REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 159

DECYZJA Nr 134/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 listopada 2023 r.

zmieniająca decyzję w sprawie przekazywania składników mienia w trybie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. j oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 44 i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2061 oraz z 2023 r. poz. 1463 i 1872) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa do zagospodarowania albo w użyczenie Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. poz. 1599), ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 175/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przekazywania składników mienia w trybie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 214, z 2019 r. poz. 2 i 59 oraz z 2023 r. poz. 68) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22) pojazdy kategorii klasyfikacyjnej M1 i N1 - pojazdy samochodowe określone zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE (Dz. Urz. UE L 151 z 14.06.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 325 z 16.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 19 z 21.01.2021, str. 2, Dz. Urz. UE L 272 z 30.07.2021, str. 16, Dz. Urz. UE L 313 z 06.09.2021, str. 4 oraz Dz. Urz. UE L 296 z 16.11.2022, str. 1);";

2) w § 4 po ust. 17 dodaje się ust. 17a w brzmieniu:

„17a. Do rzeczy ruchomych z grupy sprzętu informatyki i oprogramowania, a także infrastruktury telekomunikacyjnej, które zawierały informacje jawne, w sytuacjach określonych w § 8 ust. 1-4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2303) ust. 17 nie stosuje się.";

3) w § 24 w ust. 3 w pkt 3 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) osoba właściwa w zakresie transportu i ruchu wojsk w przypadku gdy nieruchomość w całości lub części stanowi wojskową bocznicę kolejową;";

4) w § 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przy przekazywaniu obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub obiektów objętych ochroną konserwatorską osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zobowiązane są do zrealizowania zadań określonych w art. 28 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951, 1688 i 1904).";

5) w § 29 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Szefowie zarządów infrastruktury przekazują, do 10 dnia po zakończeniu każdego kwartału, dyrektorom właściwych oddziałów regionalnych Agencji informacje o nieruchomościach nieujętych dotychczas w zatwierdzonych planach przekazywania, co do których istnieje zamiar zgłoszenia ich jako czasowo lub trwale zbędne oraz nieruchomościach, które w najbliższych latach mogą stać się nieruchomościami czasowo lub trwale zbędnymi. Informacja zawierać będzie, w przypadku każdej z nieruchomości:".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-24
  • Data wejścia w życie: 2023-11-24
  • Data obowiązywania: 2023-11-24

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA