REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 347

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 396/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 grudnia 2013 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 14 lit. c oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z konstytucyjną zasadą pomocniczości państwa wobec obywateli i obowiązkiem współpracy administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi, wynikającym z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.1)), mając na względzie rozwój Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustala się, co następuje:

1. W „Zasadach współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi”, stanowiących załącznik do decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 12, poz. 131 oraz z 2011 r. Nr 9, poz. 121 i Nr 13, poz. 185), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Sekretarz Stanu – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej;”,

b) uchyla się pkt 6,

c) pkt 6a otrzymuje brzmienie:

„6a) Dowódca Generalny – Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;”,

d) po pkt 6a dodaje się pkt 6b w brzmieniu:

„6b) Dowódca Operacyjny – Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych;”;

2) w § 7 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Sekretarz Stanu wykonuje zadania wynikające z § 6 przy pomocy komórki organizacyjnej właściwej do spraw współpracy ze społeczeństwem, w szczególności:”;

3) § 7a otrzymuje brzmienie:

„§ 7a. Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw współpracy ze społeczeństwem opracowuje i przedkłada do akceptacji Sekretarza Stanu roczną informację o współpracy resortu z partnerami społecznymi, zawierającą między innymi analizę jakościową i ilościową, wyniki przeglądu realizacji porozumień o współpracy między Ministrem i partnerami społecznymi oraz ocenę zgodności tych porozumień z przepisami prawa.”;

4) w § 10:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wnioski o podpisanie porozumienia z dowódcą jednostki wojskowej rozpatruje komórka wyznaczona do prowadzenia współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, która w razie potrzeby uzgadnia treść porozumienia z komórkami wewnętrznymi jednostki wojskowej lub z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą Garnizonu Warszawa oraz Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5–7 w brzmieniu:

„5. Dowódca jednostki wojskowej zamieszcza w porozumieniu postanowienia dotyczące obowiązku złożenia przez partnera społecznego informacji o realizacji porozumienia.

6. Dowódca jednostki wojskowej przesyła drogą służbową, do dnia 31 stycznia, do właściwych dowódców informację za rok poprzedni o realizacji zawartych porozumień, sporządzoną na podstawie informacji, o których mowa w ust. 5.

7. Dowódca jednostki wojskowej może podejmować działania jako strona inicjująca podpisanie porozumienia z organizacją pozarządową i innym partnerem społecznym.”;

5) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dowódca jednostki wojskowej zamieszcza treść podpisanego porozumienia we właściwym serwisie internetowym oraz składa drogą służbową meldunek pisemny o podpisaniu porozumienia, odpowiednio do:

1) Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;

2) Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych;

3) Dowódcy Garnizonu Warszawa lub

4) Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej oraz

5) dyrektora komórki organizacyjnej właściwej do spraw współpracy ze społeczeństwem

– niezwłocznie po zawarciu porozumienia.”;

6) w § 12 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw współpracy ze społeczeństwem, poza zadaniami wynikającymi z § 7 i § 7a, wykonuje zadania bezpośrednio związane z zawieraniem, obowiązywaniem i rozwiązywaniem porozumień z Ministrem, w szczególności:”;

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Partner społeczny będący stroną porozumienia z Ministrem przekazuje Dyrektorowi komórki organizacyjnej właściwej do spraw współpracy ze społeczeństwem do dnia 31 marca każdego roku informację o realizacji porozumienia w roku poprzednim w celu przeprowadzenia oceny przebiegu i wyników współdziałania.”;

8) § 20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20. Dowódca jednostki wojskowej uwzględnia przedsięwzięcia partnerów społecznych i potrzeby związane z ich realizacją w planie zasadniczych przedsięwzięć oraz w przewidywanych limitach sprzętu wojskowego i środków materiałowych.”;

9) § 22 otrzymuje brzmienie:

„1. Plan współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok następny jest opracowywany na podstawie wniosków partnerów społecznych oraz inicjatyw własnych, w następujących terminach:

1) do dnia 10 września – dowódca jednostki wojskowej przyjmuje od partnerów społecznych wnioski do planu współpracy; w przypadku zgłoszenia do planu współpracy uroczystości, w której przewidziany jest udział wojskowej asysty honorowej, wnioskodawca załącza zgodę dowódcy garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości;

2) do dnia 30 września – dowódca jednostki wojskowej przesyła drogą służbową plan współpracy jednostki, odpowiednio do Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa lub Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej;

3) do dnia 31 października – Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa oraz Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej przesyłają uzgodnione plany współpracy do akceptacji Sekretarza Stanu.

2. Sekretarz Stanu, w terminie do dnia 15 listopada, przekazuje zatwierdzone plany do wykonania osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 3, oraz do wiadomości Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

3. Po otrzymaniu planów umieszcza się niezwłocznie na właściwych serwisach internetowych oraz rozsyła do podległych jednostek organizacyjnych w celu realizacji.”;

10) po § 22 dodaje się § 22a:

„22a. 1. Dokonywanie korekt w zatwierdzonych planach jest możliwe w przypadku istotnych zmian w zakresie wsparcia logistycznego ponad uzgodniony zakres tego wsparcia. Korekty dotyczące przesunięć terminów, miejsca realizowanych przedsięwzięć dokonywane są w zawieranych umowach cywilno-prawnych.

2. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej przesyła do Sekretarza Stanu propozycję korekty planu do akceptacji.

3. Po uzgodnieniu korekty planu współpracy, Sekretarz Stanu przesyła ją do właściwego dowódcy lub komendanta, który wprowadza stosowną zmianę do planu współpracy zamieszczonego we właściwym serwisie internetowym.”;

11) § 24:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do dnia 15 marca, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa oraz Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, przesyłają do Sekretarza Stanu informację o wynikach współpracy z partnerami społecznymi w roku minionym w podległych jednostkach organizacyjnych, według wzoru określonego w załączniku do zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.”;

b) uchyla się ust. 1a;

12) § 26 otrzymuje brzmienie:

„§ 26. Wsparcie logistyczne inicjatyw nie ujętych w planie współpracy może być udzielone, na wniosek partnera społecznego, tylko w sytuacjach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych lub ważnymi względami społecznymi, odpowiednio za zgodą Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa lub Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, a w odniesieniu do udostępniania nieruchomości dodatkowo wymagana jest zgoda Dyrektora Departamentu Infrastruktury.”;

13) § 28 i 29 otrzymują brzmienie:

„§ 28. Dowódcy jednostek wojskowych i kierownicy klubów Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Garnizonu Warszawa oraz Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, umożliwiają:

1) partnerom społecznym, w szczególności organizacjom pozarządowym zrzeszającym kombatantów, weteranów działań poza granicami państwa i byłych żołnierzy zawodowych;

2) szkołom prowadzącym innowację pedagogiczną rozszerzającą przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa

– nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń klubowych w celu przeprowadzenia doraźnych przedsięwzięć wynikających z bieżącej działalności statutowej, a także imprez kulturalnych, oświatowych i edukacyjnych – bez zawierania umów cywilnoprawnych.

§ 29. 1. Nieruchomości Skarbu Państwa lub ich części znajdujące się w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, za zgodą Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa lub Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, po uwzględnieniu opinii Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, mogą być, w miarę możliwości, oddane w użyczenie na siedziby organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową w zakresie obrony narodowej – na podstawie umowy użyczenia, zawartej przez szefa właściwego terytorialnie zarządu infrastruktury.

2. Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw współpracy ze społeczeństwem opiniuje wnioski składane przez zarządy główne organizacji pozarządowych i partnerów społecznych o zawarcie umowy użyczenia na siedziby tych organizacji.

3. W przypadku użyczenia nieruchomości dla terenowych struktur organizacyjnych, wymienionych w statuach organizacji, z którymi zawarto stosowną umowę, wymagane jest przekazanie informacji do komórek właściwych w sprawach współpracy.”.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-18
  • Data wejścia w życie: 2014-01-01
  • Data obowiązywania: 2014-01-01
  • Dokument traci ważność: 2020-12-22

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA