, z wyłączeniem umów wykonania zadań publicznych zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

4) nie podlega odpowiedzialności na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.5));

5) żadna z osób znajdujących się w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotu wnioskującego o zawarcie porozumienia:

a) nie jest wykonawcą, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,

b) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa i nie toczy się przeciwko tym osobom postępowanie karne w sprawach o przestępstwa.

2. Jeżeli w czasie trwania porozumienia wystąpią okoliczności, o których mowa w ust. 1, partner społeczny jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Ministra lub, odpowiednio, dowódcę jednostki wojskowej, z którym porozumienie zostało zawarte.

§ 16. 1. Porozumienie może zostać rozwiązane z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w treści porozumienia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. Minister lub dowódca jednostki wojskowej może rozwiązać zawarte przez siebie porozumienie w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia – w razie naruszenia porozumienia lub wystąpienia okoliczności, o których mowa § 15 ust. 1.

§ 17. Minister lub dowódca jednostki wojskowej, z którym porozumienie zostało zawarte, nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej i innej za zdarzenia, które wystąpią podczas lub w związku z realizacją zawartego przez nich porozumienia.

§ 18. W sprawach nie uregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Rozdział 4

Planowanie współpracy z partnerami społecznymi

§ 19. Planowanie współpracy z partnerami społecznymi zapewnia harmonijne wykonywanie zadań służbowych przy wspieraniu inicjatyw społecznych służących realizacji celów, o których mowa w § 3.

§ 20. Planowanie współpracy z partnerami społecznymi obejmuje:

1) plan uroczystości państwowych, wojskowych i obchodów rocznicowych z udziałem partnerów społecznych, będący częścią planu zasadniczych przedsięwzięć Ministerstwa Obrony Narodowej;

2) plan współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, zwany dalej „planem współpracy”, będący częścią planu zasadniczych przedsięwzięć, odpowiednio, rodzaju Sił Zbrojnych (jednostki organizacyjnej równorzędnej), Garnizonu Warszawa, Żandarmerii Wojskowej lub uczelni wojskowej bezpośrednio podległej Ministrowi.

§ 21. Dyrektor DWiPO opracowuje plan współpracy na podstawie wniosków partnerów społecznych oraz inicjatyw kierowników jednostek organizacyjnych.

§ 22. Roczny plan współpracy na rok następny jest opracowywany w następujących terminach:

1) do 10 sierpnia – organizacje pozarządowe i inni partnerzy społeczni zgłaszają do Dyrektora DWiPO wnioski do planu współpracy, wstępnie uzgodnione z właściwym kierownikiem jednostki organizacyjnej;

2) do 31 sierpnia – Dyrektor DWiPO przesyła projekt planu współpracy do Szefa Sztabu Generalnego, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej i rektorów – komendantów w celu uzgodnienia;

3) do 25 września – Szef Sztabu Generalnego, Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej i rektorzy – komendanci uzupełniają plan współpracy o wnioski kierowników podległych jednostek organizacyjnych i przesyłają do Dyrektora DWiPO uzgodniony plan współpracy;

4) do 5 października – Dyrektor DWiPO przesyła uzgodniony plan współpracy do Sekretarza Stanu do zatwierdzenia;

5) do 15 października – zatwierdzony przez Sekretarza Stanu plan współpracy Dyrektor DWiPO przesyła do Szefa Sztabu Generalnego, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej i rektorów – komendantów w celu realizacji oraz ogłasza plan współpracy na stronie internetowej DWiPO;

6) do 31 października – dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych (równorzędni), Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej i rektorzy – komendanci opracowują własne plany na podstawie zatwierdzonego planu współpracy, ogłaszają je na stronach internetowych i przesyłają do podległych jednostek organizacyjnych w celu realizacji.

§ 23. Wnioski, o których mowa w § 21, muszą zawierać między innymi następujące informacje:

1) szczegółowy zakres i rodzaj oczekiwanego od resortu merytorycznego i logistycznego wsparcia przedsięwzięcia;

2) nazwę jednostki wojskowej lub innej jednostki organizacyjnej, z którą wnioskodawca wstępnie ustalił wsparcie przedsięwzięcia;

3) źródła finansowania przedsięwzięcia;

4) nazwy współorganizatorów;

5) przewidywaną liczbę uczestników;

6) planowane działania promocyjne.

§ 24. 1. Szef Sztabu Generalnego, Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej oraz rektorzy – komendanci przeprowadzają roczną ocenę przebiegu i wyników współpracy w podległych jednostkach organizacyjnych oraz przesyłają do Sekretarza Stanu informację na ten temat do 31 marca każdego roku, według wzoru określonego w załączniku do niniejszych zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi: realizację porozumień dowódców i planu współpracy, dane liczbowe dotyczące zawartych porozumień, wsparcia merytorycznego i logistycznego, o którym mowa w § 25 i § 26, udostępniania nieruchomości lub ich części, o którym mowa w § 27, § 28 i § 29, oraz wnioski dotyczące współpracy z partnerami społecznymi.

Rozdział 5

Merytoryczne i logistyczne wspieranie inicjatyw partnerów społecznych

§ 25. 1. Podstawą udzielania wsparcia merytorycznego i logistycznego dla inicjatyw partnerów społecznych są plany współpracy, o których mowa w § 20.

2. Wsparcie merytoryczne i logistyczne obejmuje między innymi: pomoc organizacyjną, aktywne uczestnictwo przedstawicieli resortu w przedsięwzięciach partnera społecznego, udostępnianie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, pomieszczeń, poligonów, hal sportowych, strzelnic oraz innych nieruchomości lub ich części niezbędnych do realizacji inicjatyw uwzględnionych w planach, a także udział żołnierzy w tych inicjatywach.

§ 26. Wsparcie logistyczne inicjatyw nieobjętych planem współpracy może być udzielone tylko w sytuacjach uzasadnionych szczególnymi potrzebami Sił Zbrojnych lub ważnymi względami społecznymi.

§ 27. Udostępnianie partnerom społecznym uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz nieruchomości wojskowych lub ich części – następuje odpłatnie lub nieodpłatnie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej w trybie wynikającym z właściwości jednostek i komórek organizacyjnych resortu, za zgodą właściwego dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych (równorzędnego), Dowódcy Garnizonu Warszawa, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub rektora – komendanta, z zastrzeżeniem § 28 i § 29.

§ 28. Kierownicy klubów garnizonowych6) mogą nieodpłatnie udostępniać pomieszczenia klubowe partnerom społecznym, szczególnie organizacjom pozarządowym zrzeszającym kombatantów, weteranów misji wojskowych poza granicami kraju i byłych żołnierzy zawodowych, w celu przeprowadzenia przedsięwzięć na rzecz obronności oraz imprez artystycznych, oświatowych, integrujących środowiska lokalne z Siłami Zbrojnymi.

§ 29. 1. Nieruchomości wojskowe lub ich części mogą być bezpłatnie udostępniane organizacjom pozarządowym, w miarę możliwości, w celu prowadzenia statutowej działalności pożytku publicznego z zakresu obrony narodowej, niezależnie od zawarcia porozumienia o współpracy, na podstawie umowy użyczenia – zawartej przez szefa właściwego terytorialnie zarządu infrastruktury.

2. Użyczenie, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek organizacji pozarządowej, pozytywnie zaopiniowany przez bezpośredniego użytkownika nieruchomości i skierowany do szefa właściwego terytorialnie zarządu infrastruktury.

3. Bezpośredni użytkownik użyczonej nieruchomości składa meldunek pisemny o fakcie użyczenia do dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych (równorzędnego), Dowódcy Garnizonu Warszawa lub Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej – w terminie 14 dni po otrzymaniu od organizacji pozarządowej kopii umowy użyczenia.

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 22, poz. 120.

2) W rozumieniu art. 34 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.), art. 30 ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. Nr 66, poz. 287, z późn. zm.) oraz analogicznych przepisów w ustawach o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104 poz. 708 i 711, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308, Nr 223, poz. 1456 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 31, poz. 206.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 191, poz. 1956 i Nr 243, poz. 2442, z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 178, poz. 1479, Nr 180, poz. 1492 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 75, poz. 492 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 214, poz.1344 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 106.

6) Od 1.01.2010 r. w wyniku zmian organizacyjnych zawartych w „Koncepcji działalności wychowawczej w warunkach profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP”, zatwierdzonej przez Ministra Obrony Narodowej w dniu 29.10.2008 r., § 25 będzie dotyczył: kierowników klubów rodzajów Sił Zbrojnych, Śląskiego Okręgu Wojskowego, Dowództwa Garnizonu Warszawa, 2 Korpusu Zmechanizowanego, Inspektoratu Sił Zbrojnych, Żandarmerii Wojskowej i akademii wojskowych (jako kierowników samodzielnych jednostek organizacyjnych) oraz dowódców jednostek wojskowych, którym zostaną podporządkowane pozostałe kluby garnizonowe i żołnierskie.

Załącznik do „Zasad współpracy resortu
obrony narodowej organizacjami pozarządowymi
i innymi partnerami społecznymi”

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA