REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 348

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 397/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 grudnia 2013 r.

zmieniająca decyzję w sprawie metodyki szkolenia żołnierzy z przedmiotów „Kształcenie obywatelskie” oraz „Profilaktyka i dyscyplina wojskowa”

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 7 lit. c, d, e oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu określenia zasad organizacyjnych, treści, form i metod szkolenia żołnierzy w ramach przedmiotów „Kształcenie obywatelskie” oraz „Profilaktyka i dyscyplina wojskowa”, ustala się, co następuje:

1. W załączniku do decyzji Nr 351/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie metodyki szkolenia żołnierzy z przedmiotów „Kształcenie obywatelskie” oraz „Profilaktyka i dyscyplina wojskowa” (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Poz. 421) wprowadza się następujące zmiany:

1) Wstęp otrzymuje brzmienie:

„Wstęp

Działalność wychowawcza w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest integralną częścią dowodzenia, kierowania i szkolenia wojsk oraz kształtowania pozytywnego wizerunku wojska.

W działalności wychowawczej, realizowanej w wojsku, istotną rolę spełnia działalność edukacyjna, która ma charakter planowy i jest prowadzona przez współdziałanie dowódców, oficerów i podoficerów zajmujących się edukacją obywatelską oraz profilaktyką i dyscypliną wojskową, a także innych osób funkcyjnych oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi. Działalność wychowawcza w jednostce wojskowej jest realizowana w oparciu o plan każdorazowo zatwierdzany przez dowódców jednostki wojskowej.

Działalność edukacyjna w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest działalnością kształceniową, realizowaną w formie edukacji ustawicznej, której podstawowym zadaniem jest kształtowanie świadomości obronnej, prawnej, obywatelskiej, historycznej, ekologicznej, prozdrowotnej i kulturalnej żołnierzy, kształtowanie ich postaw prospołecznych oraz doskonalenie kwalifikacji zawodowych.

Zgodnie z Doktryną Szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej DD/7 (A) (sygn. Szkol. 837/2010), działalność wychowawcza obejmuje między innymi edukację obywatelską żołnierzy, upowszechnianie tradycji i ceremoniału wojskowego oraz międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, kształtowanie dyscypliny wojskowej, profilaktykę wychowawczą i psychologiczną oraz przeciwdziałanie przejawom patologii społecznych w życiu wojskowym.

Działalność wychowawcza prowadzona jest również w ramach realizacji zadań komunikacji społecznej: wewnętrznej – skierowanej do żołnierzy oraz zewnętrznej – prowadzonej w stosunku do społeczeństwa w korelacji z przedsięwzięciami z zakresu dyscypliny wojskowej i profilaktyki.

Powyższe cele realizowane są w ramach przedmiotów „Kształcenie obywatelskie” oraz „Profilaktyka i dyscyplina wojskowa”, które obejmują również wiedzę o funkcjonowaniu państwa i jego instytucjach, tradycjach orężnych, polityce zagranicznej, wewnętrznej, społecznej, obronnej i gospodarczej, w tym ekologicznej, systemie prawnym, prawach i obowiązkach żołnierzy, zasadach i sposobach ponoszenia przez nich odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej, a także zasadach ich wyróżniania.”;

2) w rozdziale 2:

a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Prowadzących zajęcia z przedmiotów „Kształcenie obywatelskie” oraz „Profilaktyka i dyscyplina wojskowa”, wyznacza się spośród żołnierzy zawodowych, w tym zwłaszcza: oficerów i podoficerów ze struktur zajmujących się edukacją obywatelską oraz profilaktyką i dyscypliną wojskową, kierowniczej kadry jednostki wojskowej, dowódców pododdziałów od szczebla plutonu wzwyż oraz pracowników wojska (posiadających odpowiednie przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne), a także innych osób posiadających odpowiednie przeszkolenie lub kursy. W przypadku, gdy dowódcą plutonu jest podoficer, który nie posiada wymaganego przygotowania do prowadzenia zajęć z przedmiotów „Kształcenie obywatelskie” oraz „Profilaktyka i dyscyplina wojskowa” – dowódca jednostki wojskowej wyznacza innego żołnierza zawodowego, spełniającego niezbędne wymogi formalne.

3. Wyznaczony przez dowódcę jednostki wojskowej organizator zajęć z przedmiotów „Kształcenie obywatelskie” oraz „Profilaktyka i dyscyplina wojskowa” opracowuje i przedstawia dowódcy do zatwierdzenia program szkolenia oraz określa terminy instruktaży dla prowadzących zajęcia. Terminy instruktaży umieszcza w planie zasadniczych przedsięwzięć na dany rok.”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się łączenie zajęć z przedmiotów „Kształcenie obywatelskie” oraz „Profilaktyka i dyscyplina wojskowa”, a także realizację form pozaaudytoryjnych.”,

c) w pkt 12 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Podstawową formą szkolenia żołnierzy z przedmiotów „Kształcenie obywatelskie” oraz „Profilaktyka i dyscyplina wojskowa” jest ich udział w zajęciach, które prowadzi się zgodnie z programami szkolenia w dziale Podstawy Wychowania Obywatelskiego i Wojskowego:”,

d) pkt 15 i 16 otrzymują brzmienie:

„15. Zajęcia z przedmiotu „Kształcenie obywatelskie oraz „Profilaktyka i dyscyplina wojskowa” w zespołach bojowych/szturmowych i zabezpieczających jednostek Sił Specjalnych i w grupach bojowych Żandarmerii Wojskowej oraz z załogami okrętów będących w morzu prowadzi się zgodnie z programami szkolenia pododdziałów zawodowych. W zajęciach uczestniczą wszyscy żołnierze pododdziału, bez podziału na korpusy osobowe.

16. Ze względu na potrzeby i specyfikę szkolenia w rodzajach Sił Zbrojnych i rodzajach wojsk (służb), dopuszcza się prowadzenie zajęć z przedmiotów „Kształcenie obywatelskie” oraz „Profilaktyka i dyscyplina wojskowa” w wymiarze innym niż określony w załączniku Nr 1 do Metodyki, jak również łączenie grup w szkoleniu uzupełniającym dla oficerów oraz podoficerów i szeregowych. Przedstawiciele poszczególnych korpusów osobowych biorą udział w zajęciach w ilości godzin odpowiednich do korpusu osobowego.”,

e) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18. Żołnierze pełniący służbę kandydacką oraz przygotowawczą do Narodowych Sił Rezerwowych realizują tematykę zajęć w ramach szkolenia z przedmiotów „Kształcenie obywatelskie” oraz „Profilaktyka i dyscyplina wojskowa” zgodnie z programami kształcenia uczelni wojskowych, szkół podoficerskich oraz programami szkolenia centrów i ośrodków szkolenia rodzajów Sił Zbrojnych.”;

3) w rozdziale 3:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Narady szkoleniowo-metodyczne, które służą wymianie doświadczeń oraz wzbogacaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności dydaktycznych żołnierzy prowadzących zajęcia, powinny być organizowane raz w roku przez:

1) komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej właściwą do spraw edukacji obywatelskiej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – dla szefów oddziałów (wydziałów) i oficerów struktur właściwych do spraw kształcenia obywatelskiego oraz profilaktyki i dyscypliny wojskowej, odpowiedzialnych za realizację szkolenia uzupełniającego w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwie Garnizonu Warszawa, Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej, dla szefów wydziałów struktur właściwych do spraw kształcenia obywatelskiego oraz profilaktyki i dyscypliny wojskowej uczelni wojskowych, dla organizatorów zajęć z przedmiotów „Kształcenie obywatelskie” oraz „Profilaktyka i dyscyplina wojskowa” w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz instytucjach cywilnych, w których pełnią służbę żołnierze zawodowi. Do udziału w naradzie szkoleniowo-metodycznej zaprasza się przedstawicieli Sztabu Generalnego Wojska Polskiego odpowiedzialnych za realizację szkolenia uzupełniającego z przedmiotów „Kształcenie obywatelskie” oraz „Profilaktyka i dyscyplina wojskowa”;

2) Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Garnizonu Warszawa i Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej – dla szefów wydziałów struktur właściwych do spraw edukacji obywatelskiej oraz profilaktyki i dyscypliny wojskowej związków organizacyjnych, szefów sekcji właściwych do spraw edukacji obywatelskiej oraz profilaktyki i dyscypliny wojskowej jednostek wojskowych bezpośredniego podporządkowania, centrów i ośrodków szkolenia rodzajów Sił Zbrojnych oraz oddziałów Żandarmerii Wojskowej;

3) dowódców związków organizacyjnych – dla szefów sekcji i oficerów właściwych do spraw edukacji obywatelskiej oraz profilaktyki i dyscypliny wojskowej, a także dla żołnierzy wyznaczonych rozkazem dowódcy do prowadzenia szkolenia.”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Kursy doskonalące dla wykładowców i instruktorów prowadzących zajęcia z przedmiotów „Kształcenie obywatelskie” oraz „Profilaktyka i dyscyplina wojskowa” organizowane są w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej.”,

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Indywidualnej pomocy prowadzącym zajęcia udzielają oficerowie właściwi do spraw edukacji obywatelskiej oraz profilaktyki i dyscypliny wojskowej i inne osoby uczestniczące w naradach szkoleniowo-metodycznych, a także wyspecjalizowane komórki organizacyjne Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz szkolnictwa wojskowego.”;

4) w rozdziale 4:

a) w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa do spraw edukacji obywatelskiej oraz profilaktyki i dyscypliny wojskowej opracowuje i rozsyła do Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, uczelni wojskowych oraz komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej – wykazy obligatoryjnych tematów realizowanych w ramach szkolenia uzupełniającego żołnierzy z przedmiotów „Kształcenie obywatelskie” oraz „Profilaktyka i dyscyplina wojskowa” dla programów szkolenia i kształcenia:”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W procesie planowania zajęć dopuszczalne jest realizowanie własnych tematów, uwzględniających specyfikę jednostki (instytucji) wojskowej, związków organizacyjnych, rodzaju Sił Zbrojnych i służb (w ramach godzin przeznaczonych do dyspozycji dowódców jednostek wojskowych).”;

5) w rozdziale 5 uchyla się pkt 5 i 6;

6) w rozdziale 7 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6. Instrukcja o planowaniu i rozliczaniu działalności bieżącej w Siłach Zbrojnych RP. Sygnatura – Szt. Gen. 1624/2010.”;

7) uchyla się załącznik Nr 3.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-18
  • Data wejścia w życie: 2014-01-01
  • Data obowiązywania: 2014-01-01
  • Dokument traci ważność: 2021-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA