REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 155

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 125/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową zwaną dalej „odznaką”, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:
Sekretarz Stanu: Cz. Mroczek

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W JAŚLE]

Załączniki do decyzji Nr 125/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 kwietnia .2012 r. (poz. 155).

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W JAŚLE

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W JAŚLE]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W JAŚLE

infoRgrafika

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W JAŚLE]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W JAŚLE

1. Odznaka pamiątkowa, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle (WKU), zwana dalej „odznaką”, stanowi symbol przynależności do żołnierskiej rodziny WKU oraz jest zewnętrznym wyrazem więzi łączącej żołnierzy zawodowych i pracowników wojska. Fakt otrzymania odznaki jest zaszczytnym wyróżnieniem za wzorową służbę wojskową i pracę.

2. Odznaka wykonana jest z metalu i ma kształt krzyża greckiego barwy brunatnej z wyżłobieniem brzegów wypełnionych ceramiką barwy chabrowej. Na centralnym miejscu krzyża umieszczony jest herb miasta Jasła. W poszczególnych ramionach krzyża umieszczono litery „WKU” oraz liczbę „1975”, oznaczającą rok powstania WKU. Zarówno litery, jak i liczby są barwy złotej.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień, zwanemu dalej „Komendantem” z dniem jej wprowadzenia, a kolejnym komendantom – z dniem objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w WKU co najmniej roku;

3) pracownikom wojska po przepracowaniu w WKU co najmniej dwóch lat;

4) żołnierzom rezerwy – na wniosek komisji do spraw odznaki pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją”;

5) wyjątkowo – innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla WKU – na wniosek Komisji.

4. Odznakę nadaje Komendant:

1) z okazji świąt państwowych i wojskowych;

2) w dniu zwalniania żołnierzy z zawodowej służby wojskowej;

3) w innych szczególnie ważnych okolicznościach.

5. Odznakę wręcza Komendant lub jego przedstawiciel na uroczystej zbiórce stanu osobowego.

6. Członkowie Komisji wybierani są na zebraniach przedstawicielskich WKU. Fakt powołania Komisji oraz zmianę składu każdorazowo ogłasza się w rozkazie Komendanta.

7. W skład Komisji wchodzi:

1) dwóch oficerów;

2) dwóch pracowników wojska.

8. Do zadań Komisji należy:

1) rozpatrywanie i sporządzanie wniosków o nadanie i pozbawienie odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej odznaki pamiątkowej;

3) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu odznaki pamiątkowej.

9. Prawo do odznaki tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek, a w uzasadnionych przypadkach żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

10. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Komendant z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji o pozbawieniu prawa do odznaki przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

11. Fakt nadania lub pozbawienia odznaki pamiątkowej jest odnotowany w rozkazie Komendanta.

12. Szczegółowe zasady noszenia odznaki przez żołnierzy określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Odznakę albo jej miniaturkę można nosić do wizytowego ubioru cywilnego w jego lewej klapie.

14. Posiadaczom odznaki nie przysługują żadne dodatkowe uprawnienia z tego tytułu.

15. Koszty wykonania odznaki nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-26
  • Data wejścia w życie: 2012-05-11
  • Data obowiązywania: 2012-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA