REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 9 poz. 121

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 146/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 kwietnia 2011 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 14 lit. c oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. W Zasadach współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, stanowiących załącznik do decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 131), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) organizacja pozarządowa – w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oznacza w szczególności: stowarzyszenie, związek stowarzyszeń, stowarzyszenie kultury fizycznej, fundację, organizację pracodawców, związek i samorząd zawodowy, uczelnianą organizację studencką, uczniowski lub uczelniany klub sportowy, a także inne niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, z wyłączeniem partii politycznych, fundacji partii politycznych i komitetów wyborczych;”,

b) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a. Dowódca rodzaju Sił Zbrojnych – Dowódcę Wojsk Lądowych, Dowódcę Sił Powietrznych Dowódcę Marynarki Wojennej oraz Dowódcę Wojsk Specjalnych;”,

c) pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9) resort – resort obrony narodowej, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra;

10) kierownik jednostki organizacyjnej – dowódcę, szefa, komendanta lub dyrektora jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi oraz dowódcę jednostki wojskowej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)).”;

2) w § 3 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) promowaniem nowego modelu służby żołnierzy rezerwy w Narodowych Siłach Rezerwowych.”;

3) w § 7:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) monitoruje i nadzoruje współpracę resortu z partnerami społecznymi.”,

b) uchyla się pkt 3;

4) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. Dyrektor DWiPO opracowuje i przedkłada do akceptacji Sekretarza Stanu roczną informację o współpracy resortu z partnerami społecznymi, zawierającą między innymi analizę jakościową i ilościową, wyniki przeglądu realizacji porozumień o współpracy między Ministrem i partnerami społecznymi oraz ocenę zgodności tych porozumień z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Przedmiotem porozumień nie może być, regulowane odrębnymi przepisami i umowami, zlecanie zadań publicznych oraz nieodpłatne przekazywanie mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych.”;

6) w § 10 ust. 2 i ust. 3 otrzymują brzmienie:

„2. Wnioski o podpisanie porozumienia z dowódcą jednostki wojskowej rozpatruje, odpowiednio, szef oddziału wychowawczego, wydziału wychowawczego lub sekcji wychowawczej, który w razie potrzeby uzgadnia treść porozumienia z komórkami wewnętrznymi jednostki wojskowej, lub też z Szefem Sztabu Generalnego, dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą Operacyjnym Sił Zbrojnych, Dowódcą Garnizonu Warszawa, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych lub Szefem Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

3. Projekt porozumienia wymaga uzasadnienia i uzgodnienia z dysponentem środków budżetowych sprawującym obsługę finansową jednostki wojskowej.”;

7) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Dowódca jednostki wojskowej zamieszcza treść podpisanego porozumienia we właściwym serwisie internetowym oraz składa drogą służbową meldunek pisemny o podpisaniu porozumienia, odpowiednio do: Szefa Sztabu Generalnego, Dowódcy Garnizonu Warszawa lub Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, a także bezpośrednio do Dyrektora DWiPO – niezwłocznie po zawarciu porozumienia.”;

8) w § 12 uchyla się pkt 2;

9) w § 15:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nie jest wykonawcą odpłatnej umowy na rzecz resortu, z wyłączeniem umów wykonania zadań publicznych zleconych w trybie przepisów szczególnych, ani nie działa na rzecz takiego wykonawcy w odniesieniu do zawieranych i realizowanych przez niego i na jego rzecz umów z resortem;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli w czasie trwania porozumienia wystąpią okoliczności zaprzeczające oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, partner społeczny jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Ministra lub dowódcę jednostki wojskowej, z którym porozumienie zostało zawarte.”;

10) § 20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20. Dowódca jednostki wojskowej uwzględnia przedsięwzięcia partnerów społecznych i potrzeby związane z ich realizacją w planie zasadniczych przedsięwzięć oraz w przewidywanych limitach sprzętu i uzbrojenia wojskowego na rok następny.”;

11) uchyla się § 21;

12) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. Plan współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok następny jest opracowywany na podstawie wniosków partnerów społecznych oraz inicjatyw własnych, w następujących terminach:

1) do dnia 10 września – partnerzy społeczni zgłaszają wnioski do planu współpracy do dowódcy jednostki wojskowej, od której oczekują wsparcia merytorycznego lub logistycznego; w razie zgłoszenia do planu współpracy uroczystości, w której przewidziany jest udział wojskowej asysty honorowej, wnioskodawca załącza zgodę dowódcy garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości;

2) do dnia 30 września – dowódca jednostki wojskowej przesyła drogą służbową plan współpracy jednostki, odpowiednio do: właściwego dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, lub Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, w celu uzgodnienia;

3) do dnia 31 października – dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej oraz Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia przesyłają uzgodnione plany współpracy do akceptacji Sekretarza Stanu oraz do wiadomości Szefa Sztabu Generalnego;

4) do dnia 15 listopada – Sekretarz Stanu przesyła zaakceptowane plany współpracy, odpowiednio do: Szefa Sztabu Generalnego, Dowódcy Garnizonu Warszawa lub Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, w celu realizacji;

5) do dnia 30 listopada – dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia ogłaszają plany współpracy we właściwym serwisie internetowym oraz przesyłają do podległych jednostek organizacyjnych w celu realizacji.”;

13) w § 23 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„23. Wnioski, o których mowa w § 22 pkt 1, muszą zawierać, między innymi, następujące informacje:”;

14) w § 24:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„1. Do dnia 31 marca każdego roku Szef Sztabu Generalnego, dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia przesyłają do Sekretarza Stanu informację o wynikach współpracy z partnerami społecznymi w roku minionym w podległych jednostkach organizacyjnych, według wzoru określonego w załączniku do zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.”,

b) po ust.1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Informację, o której mowa w ust. 1, dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, przesyłają także do wiadomości Szefa Sztabu Generalnego.”;

15) w § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„1. Podstawą udzielania wsparcia merytorycznego i logistycznego dla inicjatyw partnerów społecznych są plany współpracy, o których mowa w § 22.”;

16) we wzorze informacji o wynikach współpracy z partnerami społecznymi, stanowiącym załącznik do zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, Część II otrzymuje brzmienie:

„II. Realizacja planu współpracy jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi

W poniższej tabeli proszę podać liczby przedsięwzięć zaplanowanych i zrealizowanych z podziałem na grupy partnerów społecznych, którzy byli wnioskodawcami przedsięwzięć:

 

 

Wnioskodawcy

Liczba przedsięwzięć ujętych w planie współpracy

Liczba przedsięwzięć zrealizowanych, w tym:

ujętych w planie współpracy

pozaplanowych

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE RAZEM,
w tym*:

 

 

 

Stowarzyszenia, związki stowarzyszeń (np. związki sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej) fundacje

 

 

 

Zakłady doskonalenia zawodowego

 

 

 

Związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, izby rzemieślnicze

 

 

 

Kościelne osoby prawne, organizacje kościelne i inne kościelne jednostki organizacyjne*

 

 

 

Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego*

 

 

 

Kluby sportowe, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działające na podstawie ustawy o sporcie*

 

 

 

 

 

 

Wnioskodawcy

Liczba przedsięwzięć ujętych w planie współpracy

Liczba przedsięwzięć zrealizowanych, w tym:

ujętych w planie współpracy

pozaplanowych

INNI PARTNERZY SPOŁECZNI RAZEM, w tym*:

 

 

 

Władze samorządowe

 

 

 

Szkoły

 

 

 

Uczelnie

 

 

 

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej (m.in. placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze)

 

 

 

Placówki muzealne

 

 

 

Pozostali partnerzy społeczni, np. ochotnicze hufce pracy (proszę podać ich nazwy i odpowiadające im liczby przedsięwzięć)

 

 

 

PARTNERZY SPOŁECZNI OGÓŁEM:

 

 

 

* Uwzględniamy tutaj także podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi (oznaczone gwiazdką) w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 3 ust. 3). Podmioty te nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej: Sekretarz Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji: Cz. Piątas

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 217, poz. 1427 i Nr 240, poz. 1601.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-05-24
  • Data wejścia w życie: 2011-06-08
  • Data obowiązywania: 2011-06-08
  • Dokument traci ważność: 2020-12-22

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA