REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 25 poz. 438

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 513/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki honorowej „Medal Honorowy za zasługi dla Żandarmerii Wojskowej”

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 34 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę honorową „Medal Honorowy za zasługi dla Żandarmerii Wojskowej”, zwaną dalej „medalem”.

2. Zatwierdza się:

1) wzór medalu, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji medalu, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;

3) wzór dyplomu medalu, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin nadawania medalu, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:
Sekretarz Stanu: Cz. Mroczek

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY MEDALU HONOROWEGO "ZA ZASŁUGI DLA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ"]

Załączniki do decyzji Nr 513/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 grudnia 2011 r. (poz. 438)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY MEDALU HONOROWEGO „ZA ZASŁUGI DLA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ”

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI MEDALU HONOROWEGO "ZA ZASŁUGI DLA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ"]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI MEDALU HONOROWEGO „ZA ZASŁUGI DLA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ”

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR GRAFICZNY DYPLOMU MEDALU HONOROWEGO "ZA ZASŁUGI DLA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ"]

Załącznik Nr 3

WZÓR GRAFICZNY DYPLOMU MEDALU HONOROWEGO „ZA ZASŁUGI DLA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ”

infoRgrafika

Załącznik 4. [Regulamin nadawania odznaki honorowej "Medal Honorowy za zasługi dla Żandarmerii Wojskowej"]

Załącznik Nr 4

Regulamin nadawania odznaki honorowej „Medal Honorowy za zasługi dla Żandarmerii Wojskowej”

Odznaka honorowa „Medal Honorowy za zasługi dla Żandarmerii Wojskowej”, zwana dalej „medalem”, jest honorowym wyróżnieniem Żandarmerii Wojskowej dla osób szczególnie zasłużonych, instytucji, jednostek wojskowych oraz w wyjątkowych sytuacjach żołnierzy i pracowników wojska.

Medal jest nadawany za szczególne osiągnięcia w działalności promującej oraz pomnażającej dorobek i chlubne tradycje Żandarmerii Wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, służbie wojskowej oraz działalności szkoleniowo-wychowawczej i społecznej.

§ 1. Medal kształtem, barwą i symboliką nawiązuje do odznaki pamiątkowej Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, którą stanowi krzyż maltański i hełm żandarmów z czasów Powstania Listopadowego, kiedy to narodził się etos współczesnej żandarmerii. Barwa szkarłatna jest tradycyjną barwą Żandarmerii Wojskowej.

2. Medal ma wygląd na awersie: krzyż maltański o wymiarach 70x70 mm, jednostronnie emaliowany barwą szkarłatną, obramowany emalią w kolorze złotym. W centralnej części krzyża, na tle orła w kolorze oksydowanego złota, nawiązującego do orła z odznaki pamiątkowej Żandarmerii Polowej „Za Wierną Służbę 1918–1921”, znajduje się znak historyczny Żandarmerii Wojskowej w postaci hełmu żandarmów z lat 1830–1831, wspartego na pękających granatach, u podnóża którego znajdują się stylizowane litery „ŻW”. Hełm, granaty oraz litery są w kolorze oksydowanego srebra. Na rewersie wybity jest numer medalu oraz otoczony wieńcem napis „Za Zasługi”. Tło rewersu jest w kolorze złotym, obramowane emalią w kolorze szkarłatnym.

3. Medal jest wypukły, trzyczęściowy, trzywarstwowy.

4. Medal jest wręczany w etui.

§ 2.1. Medal nadaje Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej na wniosek Komisji do Spraw Medalu Honorowego za zasługi dla Żandarmerii Wojskowej, zwanej dalej „Komisją”.

§ 3. 1. Wyróżnienie medalem jest szczególnym oraz widocznym znakiem przynależności do formacji i grona jej sympatyków. Jest uznaniem wybitnych osiągnięć w działalności służbowej oraz uhonorowaniem całokształtu działań na rzecz propagowania dobrego imienia współczesnej Żandarmerii Wojskowej, jej historii i tradycji. Każdy uhonorowany winien traktować nadanie wyróżnienia jako uznanie jego zasług dla Żandarmerii Wojskowej.

2. Posiadacz wyróżnienia swoją postawą potwierdza nienaganną służbę i pracę, wysokie morale i wyszkolenie oraz długotrwałą więź z formacją.

3. Żandarmeria Wojskowa – kultywując tradycje oręża polskiego – utożsamia jedność pokoleniową, umacnia więzi żołnierskie i żandarmskie, zachęca do zdrowej rywalizacji i tworzy pozytywny klimat współpracy wojska ze społeczeństwem.

4. Osoba uhonorowana medalem, powinna bezwarunkowo przestrzegać zasad, które zobowiązują do tego, aby z największym poświęceniem, nie bacząc na związane z tym trudy i wyrzeczenia, wiernie służyć ojczyźnie oraz sprawie umacniania siły obronnej Rzeczypospolitej Polskiej. Żołnierską i obywatelską postawą oraz nieskazitelnym pod względem moralnym postępowaniem, powinna pociągać za sobą innych, dając im wzorowy przykład ofiarnej służby dla Ojczyzny.

§ 4. 1. Z wnioskiem do Komisji o nadanie medalu mogą wystąpić komendanci Oddziałów i Wydziałów Żandarmerii Wojskowej, szefowie komórek organizacyjnych Komendy Głównej ŻW oraz bezpośrednio członkowie Komisji.

2. Rozpatrzenie wniosku i typowanie kandydatów do wyróżnienia odbywa się na posiedzeniu Komisji, która po sprawdzeniu, czy kandydat odpowiada wymaganiom ich nadania, przedstawia Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej swą pozytywną lub negatywną opinię.

§ 5. Komisja składa się z 8 osób.

W skład Komisji wchodzą:

Przewodniczący:

Zastępca Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej

Sekretarz:

Szef Oddziału Wychowawczego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

Członkowie:

Szef Sztabu Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

Szef Zarządu Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej;

Szef Zarządu Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej;

Szef Oddziału Wewnętrznego i Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej;

Mąż Zaufania Oficerów Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej;

Pomocnik Komendanta ds. Podoficerów Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

§ 6. Prawo do otrzymania wyróżnienia medalem przysługuje:

1) Komendantom Głównym Żandarmerii Wojskowej;

2) wybitnie zasłużonym dla Żandarmerii Wojskowej osobom fizycznym i prawnym;

3) instytucjom i jednostkom wojskowym, które wspierają i współpracują z Żandarmerią Wojskową, a także przyczyniają się do promowania i propagowania tradycji i kształtowania jej właściwego wizerunku;

4) w wyjątkowych sytuacjach wybitnie zasłużonym dla Żandarmerii Wojskowej żołnierzom i pracownikom wojska.

§ 7. 1. Medal wręcza się podczas uroczystej zbiórki /apelu/ z okazji:

a) Święta Żandarmerii Wojskowej,

b) świąt wojskowych lub państwowych.

2. Medal wręcza Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej.

§ 8. 1 Do posiadania i eksponowania medalu uprawnia dyplom oraz legitymacja, zawierająca numer nadanego medalu, podpisana przez Komendanta Głównego ŻW i opieczętowana pieczęcią herbową.

2. Wpis na temat osoby uhonorowanej medalem umieszcza się również w Księdze Pamiątkowej Osób Odznaczonych „Medalem Honorowym za zasługi dla Żandarmerii Wojskowej”.

§ 9. 1. Decyzję w sprawie opinii i wniosku o przyznanie kandydatowi medalu Komisja podejmuje większością głosów w obecności 3/4 jej członków.

2. Medal posiada numerację.

3. Fakt nadania medalu odnotowuje się w rozkazie Komendanta Głównego ŻW, z jednoczesnym wydaniem legitymacji.

4. Wyróżnieni przez Komendanta Głównego ŻW Medalem Honorowym z legitymacją oraz dyplomem potwierdzają ich nadanie.

5. Ewidencję nadanych medali prowadzi sekretarz Komisji.

§ 10. Osobom wyróżnionym medalem nie przysługują żadne prawa, ani przywileje z tytułu jej posiadania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-31
  • Data wejścia w życie: 2012-01-15
  • Data obowiązywania: 2012-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA