REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 11 poz. 151

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 191/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 maja 2011 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załączniki Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;

3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej:

Sekretarz Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji: Cz. Piątas

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 3. SKRZYDŁA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO]

Załączniki do decyzji Nr 191/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 23 maja 2011 r. (poz. 151)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
3. SKRZYDŁA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 3. SKRZYDŁA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
3. SKRZYDŁA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 3. SKRZYDŁA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO]

Załącznik Nr 3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
3. SKRZYDŁA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO

infoRgrafika

Załącznik 4. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 3. SKRZYDŁA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO]

Załącznik Nr 4

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
3. SKRZYDŁA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO

1. Celem wprowadzenia odznaki pamiątkowej jest podkreślenie przynależności do 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, wyrażenie dumy z faktu pełnienia służby w tej jednostce wojskowej, a także integrowanie żołnierzy i pracowników wojska wokół wspólnych zadań służbowych poprzez przyjętą symbolikę odznaki.

2. Nadanie odznaki pamiątkowej 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, zwanej dalej „odznaką”, jest zaszczytnym wyróżnieniem udzielanym żołnierzom pełniącym służbę wojskową w 3. Skrzydle, emerytom i rencistom wojskowym, aktualnym i byłym pracownikom wojska, a także wybitnym osobom zaangażowanym w funkcjonowanie 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, zwanym dalej 3. SLTr. Fakt nadania odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym 3. SLTr.

3. Odznakę nadaje dowódca 3. SLTr na wniosek komisji do spraw odznaki z okazji:

1) Święta Wojska Polskiego;

2) Święta Lotnictwa Polskiego;

3) ważnych okoliczności służbowych (np. święta jednostki wojskowej, w dniu zwolnienia żołnierzy zawodowych do rezerwy, zakończenia ćwiczeń wojskowych itp.);

4. Komisję do spraw odznaki wybiera się na okres dwóch lat na zebraniu żołnierzy zawodowych, w głosowaniu tajnym. Dowódca 3. SLTr. zamieszcza uchwalony skład komisji w rozkazie organizacji szkolenia i działalności na dany rok. Wybrany skład komisji powinien reprezentować wszystkie korpusy osobowe żołnierzy zawodowych 3. SLTr.

5. W skład Komisji do spraw odznaki wchodzą:

1) przewodniczący;

2) zastępca przewodniczącego;

3) sekretarz;

4) dwóch członków.

6. Pod koniec roku kalendarzowego (w grudniu), przewodniczący komisji do spraw odznaki składa sprawozdanie z jej działalności na zebraniu żołnierzy zawodowych.

7. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać następujące dane:

1) stopień, imię i nazwisko kandydata;

2) charakterystykę przebiegu służby wojskowej z uwzględnieniem osiągnięć w szkoleniu i dyscyplinie.

8. Odznakę wręcza dowódca 3. SLTr. lub jego przedstawiciel na zbiórce całego stanu osobowego lub podczas uroczystości związanych z ważnymi wydarzeniami w działalności tej jednostki wojskowej.

9. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) dowódcy 3.SLTr. – z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w 3. SLTr. co najmniej roku;

3) pracownikom wojska po przepracowaniu w 3. SLTr. co najmniej dwóch lat;

4) żołnierzom rezerwy po spełnieniu warunków określonych w regulaminie odznaki;

5) wyjątkowo – innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla 3. SLTr., na wniosek komisji do spraw odznaki pamiątkowej.

10. Prawo do odznaki tracą osoby prawomocnie ukarane sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne, popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek.

11. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki pamiątkowej podejmuje dowódca 3. SLTr. Ogłasza ten fakt w rozkazie dziennym i powiadamia na piśmie zainteresowanego. Od decyzji dowódcy 3. SLTr. przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja dowódcy wyższego szczebla jest ostateczna.

12. Osoba pozbawiona prawa do odznaki jest zobowiązana zwrócić ją Komisji do spraw oznaki i odznaki, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia.

13. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki pamiątkowej nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

14. Odznaka jest wyróżnieniem indywidualnym, noszona jest tylko przez właściciela zgodnie z przepisami ubiorczymi.

15. Na posiadaczu odznaki ciąży obowiązek dbania o podtrzymanie wartości moralnych i profesjonalnych, które były u podstaw przyznania mu tego wyróżnienia.

16. Posiadaczom odznak pamiątkowych nie przysługują żadne prawa ani przywileje z tytułu ich posiadania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-17
  • Data wejścia w życie: 2011-07-02
  • Data obowiązywania: 2011-12-22

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA